החלפת מוני חשמל ומדי מים בגבע - אלדד בן ארי, רענן פרנס

החלפת מוני החשמל ומדי המים בגבע

בהתאם לתוכנית המשק לשנת 2016 שאושרה באסיפה, יוחל במהלך חודש אפריל בהחלפת מדי המים ומוני החשמל למונים שמאפשרים קריאה מרחוק (משדרים את הקריאות לתוכנת מחשב).

מטרת המהלך ליצור מאזן מים וחשמל סגור, כלומר כמות הקילוואטים שמסופקים ע"י חברת חשמל צריכה להיות שווה לסך כל הקילוואטים שנצרכים ע"י הצרכנים השונים בגבע ובאותו אופן, כמות הקובים שמספקת לנו אגודת המים צריכה להיות שווה לסך השימושים במים ע"י הצרכנים השונים.

מאזני מים וחשמל  סגורים יאפשרו ניטור ושליטה מלאה על הצריכה, הנזילות והבזבוזים שישנם היום ויביאו לחסכון ניכר.

סך ההוצאה בגבע על חשמל ומים הייתה ב- 2015 4,900,000 ₪ בשטח המחנה.

כדי להגיע למאזן סגור יש למנות ולמדוד את כל הכמויות הנצרכות:

חשמל: צריכה ביתית (כולל דודי חשמל וכל דירה בנפרד) צריכת ענפי הקהילה, ענפי המשק והתעשייה.

מים: צריכה ביתית (כולל הגינות הפרטיות), צריכת ענפי הקהילה, ענפי המשק והתעשייה והגינון הציבורי.

הוספת דודי החשמל והגינות הפרטיות למדידות מחייבת התאמת שיטת ההתחשבנות עם החברים.

נושא באחריותם של הנהלת הקהילה והמזכירות ודורש אישור של האסיפה והקלפי בגבע.

לאור זאת, עם התקנת מוני החשמל והמים החדשים, תיעשה קריאה אחרונה של המונים ובפרק הזמן שבין הקריאה האחרונה ועד שתיכנס לתוקף שיטת חיוב מעודכנת לא תהיה התחשבנות עם החברים.

בברכה,

רענן ואלדד

מופיע בעלון:
תגובות לדף