תקנון קרן מילואים - רענן, מוקי

גבע, 12 פברואר 2016

אל: חברי גבע - לקראת האסיפה

הקמת תאגיד קרן מילואים – תיקון מזערי בתקנון גבע.

תיקון תקנון גבע לצורך השלמת ההקמה של קרן מילואים אשר תשמש לבטחון הסוציאלי ולרווחת חברי גבע.

תקנון קבוצת גבע הנוכחי אושר בקלפי בגבע, ולאחר מכן ע"י רשם האגודות ביום -  16/07/2007.

תקנון קרן המילואים אושר בקלפי בגבע, ולאחר מכן ע"י רשם האגודות ביום – 12/02/2008.

הקמת תאגיד קרן מילואים אושרה באסיפה, ולאחר מכן בקלפי מיום - 5/09/2015.

בעקבות אישור הקמת התאגיד באסיפה ובקלפי, הוגש ע"י משרד עורכי-דין שלמה כהן ושות' בקשה לרישום התאגיד אצל רשם האגודות השיתופיות, אולם הרשם הודיע כי לא יוכל לרשום את התאגיד משום שבתקנון גבע הנוכחי, בסעיף 45, מופיעה אמנם הנחיה כי הקיבוץ רשאי להקים עבור חבריו קרן מילואים אשר תשמש לביטחונם הסוציאלי, אך לא נרשמה הנחיה כי ניתן לנהל את קרן המילואים באמצעות תאגיד.

לאור זאת, אנו מבקשים לבצע תיקון מזערי בתקנון גבע, ולהוסיף לסעיף 45 הקיים, משפט אשר יאפשר את

ניהול קרן המילואים באמצעות תאגיד.

להלן, נוסח סעיף 45 הקיים בתקנון גבע הנוכחי:

א.    הקיבוץ אינו מחלק רווחים.

ב.     (1) הקיבוץ רשאי, בהחלטה של האסיפה ובתנאים הקבועים בסעיפים קטנים (2) ו-(3) להלן, להקים לחבריו קרן מילואים שתשמש לבטחון הסוציאלי של חברי הקיבוץ ולרווחתם הכללית. מקורותיה של הקרן יהיו רווחי הקיבוץ, חסכונותיו ותרומות חבריו.

2)) כספי הקרן לא ישמשו לעסקי הקיבוץ ולא יחשבו כנכס (אקטיב) של הקיבוץ.

3)) תקנון קרן המילואים וכל שינוי בו יתקבלו בהחלטה ברוב הדרוש לשינוי תקנון הקיבוץ.

ג.       לאחר שהופרשו כספים לקרן המילואים, אם הופרשו, תעבור יתרת הרווחים להון העצמי של הקיבוץ.

המשפט אשר אותו אנו מבקשים להוסיף לסעיף 45 הנ"ל הינו:

ד.     כמו כן רשאית האסיפה להחליט כי קרן המילואים תנוהל באמצעות תאגיד או בנאמנות.

מכיון, שתוספת משפט זה לתקנון, כמוה כתיקון התקנון, יש לאשר אותה באסיפה, ובקלפי בהצבעה של 2/3 לפחות ממספר החברים כאשר לפחות 3/4 ממספר המצביעים יצביעו בעד.

רענן, מוקי
מופיע בעלון:
תגובות לדף