משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

*************

אסיפת חברי גבע נערכה ביום ג' 27.10.15.

סדר היום כלל:

1.      הצעה לאיחוד הנהלות (מש"א, עובדי-חוץ, השכלה) להנהלה אחת. (כמפורט בדף לקראת האסיפה).

 ההצעה עוברת למשאל ביום שישי 6.11.15.

הערות חברים לגבי ההצעה, התקבלו והוכנסו לנוסח ההצעה (מפורט בדף).

2.      איחוד חנויות – צירוף חנויות לכלבו, אופנטיק (במתכונת מצומצמת) ועזרי נוי וגננות.

  לכלבו יצורף גם מבנה החשמלייה.

ההצעה עוברת למשאל בקלפי, יום שישי 6.11.15.

נערך דיון מקיף בהיבטים השונים של ההצעה והשלכות יישומה.

שאילתות

1. א.  – עלויות נושא הליך השינוי ועבודת חב' הייעוץ "אבני דרך".

מה ס"ך עלויות הפעילות עד כה?

תשובה – כ – 72,000 ₪

ב. מה הצפי לגבי עלויות המשך התהליך?

תשובה -  אין הערכה לגבי ההיקף. התהליך מתומחר לפי שלבים, כל שלב בנפרד. התמחור נעשה על פי שעות בפועל.

ג. כיצד נרשמות עלויות התהליך בדו"ח הכלכלי?

תשובה – עד כה נרשמו ההוצאות כחלק מהוצאות הנהלה (ייעוץ לסוגיו השונים) על פי בקשה תרשם ההוצאה בשורה נפרדת, למען השקיפות

2. מבקשים מידע לגבי חב' החשמל (המקומית), היקף פעילותה ותוצאות פעילות זו. (פנלים סולריים, טורבינות רוח).

תשובה – בזמן הקרוב יצא דו"ח לציבור בנושא.

3. חברים מבקשים פרסום הליך ההתייעלות על פי הנושאים שאושרו ע"י ההנהלה הכלכלית, מזכירות והאסיפה (בחלקם)ופורסמו בטבלה.

באלו תחומים נעשו התייעלות ומה היקפן?

4. שינוי בהסדר ניקוי בתים (מהבחינה הניהולית). מה הסיבות לשינוי וכיצד ינוהל תחום זה.

   (הנושא מפורסם בדף)

*******************

פירוט בנושא איחוד שלוש הנהלות\ועדות - מש"א, ע.חוץ והשכלה- להנהלה אחת.

בסיס להצעה לאיחוד ההנהלות\הועדות

מעודכן לאחר האסיפה – 27.10.15

א. כללי

היות וכל הועדות - מש"א, ע.חוץ והשכלה – עוסקות בתחום אחד, עניינים שוטפים ובקידום בתחום העבודה.

כמות המתנדבים מקרב החברים לועדות, קטנה.ולכן כדאי לצמצם את מספר הועדות, המידת האפשר.

חלק גדול מהחברים בועדות נמצא בהן זמן רב והגיע הזמן לבחירה מחודשת.

עניין זה נידון בכל ההנהלות\ועדות ונמצאה לו הסכמה רחבה.

נושאים שהגיעו להנהלות היו לא פעם קשורים ליותר מועדה אחת,

כמו כן חידוש התקנונים הקשורים להנהלות, חוסך את הבאת הנושא לישיבות ועדה.

ב. להלן הסיבות התומכות בהצעה לאיחוד:

1.     הנהלה אחת המטפלת בכל נושאי העבודה והקידום התעסוקתי = מקצועיות.

2.     ראייה רחבה של התחום הרלוונטי = ענייניות ויכולת קבלת החלטות מושכלת ואחידה.

3.     כתובת אחת לנושא עבודה והשכלה = פשטות וחשיפה מינימאלית לחברים.

4.     צמצום החברים העוסקים ובאותו תחום = הקלה על גיוס חברים לועדה.

5.     צמצום במספר הישיבות לחברים ולבעלי התפקידים הנובע מריענון התקנונים, כיוון שלנושאים רבים כבר ניתן מענה בתקנון = ניצול זמן אופטימאלי.

 ג. 1. הרכב הועדה המוצע, והתפקידים שבה (סה"כ 8 חברי ועדה)

רכז הועדה – מנהל מש"א,  בעל תפקיד – מנהל קהילה,  בעל תפקיד – מזכירת מש"א.

מרכז תחום השכלה - נציג ציבור , שני עובדי חוץ -   נציגי ציבור,  שני חברים – נציגי ציבור.

מש"א- נציגי ציבור    כפי שניתן לראות, שמורים חמישה מקומות לנציגי ציבור בועדה, זאת על מנת לשמור על כוחו של הציבור, ועל מעורבותו בקבלת ההחלטות.           תקופת הכהונה בועדה היא 4 שנים, והבחירה לתפקיד תיעשה בקלפי.   

ג. 2. כפיפות – ההנהלה כפופה למזכירות הקבוצה.                                                       

אלון קרל , המזכירות

*************************

מישיבת המזכירות- 27/10/15

1. בישיבה הציגה זיוה את רשימת המועמדים לחברות לשנת 2015

המועמדים עברו את מסלול הקליטה (שנה אחת) ומועמדות (שתי שנים) ואמורים להשלים את תהליך הכניסה לחברות בקבוצה, בדיון באסיפה ומשאל.

המועמדים הם:

גילה גפן, שלומית לימור דמתי, מרלן ותמיר לב, אנדי ואילון גרייצר, נעה רב.

המזכירות מברכת את המועמדים לפני כניסתם כחברים לקבוצה, אולם אישור סופי להשלמת תהליך הקבלה לחברות שהוא אסיפה וקלפי, ייעשה אך ורק לאחר שכל הנושאים הכספיים(פנסיה, דמי קליטה ונושאים אחרים) יוסדרו מול גבע באופן של העברת כספים

הנדרשים לחשבון גבע.

נמסר ע"י זיוה דו"ח לגבי נקלטים שעברו לגור בגבע בשנת 2015 ומצויים בהליך קליטה.

גל ואיתמר לב

ניצן והגר מזור

אלכס ודגן ידין

גל רכס וגלעד אלוני

סיון אלוני ואילן ארבל

איחולי קליטה לכולם.

2.  המזכירות דנה בנושא כביסת בגדי עבודה של חברים.

על מנת לְפָשִט את הטיפול בנושא החלט:

א.                כביסת בגדי עבודה לחברים העובדים בענפים , על חשבון הענף.

ב.                 מרכז הענף יאשר את רשימת עובדי הענף, הזכאיםלכביסת בגדי עבודה.

ג.                   על פי רשימה זו יזוכה חבר הענף ב-20 ₪ לחודש בנוסף על ההקצבה הרגילה.

ד.                 יחידים, יתוקצבו אף הם בתוספת 20 ₪ לחודש להפרטת כביסה.

המזכירות אישרה את הצעת מנהל הקהילה.

המזכירות דנה בנושאים נוספים מהתחום הפרטי.

שבת שלום, צלילה לקס

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף