דיור לבנים בעצמאות כלכלית

דיור לבנים בעצמאות כלכלית-ספטמבר 2016

הצעת ועדת צעירים – הנוסח שאושר במזכירות.

ההצעה מתייחסת ל'בנים בעצמאות כלכלית' לפי נוהל צעירים: מסוף י"ב (18) ועד גיל 30.

מקרא: "בן" הינו'בן/בת בעצמאות כלכלית'.

ההצעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תקפה באופן שווה לשני המינים.

1.     בן השוהה בבית הוריו, משולמות  ,על ידו ועל ידי הוריו, כל הוצאות שהותו בבית הוריו בהתאם לשימושים המופרטים אותם יצרוך (חשמל, מים, כביסה למשל).

2.     בן, השוכר דירה בגבע, יחתום על הסכם הרשאה למגורים כתנאי לקבלת הדירה.

3.     הסכם ההרשאה יגדיר את מערכת היחסים שבין הבן לבין הקיבוץ, ובכלל זה את שכר הדירה והשימושים.

4.     הסכם ההרשאה מותנה לבן המתגוררבגבע באופן קבוע (לא לסופי שבוע)

5.     שכר הדירה יהיה קבוע ולא יושפע ממספר השוכרים/שותפים.

6.     חתימה על ההרשאה תתחדש בכל שנה ותחתם על ידי הבן ונציג הקיבוץ (מורשה חתימה).

7.     הבן ישלם שכר דירה בהתאם לסטנדרט הדירה בגינה קיבל הרשאה ובנוסף על כך, ישלם בעד שימושים שצרך בגין מגוריו בדירה ובכפוף להחלטות גבע בעניינים אלו, ככל שתתקבלנה  (חשמל, מים, גז למשל).

8.     שכר הדירה יתעדכן מעת לעת כפי שיקבע הקיבוץ וידווח לציבור .

רציונל  להצעה

1. בנים המתגוררים בבית ההורים-"לא ישלמו דמי תושבות". ההצעה נובעת מקושי משפטי לנמק את הגביה ולהצדיקה, העברת האחריות לוועדה לבצע מעקב נוכחות, חדירה לצנעת הפרט  ובעיקר משום שהאחריות המלאה להסדרת המגורים היא של הבן (וההורה) ולא של הקיבוץ.

2. בנים שוכרים (עצמאות כלכלית)-שכר הדירה ישקף מחד את מלאי הדירות הפנויות (היצע וביקוש) ומאידך ידגיש את צמצום הפערים הנובעים מפערי דירות ההורים.

במודל זה, ישנה משום הטבה דומה ביחס למצב הקיים ( ביטול דמי תושבות )  הן למי ששוהים בבית הוריהם והן למי ששוכרים דירה בקיבוץ.

סכומים אלו יבטאו הפער שבין דירות מסטנדרט שונה.

סטנדרט למ"ר

עלות שכ"ד

 

מחיר ממוצע למ"ר

24-27 (25.5)

700

27.45

28-31 (29.5)

750

25.4

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף