מידע על עבודות רשות הניקוז בשטחי גבע

22.5.2016


לתושבי גבע, כפר יחזקאל וגדעונה, שלום רב,

ברצוננו לשתף אתכם בפעילות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ובנעשה בשטחיכם/ אזור מגוריכם בימים אלה:

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי הינה גוף סטאטוטור יעצמאי הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי”"ח 1957. בנוסף פועלת הרשות כרשות נחלים.

 

תפקידי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי:

         לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע בצו המקים, ולשם כך להקים, לשנות,להחזיק ולפתח מפעלי ניקוז באותו תחום.

         לפעול לשמירת איכות המים והוצאת מזהמים מהנחלים.

         לפעול לפיתוח ושמירת הנוף ומתנות הטבע.

         לפעול לשמירה על משאבי הקרקע.

         לפעול לניהול תשתיות הקרקע והניקוז, משאבי סביבה טבע ונוף.

בחודש אפריל 2016 החלו עבודות הקמת מאגר שֵיזפים במסגרת תוכנית למיתון זרימות בנחל שיזפים (ואדי סידר) ונחל חרוד, במקטע ביןגבע וכפר יחזקאל.

פרויקט מאגר שיזפים מוקם בסיוע חברת נתיבי ישראל, במטרה להגן משיטפונות על כביש 71, תשתיות רכבת העמק ואזור גן האירועים בת הגלבוע.

מהות הפרויקט היא השהיית נגר, לצורך הקטנת הזרימות במורד נחל חרוד.

תוכנית העבודה כוללת בניית סוללת עפר לאורך הנחל בשטחי כפר יחזקאל, וחפירה לעומק בשטחי גבע. מעודפי העפר מתבצעת עבודת שימור קרקע גדולה בשטחי גבע-מערבית לכפר יחזקאל.

בשני המקרים,  הדבר יעשה מבלי לגרוע משטחי המשבצת של הישוב והשטחים יחזרו לעיבוד מלא לאחר סיום העבודות.

כל העבודות והפעולות תואמו עם הנהלות הישובים והגורמים הרלוונטיים לשטחים עצמם.

 

עבודות להקדמת איגום נחל שיזפים

 

עבודות שימור קרקע גבע

שאלות ופניות ניתן להעביר אלינו ל yardend@yardend.org.ilאו לטל: 04-653285404-6532854

בתודה על שיתוף הפעולה!

 עובד יבין- מנכ"ל

וצוות עובדי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

מופיע בעלון:
תגובות לדף