משולחן המזכירות - ענת נצר


משולחן המזכירות

בישיבה מיום 12.1.16 :

1.      המזכירות אישרה את המשך פעולת הצוות לאיתור יו"ר ועד הנהלה / מזכיר ואיתור מנהל קהילה. חברי הצוות:

בלה בן ארי, רענן פרנס, רחלי וייס, זיוה רכט. צורפו לצוות את עפר שוורצמן ויוסי לימור.

מרכז עבודת הצוות אלון קרל.

כזכור, הצוות עסק באיתור יו"ר ועד הנהלה\מזכיר, מבין חברי הקיבוץ, בלבד. כעת יתחיל הצוות  באיתור מנהל קהילה, חיצוני ויו"ר ועד הנהלה\מזכיר, מבין חברי הקיבוץ. 

2.      אושרה הצעה למבנה ארגוני כאשר מנהל הקהילה הינו אדם שאינו חבר קבוצת גבע.

(ההצעה מצורפת בהמשך). הנושא יובא לדיון באסיפה ולאישור בקלפי.

3.      נדון שינוי סעיף בתקנון האגודה כדי לאפשר הקמת תאגיד קרן מילואים.

הנושא יובא לדיון באסיפה ולאישור בקלפי.

לשינוי תקנוני זה, נדרש רוב מיוחס, ועל כן נבקש מכל החברים לבוא ולהצביע.

4.      שינוי שמות תאגידי גבע:  

"אחזקות קבוצת גבע 2012" יהיה "אחזקות קבוצת גבע"

"חקלאות קבוצת גבע 2012" יהיה "חקלאות גבע"

הנושא יוצג ויוחלט באסיפה.

5.  נבחר צוות לגיבוש הצעה להקצאת מקורות כספיים ליישום תוכנית הבניה שאושרה בקלפי ב- 2010, בהיקף שייקבע בתקציב 2016.

חברי הצוות: רענן פרנס, (מרכז-משק), אלי מזרחי (גזבר) אלדד בן-ארי, עופר שוורצמן, יוחאי רז וגלעד רם.

שבת שלום, ענת נצר

מופיע בעלון:
תגובות לדף