הצעת המזכירות למבנה הארגוני של גבע

הצעת המזכירות למבנה ארגוני

כאשר מנהל הקהילה הינו אדם שאינו חבר קבוצת גבע. - 2016

מבוא :הצעת מזכירות למבנה ארגוני וחלוקת תפקידים.

 ההצעה מתייחסת לתפקידים : יו"ר ועד הנהלה\מזכיר ומנהל קהילה.

המבנה הקיים– קבוצת גבע (מגזר קהילה)


 


הערות למבנה הארגוני :

1.                 מזכיר הקיבוץ הוא גם יו"ר ועד ההנהלה, חייב להיות חבר קיבוץ גבע.

2.                 מזכירות הקיבוץ היא גם ועד ההנהלה(איחוד וועדים), כפי שהיה עד היום.

3.                 מבנה ואיוש המזכירות, כפי שנקבע ומשמש כיום.

4.                 מנהל קהילה, יעסוק הן בנושאים חברתיים והן בענפי השירותים והתקציבים. יכול להיות חבר או חיצוני.

5.                 בעל תפקיד שאינו חבר קיבוץ, אין לו זכות הצבעה, במזכירות ובאסיפה.

 

יו"ר ועד הנהלה\מזכיר

כללי : מזכיר הקיבוץ הוא גם יו"ר וועד ההנהלה. בתפקיד זה ישמש אך ורק חבר קיבוץ גבע, כפי שמחויב בתקנות האגודה. (סעיף 101)

א.                הגדרת תפקיד.

 

1.                 כינוס ישיבות ועד הנהלה\מזכירות גבע.

2.                 ייצוג הקיבוץ ומוסדותיו כלפי גורמי חוץ, על פי העניין.

3.                 זימון אסיפת גבע.

4.                 כתיבה ופרסום פרוטוקול ועד ההנהלה\מזכירות ופרוטוקול אסיפת הקיבוץ.

5.                 ביצוע כל פעולה, על פי תקנות האגודה, הדורשת מעורבות יו"ר ועד ההנהלה.

ב.                 תחומי אחריות.

1.                  כינוס וניהול ישיבות מזכירות גבע.

2.                  הכנת חומר וסדר יום לישיבות המזכירות.

3.                  הכנת חומר וכינוס אסיפת גבע.

4.                  הוצאת פרוטוקולים, של מזכירות ואסיפת גבע.

5.                  פרסום פרוטוקולים והחלטות, מזכירות ואסיפה, לציבור

6.                  עבודת מנהל הקהילה.

ג.                   נתונים נוספים, למשרה.

1.                 בחירה לתפקיד בקלפי, ברוב של 60% מכלל המצביעים.

2.                 תקופת כהונה, 4 שנים.

3.                 היקף המשרה, כ – יומיים בשבוע

מנהל קהילה

כללי : מנהל הקהילה אחראי לכלל ענפי הקהילה ומערך השירותים

 

הגדרת תפקיד. (אינו חבר קיבוץ)

1.                 ניהול כלל הנושאים החברתיים, בתחום הפרט, מוסדות הקבוצה או גורמי חוץ.

2.                 הובלת תהליכים לקידום קבוצת גבע, על פי החלטות האסיפה והמזכירות.

3.                 יישום נהלים ותקנונים.

4.                 גיבוש תוכנית חברתית והובלתה להצלחה.

5.                 כתובת לכלל חברי ובני הקיבוץ.

6.                 ניהול כלל מערך ענפי הקהילה והשירות לחברים.

7.                 ניהול תקציב הקהילה ותוכנית ההשקעות בקהילה.

8.                 הכנת תוכנית עבודה לענפי הקהילה ומערך השירותים, באוריינטציה כלכלית.

9.                 כתובת למנהלי ענפי הקהילה.

10.             קשר עם המועצה לכל הנושאים המוניציפאליים.

 

א.                תחומי אחריות. (אינו חבר קיבוץ)

1.התפעול השוטף של הקבוצה, עניינים קהילתיים.

2. תיאום והפניית נושאים לטיפול, על פי הקשרם.

3. טיפול באירועים, כגון: אבלות, סכסוכי שכנים, בין החבר למוסדות הקיבוץ, פלילי ותקנון.

4. תקציבי החברים.

5. פעילות הועדות.

6.                 קידום ענפי הקהילה ושיפור השירות לחבר.

7.                 עמידה ביעדים עליהם הוחלט האסיפה, לעניין ענפי הקהילה.

8.                 מיצוי קבלת מימון ותקציבים לקהילה, ממקורות חוץ.

ב.                 נתונים נוספים, לתפקיד.

1. בחירה לתפקיד בקלפי, ברוב של 60% מכלל המצביעים.

2. תקופת כהונה, 4 שנים.

3. היקף משרה, כ- חמישה ימים.

הצעת המזכירות ומש"א

הערות :

1.                  הצעה זו נסמכת, גם על עבודה בנושא מבנה ארגוני שנעשתה בגבע, אוגוסט 2013.

2.                 כל שאינו מוזכר במסמך זה, נשאר על כנו, אין שינוי בו.

3.                 תקופות כהונה- קדנציה, בעלי תפקיד ונציגי ציבור בוועדות, רוב לבחירה, כפי שהיה עד היום.

מופיע בעלון:
תגובות לדף