עדכון תקנון השכלה: תקנון קיים מול שינויים

תקנון 2013

הצעה לשינוי – תקנון 2016

מבוא:

הנהלת הקבוצה בכלל וועדת השכלה בפרט, מייחסות חשיבות רבה ליציאת חברי גבע לרכישת השכלה ומקצוע. המטרה: לפתח ולקדם את הפרט במערכת בה הוא עובד כמו גם להכשיר חברים בהתאם לכישוריהם וליכולותיהם על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה והפרנסה של גבע כמו כן, לאפשר לחברים לממש עצמם.

הערה:   

התקנון מנוסח בלשון זכר והוא תקף לשני המינים כאחד.

 

מבוא:

הנהלת הקבוצה בכלל והנהלת מש"א בפרט, מייחסות חשיבות רבה ליציאת חברי גבע לרכישת השכלה ומקצוע. המטרה: לפתח ולקדם את הפרט במערכת בה הוא עובד כמו גם להכשיר חברים בהתאם לכישוריהם וליכולותיהם על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה והפרנסה של גבע כמו כן, לאפשר לחברים לממש עצמם.

הערות:

1.     התקנון מנוסח בלשון זכר והוא תקף לשני המינים כאחד.

2.     תקנון זה, לאחר אישורו בקלפי, מבטל את כל התקנונים שהיו לפניו

3.     בשלב זה אין יותר ועדת השכלה ובמקומה האחריות לנושא הועברה להנהלת מש"א

 

תהליך אישור היציאה ללימודים:

·        את הבקשה ללימודים יש להגיש לוועדת השכלה במועד שיפורסם מראש (מדי שנה בחודשי מרץ/ אפריל כאשר נפתחות ההרשמות במוסדות הלימודים).

·        יש לצרף מידע מלא על מקום, סוג ועלות הלימודים.

·        אישור יציאת חבר/ה ללימודים ( כולל לימודי  ת.שני ודוקטורט) יבחן ויישקל עפ"י קריטריונים אשר נקבעו ע"י המזכירות וועדת השכלה ובהמלצת הוועדה (קריטריונים – ראה נספח)

·        אישור יציאה ללימודים יעשה בשלושה שלבים: אישור וועדת השכלה, מזכירות, אסיפה.

 

א.       תהליך אישור היציאה ללימודים:

·        את הבקשה ללימודים יש להגיש להנהלת מש"א במועד שיפורסם מראש (מדי שנה בחודשי מרץ/ אפריל כאשר נפתחות ההרשמות במוסדות הלימודים).

·        יש לצרף מידע מלא על מקום הלימודים, מסלול הלימודים ועלותם.

·        אישור יציאת חבר/ה ללימודים (כולל לימודי תארים מתקדמים) יבחן ויישקל עפ"י קריטריונים אשר נקבעו בתקנון זה. (קריטריונים – ראה נספח 2)

·        אישור יציאה ללימודים יעשה בשלבים:

·        4.1 אישור הנהלת מש"א.

·        4.2 אישור המזכירות.

·        4.3 הודעה באסיפה ופרסום בדף גבע.

 

זכאויות:

·        כל חבר/ה זכאי/ת לצאת לפחות פעם אחת ללימודי תואר ראשון או לימודי תעודה.

·        יציאה ללימודים תתאפשר לאחר שנת חברות אחת לכל הפחות.

·        מספר הלומדים בכל שנה כפוף לתקציב וועדת השכלה ( כפי שיוגדר בכל שנה).

 

 

ב.       זכאויות:

·        כל חבר/ה זכאי/ת לצאת לפחות פעם אחת ללימודי תואר ראשון / לימודיים מקצועיים/ לימודי תעודה.

·        יציאה ללימודים במסגרת תקנון השכלה, תתאפשר לאחר שלוש שנות חברות.

·        מספר הלומדים בכל שנה כפוף לתקציב השכלה. ( כפי שיוגדר בכל שנה)

·        עלות תקרת הלימודים – ההנהלה תוכל לאשר לימודים אשר עלותם הכוללת ( שכ"ל, הוצאות לימודים, נסיעות), לא תעלה על כ- 20,000 ₪ לשנת לימודים אחת.

