משולחן המזכירות - צלילה


א. אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ב' 7.12.15 , בשעה, 20:00 במועדון

1.      אלי מזרחי – לכהונת גזבר לשנתיים

הצעת ועד אחזקות (הנהלה כלכלית) ומזכירות.

כהונת גזבר היא לארבע שנים. אלי מזרחי נבחר לשנתיים ועתה הוא מוצע לשנתיים נוספות.

לבחירת גזבר נדרש רב של 60% מהמצביעים בעד ונגד בקלפי.

2.      הצעת עדכון לתקנון השכלה. (לימודי חברים ). הצעת ו. השכלה והמזכירות.

השכלה - 2016

הצעה לשינוי תקנון השכלה שאושר ב- 2010 במשאל.

חברי ועדת השכלה מצאו לנכון להציע תקנון מחודש להשכלה, מהסיבות הבאות:

עברו חמש שנים מאז שנבחן התקנון, בפעם האחרונה.

בתקופה האחרונה שונו מספר נושאים שהופיעו בתקנון 2010 והיה נכון לעדכן. (אש"ל, מחירים)

טבלת קריטריונים ככלי עבודה שונה במעט לאור שינויים שעוברים על הקיבוץ.

בהירות ונוחות הפעלת התקנון, לחברים הפונים להנהלת מש"א.

שינויים עיקריים נמצאים בפרק 'זכאויות' ו 'אש"ל' שאינו קיים עוד וב 'השתלמויות קצרות'.

תקנון לימודים מעודכן כולל קריטריונים ליציאה ללימודים-לדיון באסיפה

תקנון לימודים - 2016                                    (תקנון אושר במשאל ב-                 )  

מבוא :

הנהלת הקבוצה בכלל והנהלת מש"א בפרט, מייחסות חשיבות רבה ליציאת חברי גבע לרכישת השכלה ומקצוע. המטרה: לפתח ולקדם את הפרט במערכת בה הוא עובד כמו גם להכשיר חברים בהתאם לכישוריהם וליכולותיהם על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה והפרנסה של גבע כמו כן, לאפשר לחברים לממש עצמם.

הערות :   

1.      התקנון מנוסח בלשון זכר והוא תקף לשני המינים כאחד.

2.      תקנון זה, לאחר אישורו בקלפי, מבטל את כל התקנונים שהיו לפניו

3.      בשלב זה אין יותר ועדת השכלה ובמקומה האחריות לנושא הועברה להנהלת מש"א

א.    תהליך אישור היציאה ללימודים :

1.      את הבקשה ללימודים יש להגיש להנהלת מש"א במועד שיפורסם מראש (מדי שנה בחודשי מרץ/ אפריל כאשר נפתחות ההרשמות במוסדות הלימודים).

2.      יש לצרף מידע מלא על מקום הלימודים, מסלול הלימודים ועלותם.

3.      אישור יציאת חבר/ה ללימודים (כולל לימודי תוארים מתקדמים) יבחן ויישקל עפ"י קריטריונים אשר נקבעו בתקנון זה. (קריטריונים – ראה נספח 2)

4.      אישור יציאה ללימודים יעשה בשלבים:

4.1 אישור הנהלת מש"א.

4.2 אישור המזכירות.

4.3 הודעה באסיפה ופרסום בדף גבע.

ב.     זכאויות :

1.      כל חבר/ה זכאי/ת לצאת לפחות פעם אחת ללימודי תואר ראשון / לימודיים מקצועיים/ לימודי תעודה.

2.      יציאה ללימודים במסגרת תקנון השכלה, תתאפשר לאחר שלוש שנות חברות.

3.      מספר הלומדים בכל שנה כפוף לתקציב השכלה. ( כפי שיוגדר בכל שנה)

4.      עלות תקרת הלימודים – ההנהלה תוכל לאשר לימודים אשר עלותם הכוללת ( שכ"ל, הוצאות לימודים, נסיעות), לא תעלה על כ- 20,000 ₪ לשנת לימודים אחת.

5.      אישור הלימודים תקף לשנה בה אושר. חבר שלא יצא ללימודים באותה שנה, לא יוכל לצאת בשנה\שנים הבאות, על סמך האישור שקיבל, יהיה עליו להגיש בקשה חדשה.

6.      המשך ישיר ללימודי תואר שני, מיד לאחר סיום תואר ראשון – יתאפשר בהתניה של מימוש הלימודים בעבודה ( לדוגמא: לימודי ת. שני בפסיכולוגיה) ואישור ההנהלה, כבקשה חדשה.

7.      ככלל הזכאות ללימודים - עמידה בקריטריונים, החלטות הקיבוץ, תקציב והתנהלות על פי תקנוני גבע.

ג.       מיכסת ימי עבודה                                  

1.      חבר היוצא ללימודים מחויב לעבוד בימים שאינו לומד, על פי מספר ימי הלימודים שאושרו.

2.      ביצוע ומעקב על ימי העבודה יעשה בתאום עם מש"א והאחראי לנושא השכלה.

3.      ימי הכנה – לפני מבחן או כתיבת עבודה ניתן לקבל יומיים על חשבון השכלה ובלבד שתואם עם האחראי\מנהל במקום העבודה.

4.      אי עמידה בחובת העבודה, תגרור בעקבותיה הפסקת לימודים – באחריות הנהלת מש"א ומזכירות

ד.     שכר לימוד:

1.      שכר לימוד: ישולם למוסד הלימודים כנגד שוברי תשלום אותם יש להעביר להנהלת חשבונות.

2.      מלגות: ו. השכלה מעודדת את החברים לפעול לקבלת מלגות שונות במוסד האקדמאי בו  לומדים, אלו יהיו לטובת כיסוי ההוצאות אשר אושרו ללומד ע"י ההנהלה.

3.      פרישה בתוך כדי שנת לימודים או הפסקת לימודים:

חבר אשר פרש לאחר תחילת שנת הלימודים, או שיפסיק את לימודיו לפני השלמת התואר או תעודה, יחוייב ביתרת התשלומים, אותם שילם או עליהם התחייב הקיבוץ, בפני מוסד הלימודים.

סעיף זה אינו מתייחס למצבים קיצוניים בהם פרש החבר מלימודיו כתוצאה ממצב בריאותי – האישור למצבים מעין אלו יהיו באחריות והחלטת אחראי השכלה מהנהלת מש"א, לאחר התייעצות עם גורם מוסמך אליו יופנה על ידי החבר ובהסכמתו.

ה.    חובת החזר לימודים במקרה של עזיבת הקיבוץ :

חבר העוזב את גבע לאחר סיום לימודיו, מחויב בהחזר הוצאות לימודיו באופן הבא:

1.      כל 5 שנות וותק לפני היציאה ללימודים מזכות בהוצאת שנת לימודים אחת.

2.      כל 2 שנות וותק לאחר הלימודים מזכות בהוצאות שנת לימודים אחת.

* הערה: המושג שנת וותק – מתייחס לכל שנה בה החבר עבד, משרה מלאה. (כחבר או מועמד)

3.      היתרה לתשלום, תקוזז מדמי העזיבה של החבר ו/או מיתרת קופת הגמל שלו. במידה והיתרה גבוהה מדמי העזיבה/קופת גמל, יחוייב העוזב להשלים את החסר מכספו.

4.      נסיעות

נסיעות תחום השכלה כפוף לעלות הק"מ לענפים. (נכון ל- 2015  1.8 ₪\ק"מ)

אישור נסיעות ע"ח השכלה יקבע עפ"י התנאים הבאים.

1.      לימודים שההגעה אליהם בעיתית (כמו : מכללת צמח, אורט בראודה).  

2.      בעיית בריאות (באישור ו. בריאות) המקשה או אינה מאפשרת לחבר נסיעה בת.ציבורית.

3.      קבוצת אנשים (שניים ומעלה) הנוסעת באופן קבוע ביחד.

4.      תזכורת: בגבע קיימת החלטה על סדר עדיפויות למתן רכב מהסידור לחבר – נסיעה ללימודים, נמצא במקום האחרון.

ו. השתלמויות מקצועיות

1.השתלמות מקצועית של החבר במקום עבודתו, תהיה ע"ח הענף / מפעל/ ענף עובדי חוץ, כולל עלות ימי העבודה.

2.     החבר או הענף, רשאים לפנות להנהלת מש"א בבקשה להשתתפות במימון הלימודים.

הצהרה וחתימת החבר על הסכמתו לתנאים אלו, לעיל וכי קרא והבין וקיבל על עצמו את התקנון.

_____________                                                  ________________

החבר - סטודנט                                                     רכז תחום השכלה, בהנהלת מש"א 

נספח 1 לתקנון:

זכאויות סעיף ב.

כל חבר זכאי לצאת לפחות פעם אחת ללימודים – הזכאות מתייחסת לכל הגילאים.
בכל שנה "ישמר מקום" בתקציב הלימודים כ- 10% עבור העשרת מבוגרים.

        נספח 2 לתקנון לימודים 2015  

קריטריונים לעזרה לקביעת רשימת לומדים(לימודים ארוכים)

קריטריונים

הערות

ניקוד

יציאה ללימודים בפעם הראשונה

חבר היוצא ללימודי תאר ראשון או לימודים מקצועיים.

25

לימודים בעבר

חבר שלא למד בחמש השנים האחרונות

5

עלות לימודים

עלות לימודים (שכר לימוד, נסיעות, חומרים) שלא תעלה על ממוצע עלות לימודים של כלל המשתלמים (15 אלפף ₪)

10

לימודים לתארים גבוהים

כל הלומד לתואר שני ומעלה במוסד מוכר

10

שיפור פוטנציאל ההתפרנסות

כל מי שיישום לימודיו משפר אפשרות השתלבותו בשוק העבודה ו/או את כושר פרנסתו

20

יציבות  בעבודה

רצף עבודה לאורך שנים

15

הערכה כללית

לפי שיקול דעת הנהלת מש"א

10

חוב בתקציב

ללא חוב בתקציב האישי או המיוחד (אלא אם קיים הסדר עם ועדת חובות)

5

סה"כ

 

100

כדי לקבל את המלצת הנהלת מש"א דרושות לפחות 60 נקודות

בשם ועדת השכלה

ענת לוין


**************

מישיבת המזכירות 1.12.15

1 . דיון בהצעת ו. צעירים לעדכון סעיף לימודים חלקיים במסלול צעירים. (מצורף פירוט)

המזכירות אשרה את ההצעה.

הצעת ועדת דור צעיר

תוספת לתקנון מסלול לימודים, בסעיף לימודים חלקיים:

בעקבות שינוי התקנון ב2014, המאפשר קבלת מענק הלימודים ללא תלות בשנת בית ושירות צבאי/ לאומי,  מצאנו שיש מקום להתייחס לזכאותם של בנים שעשו שנת בית מלאה, אך בחרו בלימודים חלקיים (יום- שלושה ימים בשבוע).

על פי התקנון בנים שבחרו בלימודים חלקיים ושאינם גרים בגבע, אינם זכאים להטבות מסלול לימודים והאפשרות היחידה המוצעת להם – ללמוד במסגרת עצמאות כלכלית. כמו- כן, סטודנט הלומד בתחומי לימוד הדורשים הסמכה או סטאג', בשילוב לימודים חלקיים, על פי התקנון כיום, אינו זכאי לתמיכה נוספת מהקיבוץ והוא נדרש להשלים את לימודיו במסגרת עצמאות כלכלית. הפתרון המוצע: 

בבחירת מסלול לימודים חלקיים ומגורים ועבודה בחוץ ירשם הסטודנט כמועמד ויקבל:

א.                20% תקציב מתקציב סטודנט= (75% מתקציב מועמד) על יום לימודים, 40% על יומיים ועל 3 ימים 50% תקציב סטודנט.

ב.                 אינו זכאי להחזקת חדר בגבע אלא מנסיבות מיוחדות ובאישור מיוחד של ועדת דור צעיר

ג.                    יום לימודים= לפחות 6 שעות לימוד

ד.                 המשך חובת תורנויות בגבע

ה.                לא יקבל החזר הוצאות נסיעה

ו.                   מותנה בשליחת מערכת הלימודים לאחד מחברי הוועדה.

ז.                  שנה אחת בלבד בהמשך למסלול לימודים מלאים (בשנה רביעית). עד שלוש שנים רצופות.

ח.                כל האמור לעיל, אינו חל על לימודים בחו"ל.

הצעה זו, הינה השלמה לאפשרות הקיימת כיום בתקנון ללימודים חלקיים בשילוב מגורים עבודה בגבע: "לימודים חלקיים ומגורים בגבע בסטטוס מועמד: לצעירים הבוחרים לימודי יום – יומיים בשבוע, עובדים בגבע ומקבלים תקציב מופחת בהתאם להיקף עבודתם. כל יום עבודה של 8 שעות = 20% תקציב."(מתוך התקנון הקיים).

ההצעה נידונה במזכירות ואושרה.

2.                  אלי מזרחי כגזבר לשנתיים נוספות. הצעת ו. אחזקות (הנהלה כלכלית). אושר ומועבר לאסיפה ולקלפי.

3.                  עדכונים מהנעשה בקהילה

4  .סיום תפקיד: יעל זיו סיימה את כהונתה כיו"ר רשות הבינוי. עד שימצא חבר/ה לתפקיד ימלא מקומה  איציק מור מנהל הקהילה.

שבת שלום - צלילה
מופיע בעלון:
תגובות לדף