לקראת האסיפה: שינוי בתקנון גבע למטרת הקמת קרן מילואים - מוקי, רענן

אל: חברי גבע - לקראת ההצבעה בקלפי              

גבע, 8 אפריל 2016

הקמת תאגיד קרן מילואים – תיקון מזערי בתקנון גבע.

תיקון תקנון גבע לצורך השלמת ההקמה של קרן מילואים אשר תשמש

לבטחון הסוציאלי ולרווחת חברי גבע.

נושא תיקון תקנון גבע לצורך השלמת ההקמה של תאגיד קרן המילואים נידון באסיפה מיום – 15/02/2016 והועבר לקלפי.

ההצבעה בקלפי תערך ביום שישי בשבוע הבא, ולפיכך אנו מביאים כאן תזכורת קצרה

על הנושא.

הקמת תאגיד קרן מילואים והתקנון שלו אושרו זה מכבר. מה שנותר הוא להוסיף משפט

 בן 13 מילים לסעיף 45 בתקנון האגודה של גבע אשר יאפשר לנהל את קרן המילואים

כתאגיד עצמאי.

להלן, נוסח סעיף 45 הקיים בתקנון גבע הנוכחי:

א.    הקיבוץ אינו מחלק רווחים.

ב.     (1) הקיבוץ רשאי, בהחלטה של האסיפה ובתנאים הקבועים בסעיפים קטנים (2) ו-(3) להלן, להקים לחבריו קרן מילואים שתשמש לבטחון הסוציאלי של חברי הקיבוץ ולרווחתם הכללית. מקורותיה של הקרן יהיו רווחי הקיבוץ, חסכונותיו ותרומות חבריו.

2)) כספי הקרן לא ישמשו לעסקי הקיבוץ ולא יחשבו כנכס (אקטיב) של הקיבוץ.

3)) תקנון קרן המילואים וכל שינוי בו יתקבלו בהחלטה ברוב הדרוש לשינוי תקנון הקיבוץ.

ג.       לאחר שהופרשו כספים לקרן המילואים, אם הופרשו, תעבור יתרת הרווחים להון העצמי של הקיבוץ.

המשפט אשר אותו אנו מבקשים להוסיף לסעיף 45 הנ"ל הינו:

ד.     כמו כן רשאית האסיפה להחליט כי קרן המילואים תנוהל באמצעות תאגיד או בנאמנות.

מכיון, שתוספת משפט זה לתקנון, כמוה כתיקון התקנון, יש לאשר אותה באסיפה, ובקלפי בהצבעה של 2/3 לפחות ממספר החברים כאשר לפחות 3/4 ממספר המצביעים יצביעו בעד.

בואו כולכם והשתתפו בהצבעה...

רענן,    מוקי

מופיע בעלון:
תגובות לדף