דעות1: ברנדה לנדס ; אלי גורן ; סמדר פרנס

"גם החברים צריכים פרקליט"

אני מביאה לדף כותרת של מאמר ראשי ארוך של חגי מרום על מצוקת חלק מהפנסיונרים בקיבוצים המופרטים שאין להם כוח כלכלי ומשפטי להגן על זכויותיהם:

"מערכות הניהול שומרות על האינטרסים של הקיבוץ ומעדיפות אותם על פני זכויות החברים. הוותיקים נותרים חסרי הגנה ומוותרים על יכולתם להיאבק, ואחרי פטירתם אין לקיבוץ רצון לקיים את הבטחת השיוך ליורשים. בתקנונים מותירות ההחלטות את החבר כלוא, מחויב, ונתון לחסדי המוסדות. עו"ד חגי מרום, לשעבר חבר קיבוץ יפעת, מנסח"אני מאשים". וגם מפרט הצעות מעשיות לשמירת זכויות החברים."

אפשר לקרוא את המאמר במלואו בעיתון "הקיבוץ" של יום שישי 27/2/2016

ברנדה לנדס

**************************

צריך  היה להפסיק לעבוד עם חברת אבני דרך אחרי החוברת הראשונה

חברה אשר התמחתה בנושא שינויים בקיבוצים ומביאה לנו חוברת אשר יש בה סעיפים לא חוקיים צריך היה להפסיק לעבוד אתה כבר בהתחלה (זה אינו משנה אם זה אי ידיעה או בידיעה)

אלי גורן

************************************

לחברים שלום

לעניין חוקיותה של ההצעה הראשונה של צוות ההיגוי שעסק בפנסיה:  על פי תקנות רשם האגודות הקצבה הפנסיונית לא תפחת מ- 40% המשכר הממוצע במשקכפי שמפורסם ע"י הרשויות. היינו נכון להיום: כ- 3700 ₪ לנשים וגברים מגיל 67. ההצעה הראשונה של צוות ההיגוי נשענה על מודל הפרטות מתון מאוד, על פיו צרכי הסיעוד,הרווחה, הבריאות ועוד של הוותיק מסופקים במלואם ע"י הקיבוץ ללא כל השתתפות נוספת מצדו, וזאת בהתבסס על ערכי הליבה שנוסחו ועברו בקלפי.בכל מקרה, גם בהצעה הראשונה דובר על קצבה פנסיונית ישירה שהיא גבוהה בהרבה מהנחיות הרשם.

האמירה שההצעה אינה חוקית מופרכת מיסודה. יתרה מזאת, הגימלה הפנסיונית המשולמת לחברי הקיבוץ בגיל פרישה על-פי התקנות, יכולה להינתן הן בכסף הן בשווה כסף. יש לציין כי התקנות אינן מגדירות מהו שיעור הגמלה שיינתן בכסף מתוך כלל הגמלה הפנסיונית הקבועה בתקנות, וכמו כן אין הגדרה של השירותים שאפשר לחשבם כשווה כסף לעניין זה. לדברי הרשם, הסיבה לאי-קביעת הגדרות מעין אלה נעוצה בצורך שלא להתערב בעומק תהליכי השינוי וההפרטה בקיבוץ וכך לאפשר חופש פעולה וגמישות בהתפתחות של כל קיבוץ וקיבוץ.

כל העיסוק בהצעה הראשונה עקר ואינו רלבנטי, שכן מיסודה הייתה הצעה לדיון ומשוב, ולאור המשוב עלה,הצעה היא הוסרה, ונוסחה הצעה חדשה שהוצגה לגמלאים תוך כדי גיבושה, על פיה כל פנסיונר בהגיעו לגיל פרישה יקבל את מלוא הפנסיה וישלם על רוב השירותים.

שבת שלום,

סמדר

מופיע בעלון:
תגובות לדף