משולחן המזכירות - יאיר קארו

משולחן המזכירות

תמצית מישיבת המזכירות -  19.7.2016

1.     אישור מורשי חתימה – ועד מקומי.

יאיר קארו 51393247 יו"ר הועד המקומי.

דורון חורב 022345860  חבר הועד המקומי ( מנהל קהילה ) .

אליהו מזרחי 057946790  חבר הועד המקומי ( גזבר) .

2.     דיון עם "צוות דיור".  מוזמנים צוות הדיור  , יהודה בכר ( יו"ר ועדה כלכלית ) רענן פרנס ( מרכז המשק – מנהל עסקים ).

גלעד רם - בשם צוות הדיור – מסר על השתלשלות הדברים מהקמת הצוות עד הגשת המסמך המסכם למזכירות .  למעשה הצוות לא הצליח לאתר מקורות זמינים בהיקף ממשי להמשך תכנית בינוי על בסיס תכנית 2009.

התקיים דיון נוקב בו נמסרו נתונים על היכולת הפיננסית הנוכחית של גבע לעמוד בריבוי מטלות ( פנסיה – קופות גמל – בינוי  - ועוד)  והובהר על ידי אנשי הכלכלה כי אין אפשרות לקדם את 3 המטרות ביחד , וכי קידום הדיור באופן מסיבי יצריך שינוי סדרי עדיפויות.  

עוד נמסר כי הועדה לביטחון סוציאלי העבירה לקרן המילואים את הקרנות החשופות לנושים – ויעודן של הקרנות הללו יקבע רק בהחלטת אסיפה וקלפי.

סיכום אופרטיבי :

1.     הצעה – הקמת "יעודה לבניה" בקרן המילואים , אשר הסכום שיועבר אליה כל שנה יקבע בסוף שנת התקציב ועל פי תוצאותיה – בהתאם להמלצת הועדה הכלכלית לאסיפה.

המזכירות אישרה פה אחד.

3.     הצעה – לבדוק אפשרות של אישור בניה פרטית.

מזכירות הסמיכה את "צוות קרקעות" בפגישתו עם עו"ד פלג רכמן לבדוק היתכנות משפטית ומשמעויות משפטיות של הצעה זו. . 

שבוע טוב, יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף