הצעת מודל פנסיוני חלופי - צוות גבע לאן


לעיונכם מודל פנסיוני חלופי לא סופי, שמציג בין היתר סוגיות שונות שיש לתת עליהן את הדעת ולהגיע להסכמה לגביהן לפני גיבוש והצגת המודל סופי.

מודל פנסיוני חלופי

להלן עקרונות המודל.

הכנסת החבר בגיל פרישה

·     מובהר, כל ההכנסות הרשומות על שם חברים שנוצרו בגין עבודתם בעבר (תקופת הקיבוץ השיתופי) הינן חלק מ"רכוש" הקיבוץ, לרבות קרנות השתלמות, פנסיות, קופות גמל וכד'.

·     כבסיס –הכנסת החבר (הגמלאי/ת במועד השינוי) תתבססעל הרכיבים הבאים:

·        פנסיית גבע – כ- 5,200 ₪.

·        ב"ל  - כ- 1800-2000 ₪.

·        קצבאות ייחודיות אישיות (שארים, נכות וכיוצ"ב) – בסכום שקבע ביטוח לאומי או גורמים אחרים.

·        הכנסה מעבודה.

·     החבר/ה(כלל החברים - בגיל ההתפרנסות והגמלאים) יחויב בהעברת מלוא הכנסותיו מעבודה, חלף עבודה, ההכנסות הפנסיוניות שלו ו/או הקצבאותשהוא מקבל - לקופת קיבוץ והקיבוץ יעביר לחבר את ההכנסה המגיעה בהתאם לכללי המודל. העברת ההכנסות לקיבוץ הינה תנאי לקבלת ההכנסה.

·     הכנסת גמלאי מעבודה (לחבר שבחר לעבוד) –תהיה על בסיס המודל שיתקבל (נכון למועד זהעל פי תמחור משרות פרטני), כמו כן יחולו על הכנסות החבר כללימיסוי פרוגרסיבי בהתאם לכללי מודל ההתפרנסות.

שאלות להבהרה/דיון בנוגע לרכיבי ההכנסה:

1.     פנסיית גבע –

א.    האם הכוונה היא לזכות בסכום אחיד (ולהימנע מהבדלים קלים ואחרים שנוצרו לאורך השנים, הצבירה ומקום הצבירה)–בשלב זה מומלץ על סכום אחיד

ב.     גיל הפרישה –"פנסית גבע" היא 5200 ₪ בגיל 67 לגברים ונשים, האם הכוונה  ליצור במודל גיל פרישה אחיד (לפי הפנסיה בפועל - נכון להיום בגבע  - 67) או לאפשר פרישה מוקדמת לנשים כנהוג במדינה - ואז כיצד להתמודד עם שנות הפער מבחינת פנסיית גבע?

אופציות לבדיקה:

– משמעות כלכלית של החלטה לקיים גיל פרישה מוקדם לנשים ללא כל פיתרון

- בדיקה של סכומים מופחתים ליציאה "מוקדמת"

- בדיקה של הפחתה מסוימת בפנסיה (לדוגמא מעבר ל 5000), ובחינת המשמעויות והמקור הכספי שיוצר

- חלופות נוספות...

2.     קצבת ב"ל –

א.    ישנם הבדלי סכומים בין אנשים שונים, בעיקר עקב הגיל. האם מעוניינים לקבע סכום אחיד ואיזה (ממוצע/אחר)

ב.     קצבת ב"ל – גיל מותנה: כיצד רוצים התייחס לנושא – יש כאלה שחתמו ויש כאלה שלא וזה משפיע על הקצבה שהם מקבלים מהב"ל  - על פי החלטות העבר בגבע, על כולם (חתמו ו/או דחו) יחול כלל שווה

ג.       בשלב זה נראה עי ביחס למי שגמלאי ליום השינוי, יהיה נכון לקיים מעין קצבה אחידה ממוצעת (למעט המרכיבים היחודיים)

הוצאות החבר (לרבות בגיל פרישה)

·     תשלום מס קהילה ומוניצ' – כמו כל החברים (בהצעה דהיום -  1000 ₪ לחבר.)

·     הוצאות בגין סל שירותים שהופרטו / יופרטו –(כמו לכלל החברים)

·     מיסוי פרוגרסיבי כמו כלל החברים, לרבות ההכנסה מעבודה, וכלליהמיסויעלהעבודה

·     תשלום ביטוח סיעודי פנימי (ליצירת קרן סיעוד, התשלום ל"ביטוח" יקבע בסיוע גורם ביטוחי מקצועי וייקח בחשבון את הנדרש לשלם על בסיס גיל המבוטח)

שאלות להבהרה/דיון בנוגע לרכיבי ההוצאה

נכון להיום, במודל המקורי שהוצע, הכנסת הפנסיונר היתה תקציב מוסכם, שהשאיר בידי הקיבוץ כ-2 2- 3 מליון ₪ (לא חישבנו בדיוק) למימון שירותים שטרם הופרטו.

משמעות השינוי – כשכל המקורות אצל החברים, היא שהתשלומים בגין שירותים באים מהחברים, למקרה זה, הכנסנו בשלב זה תשלום בגין שימוש בחשמל (לכלל האוכלוסייה, תחליף לשיטת פרס / קנס), מגוון הוצאות בריאות, קלנועיות, בריאות שיניים בשיטה של ביטוח פנימי ו/או השתתפות עצמית, ועוד)

מובהר שהכוונה היא לשמר סל בריאות ושירותי רווחה ברמה גבוהה, על בסיס הסטנדרטים הנוכחיים, יחד עם זאת יחול תשלום על מרכיבים שונים בסל .

כמו כן רצוי לבחון האם ישנם שירותי סיעוד הניתנים היום לחברים(עזרה בבית, תרופות, קלנועית וכו') שיהיה נכון להפריט ברמה כזו או אחרת (שימו לב שבפרק סל השירותים השארנו את הנושא הזה להכנת הצעה מפורטת יותר ).

סיעוד: מאחר ועל פי המודל המוצע הגמלאי מקבל את מלוא פנסיית גבע, לקיבוץ נותרים פחות מקורות לכיסוי הוצאות הסיעוד השוטפות. לכן מוצע כי תוקם קרן סיעוד שתהווה מקור כספי צבוע לצורכי מימון הוצאות אלה, מעין ביטוח פנימי. כאשר היום מימון זה מגיע ממקורות כלליים.

הקרן תתבסס על הפניית מקורות הון במסגרת מדרג השימושים של ההון המשותף, ובנוסף, יהיה תשלום "ביטוח" שיחול על כלל חברי הקיבוץ, בגיל העבודה ובגיל הפנסיה, התשלום יהיה על פי מדרגות שיקבע גורם חיצוני (צעיר משלם פחות עם הגיל הסכום עולה).

ההכנסות מגביית ה"ביטוח הפנימי"יקובצו גם הם לקרן הסיעוד ויסייעובמימון הוצאות אלה וקידום / זירוז "מילוי" הקרן באופן שוטף. (כאמור, חישוב מדרגות התשלום יתבצע ע"י גורם חיצוני, כאשר ההנחה היא שגובה התשלום עולה עם עליית הגיל)

השפעה על מודל ההתפרנסות של חברים בגיל עבודה

העמקת ההפרטה תגדיל גם את רשת הביטחון של הצעירים (משום ש"התקציב"/ההכנסה המוגנת שלהם תגדל). המשמעות היא שיתכן ומשפחות נוספות יזקקו לרשת, אך מנגד לא תפגע ההכנסה בפועל. כמו כן, תפחת ההכנסה ממיסים של קבוצת הגיל הזו.

מבחינת שפה, החברים יקבלו את הכנסתם – המשכורת תועבר לקיבוץ וממנה ינוכו המיסים (מסי קהילה, סל שירותים, ומיסוי פרוגרסיבי) ויתרתה תועבר לחבר על פי כללי מודל ההתפרנסות.

סיכום מתווה פעולה להמשך –

1.     אישור צוות היגוי - בוצע

2.     מפגש גמלאים–בוצע, וחלק מההערות שעלו מוטמעות במסמך לעיל

3.     מפגש עם צוות פנסיה (פורמאלי + וולונטרי) על מנת להסתייע בהם להציע פתרונות

4.     קבלת נתונים מיועץ חיצוני ביחס למשמעות הכלכלית / פיננסית / תזרימית של הצעות ההחלטה

5.     ניסוח מודל מפורט

6.     מפגש נוסף עם הגמלאים לקבלת משוב נוסף

צוות פני גבע לאן

מופיע בעלון:
תגובות לדף