פסוקים לשבת - צלילה לקס

פסוקים לשבת – למטיפים בשער ולמבקרים בדף

א."טול קיסם מבין שיניך טול קורה מבין עיניך" (ערכין ט"ו)

פירוש – שיח תוכחה בין שני אנשים לפגמים שמצאו זה אצל זה, קיסם מול קורה.

ב. "כל הפוסל במומו פוסל" (תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ע' עמוד ב')

פירוש – מוצא את מומו, אצל אחרים.

ג."קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים" (בבא בתרא ס, ב)

פירוש – יָפֶּה מעשיך תחילה ורק אחר כך יָפֵּה מעשיהם של אחרים.

ד. "אסיא אסי חגרתיך" (מדרש בראשית רבה, פרשה כג',ס,ד)

פירוש מארמית – רופא, רפא חִגְרוּתך תחילה.

ידעו חכמינו – תחילה, חייב אדם לבדוק את עצמו.

ליקטה והביאה  לדף, צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף