לקראת האסיפה: שינוי תקנון בקרה

לקראת האסיפה

 

ביום שני הקרוב 19.12.2016 בשעה 20.00 במועדון לחבר אסיפת

סדר היום :

1.      שאילתות והודעות

2.      עדכון תקנון בקרה.

3.      חייק פורת נציג ציבור במזכירות ( אישור לפני קלפי ).

את העדכון המבוקש בתקנון בקרה יציג יוסי כץ – יו"ר דירקטוריון בקרה.

עיקרי התיקון – רצופים בהמשך.

בברכה – יאיר קארו

************************************

בקרה גבע אגש"ח בע"מ

דברי הסבר להצעה לתיקון תקנון האגודה

לאחרונה נבחן תקנון בקרה גבע ונמצא כי קיים צורך לשפר ולייעל את הניהול התקין של האגודה, כגון, צמצום מספר חברי מועצת המנהלים, שינוי אופן מינוי מנהל הכספים, שינוי בהוראות המתייחסות לצוות האיתור לתפקיד חברי מועצת המנהלים וכיוצ"ב.

להלן יפורטו עיקרי התיקון בתמצית ודברי הסבר:

·     עדכון ופישוט ההוראות לפיהן ימונה צוות איתור מועמדים למועצת המנהלים. עפ"י הנוסח המוצע צוות האיתור ימונה ע"י האסיפה הכללית של האגודה, ללא קביעה מראש כמה חברים יהיו בו, וללא הקביעה מראש מי יהא בו או כיצד יוצעו החברים בו. כן הוסרו התנאים למועד בחירת צוות האיתור (6 חודשים טרם תום כהונה), הכל מתוך כוונה שבהתאם לנסיבות חזקה על האסיפה הכללית של האגודה שתדע לבחור את הצוות המתאים ביותר, בתוך המועד המתאים באותן נסיבות, ללא כבילה לכללים שעלולים לסרבל את הפעילות.בנוסף לכך, כל חבר גבע יהיה רשאי להציע עצמו או חבר אחר, בפני האסיפה הכללית של קבוצת גבע, כנציג ציבור למועצת המנהלים של בקרה.

·     צמצום מספר חברי מועצת המנהלים – על פי התיקון המוצע מועצת המנהלים תמנה לא פחות מ-9 חברים ולא יותר מ-11 חברים, כאשר בכל מקרה רובם יהיו חברי קבוצת גבע (ולפחות 2 מהם יהיו נציגי ציבור חברי קבוצת גבע).

·     עדכון וצמצום רשימת חברי מועצת המנהלים המכהנים מתוקף תפקידם. מוצע שיכהנו במועצת המנהלים בעלי התפקידים להלן:

o    יו"ר ועד ההנהלה של אחזקות גבע.

o    מנהל העסקים של אחזקות גבע.

o    יו"ר ועד הנהלה של קבוצת גבע / מזכיר.

o    יו"ר מועצת המנהלים של בקרה.

·     מנכ"ל שהוא חבר קבוצת גבע יוכל להיבחר לדירקטוריון כבעל תפקיד המנכ"ל בחברה (מנכ"ל שאינו חבר קבוצת גבע לא יהיה חבר דירקטוריון).

·     הגדרה כי במועצת המנהלים ימונו עד 4 חברים חיצוניים,כלומר, שאינם חברי קבוצת גבע, אשר לפחות אחד מהם אינו מכהן מתוקף תפקידו.

·     האחריות לכינוס אסיפה כללית של האגודה תהא של יו"ר ועד הנהלה של אחזקות גבע.

·     מועצת המנהלים של האגודה תאשר את המינוי של מנהל הכספים של האגודה אשר יומלץ ע"י מנכ"ל האגודה.

אי לכך מוצע לכלול תיקונים בתקנון בסעיפים13(ב),13(ה)(5), 1414(א)(2), 14(ו), 14(י) ו- 14(כב), בנוסח הרצ"ב.


מופיע בעלון:
תגובות לדף