עדכון מצוות פני גבע לאן

 

פני גבע לאן..

תהליך השינוי, נמשך בגבע שנתיים לפחות, ברמה המוצהרת. "רוחו" שורה ומשפיעה על הלכי הרוח והמעשה כבר שנים ארוכות ומעצבת את אורחות חיינו, הלך מחשבתנו, אופן התנהלותנו כפרטים וכקיבוץ.

חברים רבים בגבע הבינו, (מסיבות שונות וכפועל יוצא של דרכי חשיבה שונות ) כי האופן בו אנו מנהלים את חיינו המשותפים, מוביל לכשלים המתעצמים לאורך הדרך, וכי יש לשקול שִנוי מן היסוד.

לפני שנה , באוגוסט 2014, לאחר שיחות חברים בקבוצות דיון, החליטה אסיפת חברי גבע את ההחלטה הבאה:

א.    האסיפה מטילה על מזכירות / צוות היגוי להכין הצעה מפורטת להסדרים ואורחות חיים תוך שמירה על התחומים הבאים:

1.      ערבות הדדית שתכלול את המרכיבים הבאים:

א.    קיום פנסיה ראויה לכלל החברים.

ב.     שמירה על מערכות סיעוד ורווחה לאוכלוסיית הגיל השלישי.

ג.       שמירה על סל בריאות ורווחה ברמה גבוהה ,לכלל האוכלוסייה.

ד.     המשך המחויבות לבעלי צרכים מיוחדים.

ה.    סיוע לחברים במצבי מצוקה חריגים.

2.      התפרנסות

א.    מחוייבות אישית להתפרנסות.

ב.     שמירה על ערבות הדדית, כך שמי שמקיים חובת ההתפרנסות, יובטח שיוכל לקיים רמת חיים ואיכות חיים כמוסכם בגבע ,לרבות היכולת לחנך את ילדיו במסגרות המקובלות בגבע, להשתמש בשירותי הבריאות ,הרווחה והסיעוד בגבע.

ג.       הגדלת עצמאות החברים ביחס להתפרנסות ,תוך מתן יכולת להשפיע על הגדלת המקורות האישיים והקטנת התלות במוסדות למימוש צרכי הפרט והמשפחה.

3.      מערכות השירותים והצריכה

א.    שמירה על מערכות החינוך, הבריאות והרווחה כמערכות משותפות ,ברמה גבוהה.

ב.     שמירה על ערכי התרבות, לרבות מסורת גבע ומועדי ישראל וחגים, שמירה על ערכי איכות סביבה, טבע ונוי.

ג.       מערכות השירות לחבר יעוצבו באופן שיספק את צורכי החברים וייתן מענה לערכים חברתיים וציבוריים המובנים במערכות אלו.

ד.     יש לקבל החלטה לגבי אופן הצריכה במערכות השירות לחבר (שירות מלא ע"ח המערכת המשותפת, שירות ברכישה מלאה או שירות מסובסד).

4.      ההון המשותף ופירותיו

א.    תיווצרנה זכויות כספיות לחברים שמקורן בהון המשותף, על מנת לתת ביטוי נוסף לערך התרומה רבת השנים של חברי גבע ליצירת הרכוש המשותף, לרבות היכולת להוריש.

ב.     האיתנות הכלכלית של גבע לאורך זמן, תהיה יעד חשוב במרכיבי קבלת ההחלטות.

ג.       ההון המשותף ופירותיו ימשיכו להיות מקור למימוש חלק מהערכים מהתחומים המשותפים לעיל.

ד.     הקיבוץ יבצע מהלכים של הסדרת פערים שנוצרו נוכח עיכובים בביצוע החלטות, תוך קביעת הסדרים מתאימים לעניין זה (לרבות סוגיית הדיור).

ה.    ישמר העיקרון של בעלות הכלל על הרכוש והנכסים המשותפים.

בעקבות החלטה זו, נבחר צוות היגוי רחב שכלל 25 חברים מכל שכבות הגיל וקשת הדעות בקבוצה. התקשרנו עם חברת יעוץ ( אבני דרך ) ויצאנו לדרך במספר מפגשים.

בשלב השני, התפצלנו לצוותי משנה ( מתוך הצוות הרחב ), שבחנו כל אחד בנפרד מקטע אחר של ההחלטה הנ"ל והציעו והציגו לצוות הרחב, ניירות עבודה ראשוניים.

בשלב השלישי, ריכזנו צוות מצומצם (מתוך הצוות הרחב) בהשתתפות : סמדר פרנס, יפתח רונן, מירה ידין, דליה זבולון וצלילה לקס, וקיימנו שורה של מפגשים אינטנסיביים ביחד עם אהרון, רננה ורותם מצוות אבני דרך, לניסוח מפורט של העקרונות.

העבודה במפגשים ובין המפגשים כללה עבודה  על חומרים כתובים, וגיבוש ארבעה  מסמכי עקרונות ,המובאים במהלך חודש יולי להצגה ודיון בצוות ההיגוי הרחב.

מסמכים אלו, לאחר שיידונו, ישופרו ויאושרו ע"י הצוות הרחב, יהוו בסיס להצגה לציבור ולהגשה לאישור בהצבעה, לאחר תהליך הסברה, לימוד, וקבלת משוב.

הדיונים הציבוריים מתוכננים למהלך חודש אוגוסט.

ליבת התהליך: השגת הסכמה רחבה על העקרונות שבוטאו בהחלטת האסיפה :

-        אחריות הפרט בקיבוץ לפרנסתו ולגמול עבור מאמציו ומעשיו.

-        ערבות הכלל לרווחת חבריו, בריאותם ורמת חייהם, בכפוף לאפשרויות ומגבלות.

-        התאמת הסדרי הצריכה בקיבוץ למציאות החיים של ימינו.

-        התייחסות פרוגרסיבית לשאלת ההון המשותף, ייעודו, ואופן השימוש בפירותיו.

אנו מקווים שכלל ציבור החברים יקחו חלק בדיונים הציבוריים

וביחד נגבש הסכמות להמשך חיינו המשותפים.

מופיע בעלון:
תגובות לדף