התוכנית הכלכלית לשנת 2016 - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

התכנית הכלכלית לשנת 2016,למשק גבע ולתאגידיה

זו השנה השנייה שבה אנו מציגים את התכנית של גבע אחזקות במבנה תאגידי.

המבנה החל לפעול באופן מלא בשנת 2015, ובחודש מרץ בשנה זו, הועברו כל ההתחייבות מהקיבוץ לאחזקות גבע, וכן נקבעו הסדרי פירעון חוב מוסכמים עם בנק לאומי.

 

באשר לתכנית -  

·        אחזקות גבע – הפעילות היחידה של התאגיד היא הפעילות הסולארית, המסיימת שנת עבודה מלאה. הוצאות הפחת וההפעלה באחזקות מהוות 70% מהפעילות ומשאירות רווח נקי. הוצאות המימון משקפות את סך ההלוואות שהוסבו מהקיבוץ לאחזקות, כשכל הלוואה מתנהלת לפי לוח הפרעונות שלה. הבאנו בחשבון את עליית הריבית של 0.25% על ההלוואות לזמן קצר, ואת הריבית הקבועה של ההלוואות לזמן ארוך.

·        מכון שקדים – המכון מסיים את שנת 2015 מעט מעל התכנית המעודכנת מ 6/2016. התמורה מהקליפות נמוכה משמעותית מהשנה הקודמת, ומנגד התמורה מהפיצוח גבוהה מהצפי, וזאת בעקבות הצטרפותם של לקוחות חדשים מהדרום. תכנית 2016 מבוססת על כמויות קילוף ופיצוח הדומות לשנה הזו, למרות שההערכות ליבולים באזור הצפון גבוהות יותר, ומטעים צעירים יחלו להניב. לתמורה מהקליפות נקבע מנגנון מחיר רב שנתי, כך שהתכנון הוא לפדיון גבוה משנת 2015. בשל היקף הנטיעות הגדול, שהכפיל את שטחי מטעי השקדים באזור הצפון, החליט הדירקטוריון להגדיל את כושר הייצור של המפעל בעוד כ- 50%, בתהליך מדורג שיימשך מספר שנים.

·        תאגיד החקלאות – השנה מסתיימת עם רווח נקי מעט מעל התכנית המעודכנת מ 6/2015. הרווח נוצר בשל פיצוי חד פעמי בגין בנית מאגר הצפה ע"י רשות ניקוז, בשטחים הגובלים עם המחלף החדש בכניסה לגבע. תוצאות הענפים היו נמוכות משנה קודמת בעיקר בענפי המטעים והצאן. לקראת שנת 2016 אנו מתכננים שיפור בענפים אלו, ושמירה על רווחיות דומה ברפת, בגד"ש ובלול. תכנית ההשקעות צומצמה במיליון ₪, כדי לעמוד בתכנית הצמצומים וההתייעלות, שהתקבלה ביוני 2015.

·        בקרה – שנת 2015 הסתיימה בשחיקה ברווח הנקי, בסך של כ 2.5 מיליון ₪ לעומת השנה שלפניה. המכירות בארץ עלו, אך המכירות לחו"ל פחתו מעט ביחס לשנה הקודמת. סך המכירות עלה בכ- מיליון ₪ מעל לשנה הקודמת. הגורמים לירידה ברווח הם העלייה בהוצאות הייצור ובסך ההוצאות האחרות (מכירה, הנהלה וכלליות), וגידול בהוצאות המימון. תכנית 2016 שאושרה בדירקטוריון, צופה גידול מתון בהכנסות גם בארץ וגם בחו"ל, תוך שמירה על מבנה הוצאות הדוק. כתוצאה מכך, אנו צופים שהשיפור בהכנסות יגדיל את הרווח באופן משמעותי, תחת תכנית עבודה שיטתית ובהתאם למתווה האסטרטגי, שהדירקטוריון וההנהלה קיבלו בתחילת שנת 2015.

·        השקעות בעסקים (ק.ג, מכון שקדים, חקלאות) - תכנית ההשקעות התחשבה בהתחייבויות שניתנו להורדת החוב לזמן ארוך, ובהתאם להתחייבות בתכנית ההתייעלות אשר החלה לפעול ביוני 2015. העסקים התחייבו להתייעל בהוצאות ובעבודה, ולהקטין את ההשקעות במילון ₪.

·        ק.ג חשמל – היא חברה בע"מ, הרוכשת חשמל באופן מרוכז ומוכרת אותו לצרכנים בשטחי גבע. השנה רכשנו חשמל בתקופות שונות מחברת החשמל ומיצרנים עצמאים. חברה זו פועלת תחת נהליה של רשות החשמל, והיא מחויבת לעמוד בכללים הרגולטורים. השנה תסיים החברה באיזו. וזאת על מנת שלא לשלם מס. בתכנית לשנת 2016, תפעל החברה להתקדם במתווה קבלת רישיון קבע ל"מחלק חשמל היסטורי" (רישיון שניתן לחברה מן המדינה), כאשר ההתקדמות היא על פי סקר החשמל שהסתיים לאחרונה. בהתאם לסקר הנדסי שנערך יושקעו כספים בתשתיות החשמל כנדרש.

·        אסטרטגיה פיננסית – מזה תקופה אנו מתלבטים בסוגיות ואופן התנהלותו הפיננסית בכל ההיבטים. לשם כך התקשרנו עם חברה לבניית אסטרטגיה פיננסית אשר בצעה תהליך במספר רב של קיבוצים ומוסדות פיננסים.  הפרמטרים שייבחנו הינם: תזרים המזומנים הצפוי, תשלומי פנסיה תקציבית וגרעון אקטוארי, קרן בטוחות המיועדת לתשלומי פנסיה.

מטרות :

·        בניית מודל רב שנתי המסתמך בעיקרו על ביצועים עסקיים ותזרים המזומנים הצפוי לקיבוץ ותאגידיו, ובהתייחס לעקרונות אותם יגדיר הקיבוץ  בכל הנוגע לגרעון האקטוארי ולתשלומי הפנסיה לחברים.

·        תכנון פיננסי אסטרטגי ארוך טווח לקיבוץ ותאגידיו.

·        קביעת מדיניות ניהול החוב של הקיבוץ ותאגידיו לזמן ארוך.

·         שמירת רזרבות פיננסיות לסיכונים עסקיים, להשקעות והון חוזר.

·        בחינת היציבות הפיננסית של המשק באמצעות מודלים פיננסיים שונים.

·         התייחסות ספציפית לסעיפים הבאים:

העבודה תציג ניתוח המצב הפיננסי של הקיבוץ ותאגידיו כיום.

מודל רב שנתי המבוסס בעיקרו על ביצועים עסקיים ותזרים המזומנים הצפוי לקיבוץ ותאגידיו. ניתוח סיכונים פיננסיים באמצעות מודלים שונים פנימיים וחיצוניים, כולל: ניתוח אובליגו חיצוני ומודל אורות ירוקים.

המודלים ינותחו בתרחישים השונים על מנת לבחון השפעה של כל החלטה במשק על היציבות לאורך זמן.

בעקבות החלטת המזכירות להקים צוות אשר יבחן מקורות לבנייה, אנו נשתמש בעבודה זו בהצגת המשמעויות הרחבות כאשר בוחנים עדיפויות לבנייה/שיפוצים.

להצגת העבודה האסטרטגית נקיים דיון באסיפה.

שתהיה לנו שנת תקציב מוצלחת וטובה, שנעמוד בתכניותינו האתגריות, ושהגשם ירווה את האדמה והיבולים יהיו יפים וטובים.

בברכה      רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף