אין החלטה על שינוי - אלי גורן ; תשובה - סמדר פרנס ויפתח רונן

אין שום החלטה בגבע על שינוי בכלל ועל שינוי דיפרנציאלי בפרט.

אני שומע שיפתח וסמדר מפרשים את הקמת הצוות שנבחר "לגבע לאן" כהחלטה על שינוי בגבע וכהחלטה על שינוי בסיס של שכר דיפרנציאלי.

זה פרוש לא נכון ומטעה.

כל ההבטחות שניתנות בבקרה ובמקומות אחרים על משכורות כאלה ואחרות הן לא שוות מאום.

אני לא זוכר תופעה כזו בגבע, שחברים מפרשים ומבטיחים הבטחות על בסיס מוטעה ושאינו נכון.

אני מציע לחכות להחלטות קלפי ברוב הדרוש ולפעול לפיהן.

להפסיק מיד את ההבטחות.

ולחברים אני מציע לא להאמין להן כי אין להן שום בסיס.

אלי גורן.

כל חבר שרוצה לקבל את החלטות גבע בנושא יפנה ויקבל אותן במייל

********************************

תשובת סמדר ויפתח

ב 18.7.2014 הוחלט במשאל של חברי קבוצת גבע לאשר את המסמךשהוכן בדיונים מקדימים ועיקריו:

1.                 האסיפה מטילה על מזכירות / צוות היגוי להכין הצעה מפורטת להסדרים ואורחות חיים בהתייחס לתחומים הבאים:

ערבות הדדית, התפרנסות,מערכות השירותים והצריכה, ההון המשותף ופירותיו, תהליכי שינוי עתידיים וקבלת החלטות סעיף כללי ( לכל אחד מהסעיפים, מספר סעיפי משנה).

2.                 סעיף 2 בהחלטה המפורט בדיוק כפי שאושר:   התפרנסות

א.                מחויבות אישית להתפרנסות.

ב.                 שמירה על ערבות הדדית, כך שמי שמקיים חובת ההתפרנסות, יובטח שיוכל לקיים רמת חיים ואיכות חיים כמוסכם בגבע ,לרבות היכולת לחנך את ילדיו במסגרות המקובלות בגבע, להשתמש בשירותי הבריאות ,הרווחה והסיעוד בגבע.

ג.                   הגדלת עצמאות החברים ביחס להתפרנסות ,תוך מתןיכולת להשפיע על הגדלת המקורות האישיים והקטנת התלות במוסדות למימוש צרכי הפרט והמשפחה.

תמחור המשרות הנו שלב הכרחי למימוש היכולת להכין הצעה מפורטת לסעיף הנ"ל, הוא אינו מהווה הבטחה, אלא כלי כלכלי הכרחי לניהול מושכל של המשאב האנושי.

צוות ההיגוי נבחר במשאל מ 25.7.2014  , חלק מחבריו בחרו מסיבות שונות לפרוש מהפעילות, החברים הנותרים ממשיכים לפעול על פי מה שהטילה עליהם האסיפה.

ההצעה המפורטת עליה עובד הצוות אינה החלטה אלא הצעה בלבד, והיא תכיל בתוכה בין השאר, רכיב מוצע של דיפרנציאליות ההכנסה האישית ברוח סעיף 2.ג' לעיל .

לכשיהיה מוכן, הנושא יובא להכרעת הציבור ככל פרק במודל שיוצע, ובוודאי כחלק ממכלול חוברת השינוי,שתידרש לאישור ברוב המיוחד הקבוע בתקנון או בתקנות. 

סמדר פרנס.    יפתח רונן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף