משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


אסיפת חברי גבע תיערך ביום ב' 16.11.15 (שימו לב לשינוי)

בשעה: 20:00 במועדון לחבר

סדר היום:

1.             קבלת חברים לקבוצה

המועמדים הם: גילה גפן, שלומית (דמתי)לימור, מרלן ותמיר לב, אנדי ואילון גרייצר, נועה רב.

(פרטים על המועמדים, מובאים בהמשך)

2.             בקשה לקבלת אישור האסיפה להקדמת משאל לקבלה לחברות.

ככלל המשאל  אמור להערך ביום שישי, 10 ימים לאחר האסיפה. מאחר ובתאריך זה, 27.11.15, מתקיים חג גבע , נבקש להקדים את המשאל ליום שישי 20.11.15, כך שהמצטרפים החדשים, יחוגו עמנו כחברים.

הבהרות

קבלת חברים לקבוצה: סעיף 28  בתקנון האגודה, הצבעה לחברות

"מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של 2/3 מהמצביעים בעד ונגד, באסיפה הכללית (קלפי) שבסדר יומה נכלל הדיון בדבר קבלתו כחבר, ובלבד שמספר המצביעים התומכים בקבלת מועמד כחבר, לא יפחת ממחצית כלל חברי הקיבוץ".

תת סעיף, 28 א,  מציין כי אם לא מתקבל אחד מבני זוג לחברות רואים את בן/בת זוגו כמי שלא התקבל, גם אם קיבל את הרוב הדרוש.

חשוב  שבמשאל  קבלה לחברות יצביעו מירב החברים מאחר שקיימים שני תנאים לקבלה לחברות

(2/3 תומכים, שהם לפחות 50% מהחברים).

*********************

סיכום משאלים (6.11.15)

1.             המשאל לאיחוד ועדות: מש"א, עובדי-חוץ והשכלה, להנהלה אחת, התקבל

140 – בעד. 61 – נגד.   6 – נמנעים.

2. המשאל לאיחוד חנויות במיתחם הכלבו: כלבו, מרכולית, אופנטיק, נוי, לא התקבל.

148 – נגד.    53 -    בעד.  6 -     נמנע.

*******************

מישיבת המזכירות 10.11.15

סדר היום כלל:

1.      אישור מועמדים לחברות בגבע.

המועמדים השלימו תקופת אורחות ומועמדות והסדירו את כל הנושאים הכלכליים הנדרשים כמו: פנסיה ודמי קליטה למי מהם שהיה צורך להסדיר.

המועמדים הם: מרלן ותמיר לב, אנדי ואילון גרייצר, גילה גפן, נועה רב ושלומית (דמתי) לימור.

הנושא עובר להכרעת האסיפה (קלפי).

2.      סדנה

הסדנה נערכת בשני מפגשים (10.11.15 , 17.11.15)

נושאים לברור:

-         מהן המשימות של המזכירות.

-         כיצד פועלת המזכירות כצוות.

-         מהן התחייבויות של חבר במזכירות, נציג ציבור או בעל תפקיד.

-         מהות הקשרים, (פורמאליים ובלתי פורמאליים) בין המזכירות לציבור.

-          סיכום נושאים בהם עסקה המזכירות עד כה בשנתיים האחרונות.

-         תוכנית פעולה לעתיד.

שבת שלום, צלילה לקס


מופיע בעלון:
תגובות לדף