·        אישור הלימודים תקף לשנה בה אושר. חבר שלא יצא ללימודים באותה שנה, לא יוכל לצאת בשנה\שנים הבאות, על סמך האישור שקיבל, יהיה עליו להגיש בקשה חדשה.

·        המשך ישיר ללימודי תאר שני, מיד לאחר סיום תאר ראשון – יתאפשר בהתניה של מימוש הלימודים בעבודה ( לדוגמא: לימודי ת. שני בפסיכולוגיה) ואישור ההנהלה, כבקשה חדשה.

ככלל הזכאות ללימודים - עמידה בקריטריונים, החלטות הקיבוץ, תקציב והתנהלות על פי תקנוני גבע.

מיכסת ימי עבודה :    

·        חבר הלומד 5-6 ימים בשבוע מחוייבלעבוד 60 ימי עבודה בשנה לפחות.

·        חבר הלומד4 ימים בשבוע מחוייב לעבוד 80 ימי עבודה בשנה לפחות.

·        חברהלומד 1-3 ימים בשבוע משלים את שבוע העבודה בימים הנותריםבאופן מלא.

·        ביצוע ומעקב על ימי העבודה יעשה בתאום עם מש"א.

 

ג.        מיכסת ימי עבודה :

1.     חברהיוצא ללימודים מחויב לעבוד בימים שאינו לומד, על פי מספר ימי הלימודים שאושרו.

2.     ביצוע ומעקב על ימי העבודה יעשה בתאום עם מש"א והאחראי לנושא השכלה.

3.     ימי הכנה – לפני מבחן או כתיבת עבודה ניתן לקבל יומיים על חשבון השכלה ובלבד שתואם עם האחראי\מנהל במקום העבודה.

4.     אי עמידה בחובת העבודה, תגרור בעקבותיה הפסקת לימודים – באחריות הנהלת מש"א ומזכירות.

 

שכר לימוד

 

1.     שכר לימוד:  ישולם למוסד הלימודים כנגד שוברי תשלום אותם יש להעביר להנהלת חשבונות.

2.     מלגות:ו. השכלה מעודדת את החברים לפעול לקבלת מלגות שונות במוסד האקדמאי בו לומדים, זאת כדי לעזור בכיסוי ההוצאות.

3.     פרישה באמצע שנת לימודים: חבר אשר פרש לאחר תחילת תשלום שכר לימודיו, יחוייב בעלותם.

 

ד.       שכר לימוד :

4.     שכר לימוד: ישולם למוסד הלימודים כנגד שוברי תשלום אותם יש להעביר להנהלת חשבונות.

5.     מלגות: ו. השכלה מעודדת את החברים לפעול לקבלת מלגות שונות במוסד האקדמאי בו  
           לומדים, אלו יהיו לטובת כיסוי ההוצאות אשר אושרו ללומד ע"י ההנהלה.

6.     פרישה בתוך כדי שנת לימודים או הפסקת לימודים:
חבר אשר פרש לאחר תחילת שנת הלימודים, או שיפסיק את לימודיו לפני השלמת התואר או תעודה, יחוייב ביתרת התשלומים, אותם שילם או עליהם התחייב הקיבוץ, בפני מוסד הלימודים.
סעיף זה אינו מתייחס למצבים קיצוניים בהם פרש החבר מלימודיו כתוצאה ממצב בריאותי – האישור למצבים מעין אלו יהיו באחריות והחלטת אחראי השכלה מהנהלת מש"א, לאחר התייעצות עם גורם מוסמך אליו יופנה על ידי החבר ובהסכמתו.

 

חובת החזר לימודים במקרה של עזיבה

חבר העוזב את גבע לאחר סיום הלימודים הארוכים, מחויב בהחזר הוצאות לימודיו באופן הבא:

1.     כל 5 שנות וותק לפני היציאה ללימודים מזכות בהוצאת שנת לימודים אחת.

2.     כל 2 שנות וותק לאחר הלימודים מזכות בהוצאות שנת לימודים אחת.

3.     היתרה לתשלום, תקוזז מדמי העזיבה של החבר ו/או מיתרת קופת הגמל שלו. במידה והיתרה גבוהה מדמי העזיבה/קופת גמל, יחוייב העוזב להשלים את החסר מכספו.

 

ה.       חובת החזר לימודים במקרה של עזיבת הקיבוץ :

        חבר העוזב את גבע לאחר סיום לימודיו, מחויב בהחזר הוצאות לימודיו באופן הבא:

4.     כל 5 שנות וותק לפני היציאה ללימודים מזכות בהוצאת שנת לימודים אחת.

5.     כל 2 שנות וותק לאחר הלימודים מזכות בהוצאות שנת לימודים אחת.

* הערה: המושג שנת וותק – מתייחס לכל שנה בה החבר עבד, משרה מלאה. (כחבר או מועמד)

6.     היתרה לתשלום, תקוזז מדמי העזיבה של החבר ו/או מיתרת קופת הגמל שלו. במידה והיתרה גבוהה מדמי העזיבה/קופת גמל, יחוייב העוזב להשלים את החסר מכספו.

 

אשל

חבר הלומד לימודים ארוכים זכאי לקבל אש"ל עבור כל יום לימודים העולה על 4 שעות.

1.     עבור יום לימודים מהבוקר עד 16:00 יקבל – 20 ₪.

2.     עבור יום לימודים מהבוקר עד 19:00 יקבל – 25 ₪.

 

בוטל

בוטל

בוטל

נסיעות

חיוב נסיעה פרטית על 0.6 ₪ לק"מ בעוד שענף/וועדה מחויבים על 1.2 ₪ לק"מ.

בהתחשב בכך, הוחלט בוועדת השכלה לקבוע קריטריונים במתן רכב לחבר ע"ח הוועדה.

1.     לימודים שההגעה אליהם בעיתית (לדוג' מכללת צמח, אורט בראודה).

2.     בעיית בריאות (באישור ו. בריאות) המקשה או אינה מאפשרת לחבר נסיעה באוטובוס.

3.     קבוצת אנשים (שניים ומעלה) הנוסעת באופן קבוע ביחד.

4.     תזכורת: בגבע קיימת החלטה כי בסדר העדיפויות למתן רכב לחבר – נסיעה ללימודים, נמצא במקום האחרון.

 

ו.        נסיעות

    נסיעותתחום השכלה כפוף לעלות הק"מ לענפים. (נכון ל- 2015  1.8 ₪\ק"מ)

    אישור נסיעות ע"ח השכלה יקבע עפ"י התנאים הבאים.

5.     לימודים שההגעה אליהם בעיתית (כמו : מכללת צמח, אורט בראודה).

6.     בעיית בריאות (באישור ו. בריאות) המקשה או אינה מאפשרת לחבר נסיעה בת.ציבורית.

7.     קבוצת אנשים (שניים ומעלה) הנוסעת באופן קבוע ביחד.

8.     תזכורת: בגבע קיימת החלטה על סדר עדיפויות למתן רכב מהסידור לחבר – נסיעה ללימודים, נמצא במקום האחרון.

 

 

 

השתלמויות מקצועיות

1.     ענף השולח חבר להשתלמות מקצועית מחויב לדווח על כך לוועדת השכלה.

2.     קורסים קצרים ולימודי יום בשבוע הקשורים לעבודה בענפי המשק יהיו בהמלצת מרכז הענף ומרכז המשק ויאושרו ע"י וועדת השכלה.

3.     קורסים קצרים ולימודי יום בשבוע הקשורים לענפי השרות יהיו בהמלצת מרכז הענף ומזכיר השירותים ויאושרו ע"י וועדת השכלה.

4.     השתלמות חד פעמית בנושא ספציפי באחריות בלעדית של מנהל הענף.

 

 

ז.        השתלמויות מקצועיות

1.     השתלמות מקצועית של החבר במקום עבודתו, תהיה ע"ח הענף / מפעל/ ענף עובדי חוץ, כולל 
עלות ימי העבודה.

2.     החבר או הענף, רשאים לפנות להנהלת מש"א בבקשה להשתתפות במימון הלימודים.

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף