עקרונות מינוי ואיוש תפקידים - אלון קרל

 

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים

 

מבוא

בחודש אוגוסט נערכה פגישה של ו.מינויים שעניינה ,בחינת המשך העבודה של הועדה.

סיכום אותה ישיבה, בעיקרו: יש צורך לבצע התאמות בין עבודת הועדה והנהלים לבין השינויים השונים שפקדו את הקיבוץ והחברים בו:

·                      מידת מוטיבצייה למלא תפקיד או להיות חבר ועדה,

·                       שינויים בתחום התעסוקה של החברים- ע.חוץ,

·                      מידת הרלוונטיות של ועדות שונות.

המסקנה הייתה כי יש לבחון דרך שונה לפעילות של מינוי ואיוש תפקידים בקיבוץ, וכי ייתכן שניתן להעביר חלק מסמכויות ו.מינויים למש"א וגורמים נוספים במערכת.

בהמשך לזאת להלן הצעה: עקרונות מינוי ואיוש תפקידים בקיבוץ גבע.

הגדרות

"תפקידים": שם כללי לכל מי שמנהל ענף או פעילויות, רכזי וועדות, נציגי ציבור בועדות, בין  שנבחר בקלפי ובין שלא.

"בעל תפקיד" : מנהל שעבודתו כוללת אחריות למגזר או אשכול ענפים (מזכיר, מ.משק, יו"ר, מ.קהילה, גזבר, מ.מש"א, ....)

"מנהל פעילות" : מנהל ענף או רכז ועדה או אחראי פעילות אחרת.

"נציג ציבור" : חבר בהנהלה או ועדה, בין שנבחר ובין שלא.

עקרונות לבחירה ואיוש תפקידים, מנהלי פעילות ונציגי ציבור

1. איוש "תפקידים"  - באחריות מנהלי המגזרים השונים: יו"ר, מרכז-משק, מנהל קהילה,    מזכיר חברתי, מנהל-תאגיד (על פי תקנון התאגיד). באחריות המנהלים לקיים הליך בחירה תקין, במועד הנדרש על פי סיום קדנציה או החלטה ניהולית אחרת.

2. בחירת "בעלי תפקידים" -  באחריות הנהלת המגזר הרלוונטי או יו"ר המגזר.

3. בחירה ואיוש "תפקידים" בתאגידים -  תהיה על פי תקנון התאגיד תוך שמירה על עקרון עדיפות לחברים מהקיבוץ. (לעניין זה "חברים" כולל מועמדים, בני משק, במ"ש ובלבד שיהיו מתאימים לדרישות התפקיד)

4. בכל תהליך גיוס ואיוש "תפקידים" תהיה : הגדרת עיסוק\תפקיד, כישורים נדרשים, הגדרת הגורם המראיין, מי הגורם מקבל ההחלטה ולו"ז לכל התהליך.

5. הבחירה ל"תפקידים" תהיה בדרך של מכרז – באמצעות מש"א או ועדת איתור. ייערך פרסום התפקיד באמצעים המקובלים כולל העמדת לו"ז לקבלת פניות\מועמדים, מיון מועמדים, ראיונות, הפנייה לאבחון חיצוני- לפי החלטת הצוות המראיין.

6 . סיום תפקיד במהלך קדנציה -  באחריות מנהל והנהלת הפעילות ועל פי נוהל עבודה.

7. קדנציות יהיו קבועות ל – 4 שנים. (למעט אם הוגדר אחרת, בתקנון תאגיד או בטבלה מצ"ב)

8. בחירה לתפקיד תובא רשימה של "תפקידים" שבחירתם בהנהלות הפעילות וזו תאושר באסיפה. (מצ"ב)    

9. בעל תפקיד\מנהל\רכז פעילות המעוניין להעמיד עצמו לבחירה מחדש - בהמלצת הגורם האחראי לבחירה, יתקיים הליך בחירה במשאל ציבורי או הנהלה רלוונטית. הנושא בתפקיד יובא לבחירה כמועמד יחיד. היה ולא נבחר, לא יוכל להעמיד את עצמו לבחירה מחדש, לאותו תפקיד ועבור אותה קדנציה.

9.1. בכל מקרה, בחירה לקדנציה שלישית תהיה ברוב מיוחס, 60%. או 65% למי שנבחר ב- 60%.  

9.2. מקדנציה שנייה ומעלה, בענפי העסק, יאושר בהנהלה כלכלית ומזכירות.  

10. מנהל משאבי-אנוש אחראי לסייע לתהליכים של איוש ובחירת "תפקידים" - באחריותו פיקוח ובקרה על מערך ה"תפקידים", כולל התראה למנהלים לגבי סיום קדנציה וקיום מכרז לתפקידים.

11. מנהל משאבי-אנוש יסייע להכנת התשתית  - לכל תהליך איוש וגיוס "תפקידים" ויהיה שותף לתהליך.     

12. איוש משרות שאינן מוגדרות "תפקידים" -  יהיה עפ' נוהל איוש משרה מתפנה, כפי שמופיע  בנוהל העבודה, יולי 2012.

תפקידים, האחריות לבחירה ודרך הבחירה, כללי

תפקידים בתאגידים - על פי תקנון כל תאגיד.

יו"ר הנהלה כלכלית – באחריות מזכירות, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מזכיר – באחריות המזכירות, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים

מנהל ענפי קהילה – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מרכז משק – באחריות יו"ר כלכלי, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

גזבר – באחריות מזכיר ויו"ר כלכלי, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מנהל משאבי-אנוש – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מנהל ענף במגזר העסקי – באחריות מרכז משק, בחירה בהנהלה כלכלית.

מנהל ענף במגזר הקהילה – באחריות מנהל קהילה, בחירה באסיפה.

רכז ועדה – באחריות מזכיר, בחירה באסיפה.

רכז ועדה של תחום רחב – (ביטחון סוציאלי, ועדת ביקורת, רשות הבינוי, בריאות ורווחה, חינוך, פרט, קליטה, קלפי וכן רכז ועדה הממונה ע"י האסיפה – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי.

נציגי ציבור במזכירות, הנהלה כלכלית, דירקטוריון תאגידים, גופי חוץ, בחירה בקלפי.

אלון קרל, מש"א

 נספח

מופיע בעלון:
תגובות לדף