הסדר רשיונות נהיגה

הסדר רישיונות נהיגה

הסדר זה מטרתו לאפשר לכל בן ובת אשר הגיעו לגיל המתאים, (כיום 16.5) לממן הוצאת רישיון נהיגה, בסכום אותו גבע מקצה לנושא (רישיון נהיגה, כולל את כלל ההוצאות ובהן, תיאוריה, שיעורים וטסט\ים, נסיעות לביה"ס נהיגה).

הסדר זה מחליף את כל ההסדרים הקודמים בנושא.

הסדר זה לא יחול רטרואקטיבית. ותחילתו מיום קבלת ההחלטה באסיפה/קלפי , _________ (תאריך)

הנהנים מהסדר זה, הם כל אלו מהבנים והבנות אשר ביום קבלת ההחלטה בקלפי, יהיו עד גיל 16.5.

ההסדר, כולל "תקופת מעבר", לבן\בת גבע, מועמד, חבר המתגורר בגבע, אשר טרם הגיעו לגיל 30 ולא מימשו את זכותם לרישיון או שנמצאים בימים אלו בתהליכים להוצאת רישיון, בהתאם להסדר הישן. ולמי שחצו את גיל 30 ולא הוציאו רישיון נהיגה מעולם.

להלן פרטי ההסדר

1.     ההסדר לא יחול על מי שמחמת מגבלה כלשהי איננו יכול,או שאינו רשאי, להחזיק ברישיון נהיגה.  ולפיכך, שאר סעיפי ההסדר חלים על מי שלא חלה בגינם מגבלה כלשהי להחזיק ברישיון.

2.     כל בן ובת גבע, אשר הגיעו לגיל בו הם יכולים ללמוד עבור רישיון נהיגה (כיום החל מגיל 16.5 ומשתנה בחקיקה מעת לעת), יקבלו באמצעות תקציב הוריהם סך 7,200 ₪ להוצאת רישיון נהיגה.

3.     סכום זה יועבר לתקציב הורים לצורך הוצאת רישיון נהיגה לבן או לבת, גם אם בסופו של דבר יבחרו ההורים, הבן או הבת, שלא לממש את הכספים למטרה זו.

4.     בן ובת שקיבלו מגבע דרך הוריהם מענק זה עבור הוצאת רישיון נהיגה, באחריותם לממש זכותם זו בכל אופן שימצאו לנכון, וגבע יראה בהם כמי שהקיבוץ הקנה להם הזכות להוצאת רישיון, והם או הוריהם לא יוכלו לפנות לקיבוץ פעם נוספת בעניין זה.

5.     קיבוץ גבע רואה בהעברת המענק, כאמור בזאת עבור הבן או הבת, את כלל מחויבויותיו כלפיהם להסדרת רישיון הנהיגה, ולא יעמיד להם כספים נוספים לעניין זה עתה או בעתיד.

6.     מעת לעת ובאישור המזכירות, יעודכן התקציב להוצאת רישיון נהיגה, ויבוא על כך פרסום בציבור.

7.     הסדר זה תקף כל עוד קיבוץ גבע ממשיך להתקיים כקיבוץ שיתופי, אחרת יפקע תוקפו.

8.     רצ"ב מכתב לבן / בת ולהורים המסדיר את פרטי ההסדר.

"תקופת מעבר" - מיום קבלת ההחלטה ולמשך שנה

1.כל מי שיגיע לגיל 16.5 זכאי ויקבל 7,200 ₪ דרך תקציב ההורים, לצורך הוצאת רישיון נהיגה.

2. מי שעבר את גיל 16.5 ועד גיל 30, ביום קבלת ההחלטה, יחולו עליו:
2.1 נמצא בתהליך הוצאת רישיון, ממשיך בהסדר הקיים, דרך ועדת רכב. (הסדר 26.03.13)
2.2 החל והפסיק תהליך הוצאת רישיון , ייערך תחשיב הוצאות על בסיס הנתונים הנמצאים בידי הקיבוץ. אם נמצא הפרש בין ההוצאה על הרישיון ל- 7,200 ₪, יועבר ההפרש לתקציב.
2.3 לא החל בתהליך הוצאת רישיון ואין בידו רישיון נהיגה, יקבל לתקציב 7,200 ₪.

3. מועמד או חבר גבע, המתגורר בקיבוץ גבע, מעל גיל 30 ומעולם לא החזיק ברישיון נהיגה, אם הוא מבקש להוציא רישיון נהיגה, עומד לו חלון זמן בן שנה למן יום אישור הסדר זה כדי לממש את זכאותו להתחיל בתהליך קבלת רישיון. מועמד חבר כאמור, יפנה לוועדת רכב להציג את עניינו בפניה ויחולו לגביו כללי הסדר 26/3/2013. בתום חלון הזמן כאמור לעיל, מועמדים וחברים אשר יפנו למוסדות גבע בעניין זה (מזכירות, וועדת רכב, וועדת פרט, אחר) ייענו בשלילה לבקשתם זו.


 

מופיע בעלון:
תגובות לדף