לקראת אסיפה: מודל חיוב מים וחשמל לחברים

21 ספטמבר 2016

עדכון מודל חיובי מים וחשמל שייכנס לתוקפו החל מ 1/1/2017

המודל המוצע מטרתו לעדכן וליעל את מודל החיוב בגין צריכת מים וחשמל לכל דירה ודירה בקיבוץ.

למען הבהירות ומשום שנהוג להתייחס (בפרסומים חיצוניים) לדירה כאל "בית אב", בכל מקום בו מופיע המונח בית אב, הכוונה היא לדירה בגבע.

יש להניח שבתקופה הראשונה להפעלת המודל, ירצו חברים להפנות שאלות ולברר סוגיות בעניינים הקשורים במודל. לשכת המזכירות היא הכתובת לפניות חברים בעניינים אלו, וציבור החברים מוזמן להעביר אל לשכת המזכירות פניות בכתב. הפניות ירוכזו ויועברו לק.ג. חשמל לטיפול. פניות שלא תדענה לקבל מענה באמצעות ק.ג. חשמל, ייענו באמצעות המזכירות.

מודל חיוב בגין צריכת חשמל

המצב קיים

·        החשמל בקיבוץ הופרט לפני מספר שנים.

·        כל בית אב לפי הרכבו, קיבל עד כה תקציב חשמל בקוט"ש (קילו ואט לשעה).

·        תקציב קוט"ש הניתן לחבר משתנה על פי עונות השנה.

·        התקציב כולל את צריכת החשמל בלבד.

·        בית אב מזוכה / מחויב בהתאם לפער שבין תקציב קוט"ש לבין הצריכה בפועל.

דוד חשמל מול דוד שמש

דוד חשמלי ממוצע צורך כ-2.5 קילוואט שעה (כ 1.5 ₪ לשעת פעולה). הפעלה ממוצעת של שעה ביום מסתכמת בלמעלה מ-900 קילוואט לשנה ובהוצאה כספית של כ-500 שקלים לשנה כולל מע"מ.

דוד שמש מופעל בימי סגריר כדוד חשמל, ובישראל כ 100 ימים בשנה שבהם נדרש להשתמש בדוד שמש כדוד חשמל. על כן הפעלת דוד שמש חוסכת: כ- 660 קילוואט בשנה והוצאה כספית של כ- 350 ₪ בשנה כולל מע"מ.

מודל חיוב מעודכן

בהתאם לעדכון מודל החיוב לבית אב:

1.     תקציב קוט"ש שנתי לבית אב הומר לערכו הכספי בערכים ריאליים.

2.     הערך הכולל כאמור בסעיף 1 לעיל,יחולק לינארית כל חודש בחודשו (החלק ה 12)ויתווסף על תקציב בית האב (תקציב חשמל).

3.     בית אבי חויב במלוא צריכת החשמל ועל פי הערך הריאלי של החשמל שצרך (53.33 אגורות ל 1 קוט"ש כיום, ומשתנה בהתאם לקביעת רשות החשמל).

4.     באחריות ק.ג.חשמל לספק מידי חודש לכל בית אב, דוח על צריכת החשמל בביתו.

5.     בית אב שבו מתגורר חבר מעל גיל 75, צריכת החשמל בו היא על חשבון הקהילה ובית האב לא יקבל תקציב חשמל. יכול החבר כאמור, לבחור להישאר במודל המוצע בזאת ועליו להודיע על כך, כאשר מעבר ממסלול למסלול יבוצע רק בתחילת שנה קלנדרית.

6.     בתחילת כל שנה ולפי הצורך יעודכן מחדש תקציב החשמל לבית אב. עדכון אם יעשה, יאושר במזכירות ויפורסם לציבור החברים.

7.     על פי הרגולציה, ק.ג. חשמל צריכה לחייב כל בית אב בדמי אחזקת מונה (כ 16.26 ₪ כולל מע"מ בחודש), עלות זו תחול על הקיבוץ.

8.     הפחתת תקציב בגין דוד שמש –בבתי אב בהם מותקן דוד שמש, מתקציב החשמל השנתי ייגרעו כ350   ₪ בשנה (כ-29 ₪ בחודש).

9.     שינוי הנוהל מצריך אישור בקלפי ויפקע אם יחליט הקיבוץ להפוך לקיבוץ מתחדש, אז ייקבע מודל חדש.

השינוי המהותי היחידי בין המצב הקיים לבין המודל המעודכן, הוא המרת קוט"ש לערכו הכספי.

מודל חיוב בגין צריכת מים

המצב הקיים

ביום ה- 1.7.2011 קבעה רשות המים את הקצאת המים במחיר נמוך (להלן "הכמות המוכרת") לשימוש ביתי בקיבוצים ובמושבים ל-3.5 מ"ק מים לחודש לנפש ולא פחות מ- 7 מ"ק מים ליחידת דיור.

מאז עלו מחירי המים והם עומדים על 7.676 ₪ למ"ק– לכל הפחות על פי פרסומי רשות המים הארצית.

שיטת החישוב המקובלת במדינה מתבססת על חלוקה לשלוש מדרגות, כשלכל מדרגה זולת הראשונה, תעריף כפול או יותר מתעריף המדרגה הקודמת לה.

כמות א – הכמות המוכרת (הקצאה לנפש) - לפי תעריף א

כמות ב – 7 מ"ק מעל הכמות המוכרת לנפש – לפי תעריף ב

כמות ג – כל חריגה מעבר לכמות ב' – לפי תעריף ג

בקיבוץ מוקצים בכל חודש 3.5 מ"ק לכל נפש, וליחידים 7 מ"ק (הכמות המוכרת).

ההקצאה נעשית בגין כלל הנפשות בקיבוץ, בלא קשר למעמדם בקיבוץ (חבר, אחר).

כיום החברים אינם מחויבים בגין צריכת המים המוקצבת, אלא רק בגין חריגה.

הקיבוץ נושא בעלות המים המוקצבת לחבר, ובעלות ההיטל ואגרת הביוב בגין כלל הצריכה הביתית.

 

ביוב – כל 1 מ"ק מים בצריכה ביתית, חלות עליו עלויות ביוב וזאת בנוסף על עלויות המים.

כיום, עלויות הביוב בגין צריכה ביתית של מים, חלה כולה על גבע.

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת ר שות מקומית  בלא תאגיד (הוראת שעה), תשע"א  2010

חיוב לפי מטר

מעוקב מים

חיוב לפי מטר

מעוקב שפכים

המועצה האזורית גלבוע

לכל נכס

ביב ציבורי

ביב מאסף

שיקום

0.45

1.70

0.17

0.60

2.27

0.23

 

 

 

סה"כ לפני מע"מ

2.32

3.1

 

 

סה"כ כולל מע"מ

2.71

3.63

גבע הוא ישוב כפרי המבקש לשמור על צביון כפרי, ומטופח.

מודל חיוב מעודכן

1.     הקצאה חודשית לבית אב + היטל ואגרת ביוב בהתאמה, על חשבון הקיבוץ -  הקצאת המדינה לנפש ובנוסף, 2 מ"ק בחודש לכל בית אב עבור הגינה הפרטית (לטיפוח צמחי עציץ וגן).

2.     חיוב חודשי של כל בית אב בגין צריכה החורגת מההקצאה לעיל (סעיף 1),בהתאם לתעריף רשות המים (התעריף עומד כיום על סך7.676₪ לכל מ"ק חורג בכמות ב') ובצירוף עלות היטל ואגרת ביוב לכל מ"ק מים חורגים (התעריף עומד כיום על סך 3.63₪ לכל מ"ק חורג).

3.     באחריות ק.ג.חשמל לספק מידי חודש לכל בית אב, דוח על צריכת המים בביתו.

4.     בבתים להם שעון משותף או מערכת מים לא מופרדת, תחושב כמות המים שנצרכה באופן יחסי למספר הנפשות בכל בית אב.

5.     ההקצאות והתעריפים יעודכנו בהתאם לשינויים בהקצאות המדינה ובמחיר המים, ובכפוף לנתוני רשות המים.

6.     ברזי גינה יחוברו אחרי השעון וצריכתם תימדד כחלק מהצריכה הביתית של בית האב.

7.     חיוב בתי אב בהם יותקנו תשתיות מים לפני השעון, יעשה בהתאם לתחשיב הקיבוץ על היקף צריכתם.

8.     שינוי הנוהל מצריך אישור בקלפי ויפקע אם יחליט הקיבוץ להפוך לקיבוץ מתחדש, אז ייקבע מודל חדש.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף