הצעה - מבנה ארגוני גבע

מבנה ארגוני – קבוצת גבע


רקע :

 

בשל קושי מתמשך באיוש תפקידים בכירים במערכת הניהולית של גבע ובשל הצורך להתאים את המבנה הניהולי לצרכים המתהווים ולאילוצים הניהוליים שבפניהם עומדת קבוצת גבע, הטילה האסיפה בתאריך 22.2.2016 על צוות ( רענן פרנס , זיוה אוחיון-רכט , רחל וייס , יאיר קארו – מרכז ) להכין מבנה ארגוני של מערכות הניהול בגבע.  הצוות שקל מספר חלופות ולבסוף התכנס להצעה המובאת כאן – "מודל ניהול שוטף המבוסס על שני מנהלי תחום הכפופים ליו"ר ועד ההנהלה/מזכיר ( יו"ר הקיבוץ).  מספר עקרונות/הנחות עבודה גובשו כדי לתת תשתית אחידה ועקבית למודל המוצע. כמו כן סרקנו את תקנוני גבע לגבי גופי ביצוע וניהול , יחידות ותפקידים שונים המופיעים במסמך זה כך שההצעה תהיה עקבית ככל הניתן עם החלטות קודמות ולא תעמוד בסתירה לתקנונים ששינוי בהם מצריך הצבעה נפרדת ( ולעיתים רוב מיוחס  - תקנון האגודה השיתופית , תקנון "גבע אחזקות") . מסמך זה הוא תוצר סופי של עבודת הצוות ומשלב בתוכן את הערות/הצעות המזכירות לקראת דיון באסיפה. 

 

          הנחות עבודה :

1.      תפקידי/סמכויות המזכירות/ועד ההנהלה מוגדרים בתקנון האגודה השיתופית סעיפים 100-110.    

2.      מבנה המערך הכלכלי  וסמכויותיו - הוגדרו במסמך משפטי הכולל הקמת "גבע אחזקות" אגודה חקלאית שיתופית.

3.      יו"ר ועד הנהלה ( יו"ר/ מזכיר ) חייב להיות חבר גבע ( דרישת תקנון האגודות השיתופיות).

4.      יש להשאיר את סמכויות הניהול והאחריות הניהולית לתכנון, ייזום והובלה של תהליכים  החורגים מהניהול השוטף בידי חברי גבע .

5.      נוכחות כל/רוב ימי השבוע של בעלי תפקידים ביצועיים שוטפים ( הן לצורך מענה לחברי גבע , הן לצורך ניהול המערכת עליה הם מופקדים , והן לצורך אפשרות פגישות עבודה ותיאום  בין הגורמים השונים בארגון) .

 

      שמות וקיצורים :

1.      ועד הנהלה = מזכירות ובכל מקום שנאמר אחד מהשמות הללו זאת הכוונה.

2.      השם המלא : מנהל גבע-קהילה  (  = מנהל קהילה = מנהל קהילה וחברה ) .

3.      השם המלא : מנהל גבע-עסקים  ( = מנהל עסקים =  מרכז המשק) .

4.      יו"ר הועדה הכלכלית= יו"ר "גבע אחזקות ".


1.      המודל הארגוני/ניהולי  - מבוסס על שני מנהלי תחום הכפופים ליו"ר .

            

1.      יו"ר ועד הנהלה -  חבר/ת גבע העומד בראש ועד ההנהלה  שמסורות לו הסמכויות הקבועות בתקנון האגודה השיתופית ומשמש כיו"ר/מזכיר. אחראי ליזום ולקדם את כלל הנושאים הנוגעים לקבוצת גבע שאינם במסגרת הפעילות השוטפת  בשיתוף עם מנהל הקהילה ומנהל העסקים, ולפעילותם השוטפת והתקינה של מזכירות/ועד הנהלה  וכינוס האסיפה הכללית , כמו גם באחריותו מעקב ביצוע החלטות גבע- עסקים וגבע-קהילה . יו"ר "גבע אחזקות" ,

2.      גבע עסקים – ההתנהלות העסקית/כלכלית תרוכז ותתנהל על ידי "גבע אחזקות" ( אגודה חקלאית שיתופית – שכבר פועלת במבנה זה ) . בראשה יו"ר ועד ההנהלה של "גבע אחזקות " – יו"ר הועדה הכלכלית  , ומרכז המשק/ "המנהל העסקי" העוסק בביצוע/תיאום הפעולה הכלכלית  השוטפת של הגופים המאוגדים תחת "גבע אחזקות". לגבע-עסקים תחת המבנה הניהולי/תאגידי של "גבע אחזקות" יש כבר היום ועד הנהלה ( הועדה הכלכלית) המתכנס באחריות יו"ר הועדה הכלכלית ומנהל העסקי ( מרכז המשק) .

3.      גבע קהילה  -  ניהול כל הפעילות השוטפת של כל תחומי הקהילה והחברה . לצורך כך מוגדר תפקיד מנהל קהילה , המרכז את כל תחומי הפעילות הקהילתית/חברתית השוטפת ( שהייתה תחת אחריותם של מזכיר גבע ומנהל שירותי הקהילה).  לגבע קהילה  - תוקם  הנהלת קהילה הכוללת את  מנהלי/רכזי התחומים שתחת "גבע קהילה" + 5 נציגי ציבור .  הנהלת הקהילה תתכנס באחריות מנהל הקהילה , ותעסוק בכל הנושאים השוטפים שתחת סמכותה. להנהלת הקהילה תהיינה שתי תת-ועדות תחומיות  : ועדה לנושאי קהילה וחברה ,ועדה לנושאי שירותי קהילה. שתי הועדות יפעלו באחריות מנהל הקהילה.

4.      גבע עסקים וגבע קהילה  יהיו כפופים למזכירות גבע /ועד הנהלה ( הכפופה לאסיפה) .

5.      יו"ר "גבע אחזקות" , מנהל הקהילה ומנהל העסקים כפופים ישירות ליו"ר ועד ההנהלה.

6.      מזכירות גבע/ועד ההנהלה תפעל על פי כל הסמכויות הנתונות לה בתקנון האגודה השיתופית , תהיה אחראית ליזום ולקדם תהליכים  שאינם בתחום הניהול השוטף המתבצע בגבע-קהילה וגבע- עסקים ,ובכלל זה תהליכים חברתיים , תהיה אחראית לוודא כי ניתן לציבור דיווח מהגופים השונים , תהווה כתובת לפניית חברי גבע לכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת "גבע אחזקות " או גבע- קהילה. מזכירות גבע/ועד הנהלה תשמור לעצמה הסמכות להנחות את מנהל קהילה  , יו"ר הועדה הכלכלית , מנהל עסקים , לבחון ולטפל בנושאים שתחת אחריותם ולעדכן המזכירות על תוצאות הפניה של המזכירות. 

7.      צוות תיאום  .  צוות תיאום בהרכב יו"ר ועד הנהלה , מנהל עסקים , מנהל קהילה , ייפגש באופן שוטף לצורך דיווח ותיאום העבודה והפעילות של כלל הגופים במערכת , יהיה אמון על הכנת נושאים לטיפול בגופים השונים ויזמן לישיבות התיאום ,על פי הצורך,  בעלי תפקידים נוספים.  הצוות יאשר טיפול בנושאים בעלי דחיפות לבקשת מנהל קהילה או מנהל עסקים .   

 

 

מבנה ארגוני חדש


2.  הגדרות תפקיד


א.    ועד ההנהלה – מזכירות.

 א. יו"ר ועד הנהלה/מזכירות הוא חבר/ה קב' גבע.

ב. ועד ההנהלה משמש כמזכירות גבע. סמכויותיו - על פי תקנון האגודה השיתופית סעיפים 100 – 110. 

ג. חברי המזכירות יבחרו ל – 3 שנים (תקנון האגודה השיתופית  סעיף 102 ) 

 

ב. תפקיד יו"ר ועד הנהלה/ מזכיר ( יו"ר הקיבוץ) .

 

1.      כינוס האסיפה הכללית של קבוצת גבע , קביעת סדר יומה ופרסום החלטותיה לציבור.

2.      כינוס ועד הנהלה/ מזכירות, קביעת סדר יומה ופרסום החלטותיה לציבור.

3.      תיאום הפעולות המשותפות לגבע קהילה וגבע עסקים ומעקב וביקורת על תכניות העבודה השנתיות בתחומי הכלכלה, החברה והקהילה.

4.      ייצוג הקיבוץ ומוסדותיו - משמש נציגה הבכיר של קבוצת גבע כלפי רשם האגודות השיתופיות, רשויות ממשלתיות , התנועה הקיבוצית ועוד.

5.      קידום נושאים ותוכניות בעלי עניין כללי ( קהילתי או עסקי )  לקבוצת גבע, שאינם בשוטף.

6.      קידום תהליכי התחדשות וצמיחה, לבניית תשתית חברתית איתנה.

7.      אחריות למתן מידע וכתובת למענה לשאלות הציבור  ולפניות חברים שלא באו על סיפוקם במסגרת מוסדות גבע (למעט מגבלות צנעת הפרט -  או מגבלות עסקיות).

8.      אחריות ( באישור ועד ההנהלה )  לקשר ולהפעלת הייעוץ המשפטי של "האגודה השיתופית קבוצת גבע". 

9.      אחראי על פנקס החברים ופועל לעדכנו בהתאם להחלטות המגדירות את תנאי החברות ואת מסגרת החופשות למיניהן.

 

נתוני משרה

 

 

א.    יו"ר ועד הנהלה/המזכיר יהיה בעל ניסיון ניהול מגוון.

ב.     משך תקופת כהונה בתפקיד, שלוש שנים. ניתן להיבחר לתקופת כהונה נוספת,

ג.       איתור מועמד/מועמדת לתפקיד מזכיר/ה, באחריות ועדת איתור/מש"א

ד.     יו"ר ו' הנהלה/המזכיר נבחר בקלפי, ברוב מיוחס של  60% ומעלה, מכלל המצביעים בעד ונגד.

ה.    היקף משרה – יומיים בשבוע.

ו.       יו"ר ו' הנהלה/המזכיר חבר בגופים הציבוריים הבאים מתוקף תפקידו:, ועד הנהלה/מזכירות, אסיפת התאגידים – גבע אחזקות , צוות ניהול/תיאום, גופים ציבוריים אחרים - אם יידרש.

ג.    צוות תיאום

 

א. הצוות המורכב מבעלי תפקידים, ועוסק בפעילות המערכת באופן שוטף.

ב. חברי הצוות: יו"ר ועד הנהלה -  מנהל קהילה – מנהל עסקים. בעלי תפקידים נוספים יוזמנו על-פי צורך.

       באחריות צוות התיאום :

§        תיאום פעילות ( ובכלל זה תיאום הפעלת מש"א במסגרת גבע-עסקים  לצרכים מקצועיים , תיאום הפעלת גזבר וייעוץ מקצועי עסקי אחר שיידרש לצרכי גבע-קהילה.  

§        אישור טיפול בנושאים בעלי דחיפות רבה לבקשת מנהל קהילה/ מנהל עסקים (ודיווח לוועד ההנהלה  ולהנהלת קהילה והנהלת עסקים).

§        יעוץ והכוונה למנהלים ובעלי תפקיד.

§        קידום הצעות לטיפול הגופים המוסמכים. 

 

ד.     מנהל קהילה וחברה ( מנהל גבע-קהילה )   : כללי

 

מנהל קהילה הוא חבר קב' גבע, או אדם חיצוני הנשכר לתפקיד.

 

מנהל את הפעילויות בתחום האחריות של הנהלת הקהילה ואחראי כלפי וועד ההנהלה/מזכירות על הפעילות התקינה של הנהלת הקהילה.

 

הגדרת תפקיד/תחומי אחריות

 

1.      ניהול נושאים קהילתיים שוטפים ..

2.      ניהול השירות השוטף לקהילה, תוך הקפדה על התייעלות המערכת .

3.      משתתף בגיבוש היעדים ארוכי הטווח  של הקבוצה.

4.      אחראי לגיבוש תכנית עבודה שנתית בתחומי הקהילה והחברה.

5.      אחראי להכנת הצעה לתקציב השנתי ותכנית ההשקעות לקהילה/שירותי הקהילה , ולפעולה במסגרת התקציב המאושר 

6.      טיפול בפניות חברים לנושאים שבתחום הקהילה ושירותי הקהילה.

7.      אחראי על התנהלות היחידה למשאבי אנוש ומכהן כיו"ר הנהלת מש"א.

8.      אחראי למיצוי זכויות הקבוצה במועצה האזורית .

9.      בנוסף תחת אחריותו :

א. מתאם בין הגורמים השונים ומנתב נושאים שעל הפרק לוועדות ובעלי תפקידים, לצורך טיפול בהם.

ב. מקיים פגישות תקופתיות עם מרכזי וועדות, ופועל לשיפור וייעול תפקוד השירות לציבור.

ג. אחראי לטיפול באירועים מיוחדים: אבלות, סכסוכים בין חברים, אירועים פליליים ונושאים אישיים.

ד. משמש כתובת לפניות חברים.

ה. אחראי לנושאי תקציבי חברים  - וחובות חברים .

ו. תושבות והסדרי תושבות.

ז. מסירת דיווח תקופתי לציבור .

 

 

פירוט יחידות/ועדות/תחומים  כפופים תחת אחריות מנהל קהילה

 

שירותי קהילה

שירותי חברה

שירותים כלליים

מערך המזון   

כלבו

ענף הבניין, חשמליה

ועדת דירות

ענף הנוי

קוסמטיקה/ספרות 

בריכת שחיה ומתקני ספורט

פאב

בית עלמין

ספריה

ארכיון

דואר

תקשורת : סלולר – מחשוב – טלוויזיה

תחום הבגד : מכבסה, קיפוליה, בגד גבע /אופנטיק .

מערך הרכב לחבר

תשתיות קהילה

מערכת החינוך

משאבי אנוש

וועדת פרט  

ועדת צעירים

ועדת נסיעות לחו"ל הורים/בנים, 

בריאות ורווחה – מרפאה,מרפאת שינים, בית סיעודי, קוסמטיקה ומרכז רותם

טיפול בחובות חברים.

אחראי לוועדות: שמחות, חתונות, אבלות, שי לחג, טיולים.

ועדת קליטה

ועדת תרבות .

תושבות והסדרי תושבות.

 

ועדת השכרות:  דירות ומבני ציבור. ( להקמה )

 

 

·        מנהל הקהילה יעמוד בראש הנהלת הקהילה אשר תורכב משתי וועדות תחומיות : תחום קהילה וחברה ותחום שירותי קהילה.

·        חברים בהנהלת הקהילה : מנהלי הענפים/מרכזי וועדות מרכזיים בתחום החברה ושירותי קהילה   +  5 נציגי ציבור.

·          הנהלת הקהילה  והועדות התחומיות יכונסו על ידי מנהל הקהילה לצורך טיפול  - תיאום וקבלת החלטות בתחומי האחריות והסמכות שלהן.  החלטות הנהלת הקהילה ירשמו בפרוטוקול  יחתמו על ידי מנהל הקהילה  ויועברו ליו"ר ועד ההנהלה ולמנהל עסקים.

·        בשל השינוי הארגוני הנרחב של איחוד התפקידים מוצע שלא לקבוע בשלב זה מסמרות ולאפשר גמישות בשנה הראשונה להפעלה כדי ליצור דפוסי עבודה ריאליים , ולהחזיר לדיון נוסף בתום שנה.. יש לקחת בחשבון כי מנהל קהילה מנוסה ( ככל שיבחר )  יביא ידע וניסיון שיאפשרו בהמשך גיבוש מלא יותר של  כל תחום הקהילה וניהולה.

 

נתוני משרה

1.      בעל השכלה אקדמית/מקצועית.

2.      בעל ניסיון ניהולי של מערכות מורכבות בכלל ומערכת קיבוצית בפרט.

3.      מנהל קהילה נבחר ע"י אסיפת קב' גבע, בקלפי, ברוב מיוחס של 60% ומעלה מבין המצביעים בעד ונגד.

4.      משך תקופת כהונה, 4 שנים. ניתן להיבחר ליותר מתקופה אחת .

5.      איתור מועמד/מועמדת  ועדת איתור/מש"א.

6.      היקף משרה – משרה מלאה  ( חמישה ימי עבודה בשבוע ).

7.      כפיפות – ליו"ר ועד הנהלה .

8.      חבר מתוקף תפקידו : ועד הנהלה/מזכירות(איש חיצוני – משקיף קבוע) ,צוות תיאום/ניהול, יו"ר הנהלת מש"א, יו"ר הנהלת הקהילה , אסיפת התאגידים,  וועדות נוספות יקבעו לפי הצורך לאחר שמבנה התפקיד יתייצב. .

 

ה.    מנהל עסקים וכלכלה ( מנהל גבע-עסקים ) : כללי  

מנהל עסקים הוא חבר קב' גבע, או אדם חיצוני הנשכר לתפקיד.

מנהל עסקים ,מנהל את הפעילות העסקית של קבוצת גבע ואחראי כלפי יו"ר אגש"ח "גבע אחזקות" והועדה הכלכלית של אגש"ח "גבע אחזקות" על התנהלותה היעילה והתקינה ועל השגת היעדים העסקיים כפי שהוגדרו.

 

·        הערה: המערכת העסקית של גבע הופרדה בתהליך תאגוד מהמערכת הקהילתית/חברתית. כל עסקי גבע מרוכזים תחת אגש"ח  "גבע אחזקות" אשר רשום אצל רשם האגודות ופועל תחת פקודת האגדות השיתופיות  ותקנון מאושר ( בגרסה אחרונה 5.2014 ) . הפירוט הבא בא לחדד ( אך אינו מחליף את המסמך המשפטי המחייב של  "גבע אחזקות " שהוא הקובע) .

 

הגדרת תפקיד/תחומי אחריות

 

כללי

1.      מרכז משק גבע ישמש כמנהל עסקים  כפוף ליו"ר אגש"ח "גבע אחזקות".

2.      אחריות כוללת למערכת הכלכלית/ עסקית של קב' גבע, כולל עסקים, תאגידים, אחזקות ושותפויות.

3.      גיבוש מדיניות כלכלית אסטרטגית ואחריות לביצועה ,לשם אבטחת החוסן הכלכלי של קב' גבע.

4.      כינוס ההנהלה הכלכלית והכנת נושאים לדיון בכפוף ובשיתוף יו"ר "גבע אחזקות ".

5.      גיבוש יעדים קצרי טווח וארוכי טווח לפעילות הכלכלית /עסקית, בכפוף ובשיתוף עם יו"ר "גבע אחזקות", ההנהלה הכלכלית ובשיתוף מנהלי היחידות במגזר הכלכלי.

6.      פיתוח מקורות הכנסה ויצירת מקורות הכנסה חדשים.

7.      הצגת דוחות כספיים רבעוניים להנהלה ודוחות חציוניים לאסיפת קב' גבע .

8.      ייצוג הגופים הכלכליים מול גורמי חוץ עסקיים /כלכליים /כספיים.

9.      אחראי, ביחד ובכפוף ליו"ר גבע אחזקות , לניהול  הועדה הכלכלית המשמשת כוועד הנהלה של גבע אחזקות אגש"ח בע"מ.

      הרכב ההנהלה: 15 נציגים + יו"ר .

ההנהלה הכלכלית ועוד חמישה נציגי ציבור מהווים את אסיפת התאגידים של תאגידי גבע.

10.  נציגים בוועדה הכלכלית מתוקף תפקיד: יו"ר גבע אחזקות, מרכז משק/מנהל עסקים , גזבר, מנהל בקרה, יו"ר/מזכיר, מנהל קהילה, מנהל מש"א. בהנהלה שמונה נציגי ציבור חברי קב' גבע.

 

 
תחומי אחריות

א. שותף לגופי הניהול במגזר הכלכלי בהגדרת יעדים והתווית תכנית שנתית ורב שנתית להשגת יעדים אלו.

ב. בקרה על תפקוד תקין ,יעיל וחסכוני  של מערכות המגזר העסקי, מועצות מנהלים והנהלות שבתחומו.

ג. בקרה על יישום תכניות בהתאם ליעדים שהוגדרו בתוכנית שנתית .

ד. כינוס ההנהלה הכלכלית ואסיפת התאגידים. הבאת נושאים לדיון, ניהול הישיבות, הוצאת פרוטוקול ופרסום לציבור בשיתוף  ובכפוף ליו"ר גבע אחזקות.  

ו. הצגת דוחות כספיים רבעוניים להנהלה כלכלית ודוחות חציוניים לציבור בשיתוף ובכפוף ליו"ר גבע אחזקות. 

 

 

פירוט יחידות באחריות יו"ר הנהלה כלכלית/ מנהל עסקים( מרכז משק )

 

תאגידים :

וועדות

שירותים כלליים

גבע אחזקות

בקרה

חקלאות

גבע דגים ( לא פעיל ) 

גבע קלפ"ץ

גבע חשמל  .

 

 כספים

קרקעות

יזמות ופיתוח עסקי ( להקמה ).

 

 

 

מערך כספים – גזברות  , הנח"ש 

אחזקות בארגונים אזוריים וארציים.

 


 

נתוני משרה

א. מנהל עסקים יהיה  בעל השכלה אקדמית / ידע מקצועי בתחומי כלכלה/ מנהל עסקים/כספים/תעשיה.

ב. בעל ניסיון מוכח בתחום הכלכלה והניהול של מערכות מורכבות כלליות וקיבוציות.

ג. איתור מועמד לתפקיד יו"ר הנהלה כלכלית, באחריות ועדת איתור /מש"א.

ד. משך תקופת כהונה, ארבע שנים. ניתן להיבחר ליותר מקדנציה אחת.

ה. בחירת מנהל  עסקים/מרכז המשק, ע"י אסיפת קב' גבע ברוב של 60% ומעלה מבין המצביעים בעד ונגד.

ו. היקף משרה: משרה מלאה.

ז. כפיפות ליו"ר "גבע אחזקות" ויו"ר ועד הנהלה/מזכיר.

ח. מנהל עסקים חבר בגופים הבאים : ועד ההנהלה של קבוצת גבע (איש חיצוני – משקיף קבוע ) , הנהלה כלכלית, אסיפת התאגידים. הנהלות וגופי ניהול במגזר העסקים והכספים.

 

 

·        יו"ר הנהלה כלכלית/ ועד הנהלה של גבע אחזקות, אגש"ח בע"מ

אחראי לכל הפעילויות שבתחום אחריות התפקידים של ההנהלה הכלכלית ואגש"ח גבע אחזקות ואחראי כלפי וועד ההנהלה  של קבוצת גבע על הפעילות התקינה של ההנהלה הכלכלית .

1.      . בעל ניסיון מוכח בתחום הכלכלה והניהול של מערכות מורכבות כלליות וקיבוציות.

2.      משמש יו"ר ההנהלה הכלכלית/ ויו"ר "גבע אחזקות "  על פי התקנון המאושר.

3.      מכנס את ישיבות "גבע אחזקות" קובע את סדר יומן, מנהל אותן ואחראי על פרוטוקול הישיבה ופרסומו לציבור.

4.      מנחה את מנהל העסקים, פועל בתיאום עם צוותי הכספים ומייעץ להנהלת הקבוצה ולוועד ההנהלה בנושאים כלכליים.

5.      שותף למנהל העסקים בייצוג ובמיצוי האינטרסים הכלכליים של קבוצת גבע למול רשויות ממשלתיות רלוונטיות לפעילות העסקית.

6.      היקף משרה: עד יומיים בשבוע.

7.      חבר בהנהלה כלכלית, אסיפת התאגידים. הנהלות וגופי ניהול במגזר העסקים והכספים.

 

 

 

 


ו.       אסיפה הכללית של גבע

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקבוצה, עפ"י תקנון הקבוצה ותקנות רשם האגודות השיתופיות. האסיפה רשאית להחליט בכל עניין שהוא מטרת הקבוצה וסמכויותיה. האסיפה תתכנס ותפעל בהתאם להוראות הכלולות בחוק. כל הגופים והחברים בקבוצה כפופים להחלטותיה. סמכויות האסיפה הכללית והנהלים הקובעים דפוסי עבודתה קבועים בסעיפים  86-99 בתקנון האגודה השיתופית קבוצת גבע.

 

·        שינוי בגופים הכפופים ישירות לאסיפה הכללית של קבוצת גבע

1.      ועדת ביקורת -  תישאר כפופה לאסיפה הכללית.

2.      רשות הבינוי – תוכפף למזכירות/ועד הנהלה ( תיקון לתקנון רשות הבינוי 2015) .

3.      הועדה לביטחון סוציאלי – תוכפף למזכירות/ועד הנהלה ( תיקון בתקנון הועדה 2000) .

4.      הועדה הכלכלית תוכפף למזכירות /ועד ההנהלה (תיקון לתקנון 2004 ). 

·        גופים אלה מעלים נושאים מעת לעת , באמצעות המזכירות/ועד הנהלה להחלטת אסיפה/קלפי.  

 

                                                                        מוגש לדיון באסיפת גבע 4-4-2016 .


מבנה ארגוני – קבוצת גבע

 

 

מבנה ארגוני חדש


מבנה ארגוני קיים

מופיע בעלון:
תגובות לדף