מלגות קרן הרצפלד

‏14 פברואר, 2016

לכבוד

מזכירות קיבוץ

שלום רב,

הנדון: מלגות קרן הרצפלד בתנועה הקיבוצית

אנו שמחים להזמין את חבריכם הסטודנטים להגיש בקשה לקבלת מלגה מקרן הרצפלד ונודה

לכם באם תפיצו את המידע בקיבוצכם.

קרן הרצפלד נוסדה במטרה להעניק סיוע לתלמידים מקרב ההתיישבות העובדת למטרות לימודים במוסדות לחינוך חקלאי ובמוסדות להשכלה גבוהה, לפי החלטת מועצת המנהלים של החברה מדי פעם, ובלבד שמטרות הלימודים משרתות, לדעת מועצת המנהלים את העניין של ההתיישבות העובדת.

בהתאם להחלטת הנהלת התנועה הקיבוצית מיום 7.2.16 זכאים למלגות לשנת הלימודים תשע"ו לסטודנטים הלומדים לתואר בתחום המגזר הציבורי והכלכלי על פי הקריטריונים הבאים:

1.      חבר/ת קיבוץ

2.      לומד/ת במוסד מוכר להשכלה גבוהה לתואר שני ושלישי.

3.      מסלול הלימודים המכשיר לניהול במגזר הציבורי (משרדי ממשלה, מועצות אזוריות, חברות ממשלתיות ועוד)או למשק הקיבוצי (חקלאות, תעשיה ועסקים קטנים).

4.      עדיפות תינתן לחבר/ה הפעיל/ה בתחומים ציבוריים וקיבוציים במהלך לימודיו.

5.      אישור הזכאות למלגה יינתן על ידי ועדת המלגות של התנועה הקיבוצית.

גובה המלגה 4000 ₪ לסטודנט/ית.

כתנאי לקבלת המלגה מקבלי המלגות מתחייבים להשתתף בימי השתלמות מרוכזים בתנועה הקיבוצית שיתקיימו במהלך הקיץ.

יש לצרף טפסים/אישורים/תעודות בהתאם לקריטריונים  שהוגדרו.

את הטפסים יש להגיש עד: 31.5.2016.

לשלוח בדואר לכתובת: אגף חברה וקהילה, התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה-וינצ'י 13, ת"א 61400   או סרוק למייל:  eti@tkz.co.il

ועדת המלגות אינה מתחייבת לתת מלגה לכל פונה  אלא רק למתאימים על פי הקריטריונים ועל פי שיקול דעתה.


קרן המלגות  ע"ש אברהם הרצפלד

טופס בקשת מלגת לימודים לחברי התנועה הקיבוצית

לשנת הלימודים תשע"ו 2016- 2015

1.      פרטים אישיים של מגיש/ת הבקשה

שם _____________________ ת.ז. _______________________

כתובת ומיקוד ______________________

אימייל ___________________     נייד _________________________

2.      פרטים על הלימודים

שם המוסד

מסלול הלימוד לתואר שני/שלישי

 

           

תיבת טקסט:              מגזר ציבורי _________________

תיבת טקסט:           חקלאות ___________________

       

3.      מקום עבודה

שם הארגון:

תפקיד:

 

יש לצרף המסמכים הבאים:

1.      קורות חיים 

2.      אישור לימודים שנת תשע"ו

3.      אישור קיבוץ על חברות בקיבוץ

 

תאריך ____________                              חתימת המבקש/ת ____________

מופיע בעלון:
תגובות לדף