הייתה, לא הייתה או לא צריכה הייתה להיות - תגובות לאסיפת חברי הקבוצה

לא היה צריך לפזר את האסיפה

מותר לאסיפה, אפילו בניגוד לדעת המזכירות להצביע ולהחליט האם לשמוע את עורך-הדין של מיכה קארו או לא.

זאת זכותה של האסיפה והיה צריך להעמיד את הנושא להצבעה ולהמשיך באסיפה

אלי גורן

***********

מידע בנושא תקנון האסיפה

בפרק "ניהול האסיפה" (ד) סעיף 5 נכתב:

ציטוט:"הצעות אחרות מאלו העומדות לסדר היום, באותו נושא, יוגשו ליו"ר האסיפה / מזכיר, לא יאוחר מ – 48 שעות מפרסום סדר היום".

פרסום ראשון של ההצעה לתיקון התקנון באסיפה, כולל תאריך הדיון, היה בעלון 12.6.15.

פרסום נוסף היה בעלון ב- 19.6.15  כולל 'סדר יום'.

חברים שרצו חוות דעת משפטית נוספת בנושא עדכון תקנון האגודה , יכולים היו לפעול כפי שמנחה תקנון האסיפה. לפנות ולבקש מהמזכירות להביא את אותה חות נוספת.

היינו מעכבים את הדיון עד לקבלתה, מפרסמים אותה ומביאים לאסיפה לדיון.

 נדרש פרסום מוקדם של כל הצעה המובאת לדיון באסיפה בכל נושא.

במקום זה, נשלחה למזכירה הודעת ס.מ.ס. בשעה: 15:00, ביום האסיפה, המודיעה על הופעת עו"ד באסיפת חברי גבע על פי בקשת קבוצת חברים.

ככלל , כל הזמנה לאסיפה של יועץ חיצוני ובד"כ גם מנהל מגזר בקהילה, שאינו חבר קיבוץ, מתפרסמת בדף מראש.       

כל המדקדקים בהילכות תקנונים, מן הראוי שיקפידו גם בנושאים בהם יש להם עניין מיוחד.

צלילה לקס, מזכירה

***********

האסיפה שלא היתה

ביום שני התכנסנו במועדון לחבר לקיים אסיפת חברים,

כשעל הפרק עדכון  לתקנון האגודה,  על מנת שנוכל לקיים את ההחלטות שקיבלנו,

מספר לא קטן של חברים הזמין עורך דין מטעמם על מנת שיציג חוות דעת נוספת,

ההזמנה נעשתה ללא תיאום מוקדם עם המזכירה והמזכירות.

לאחר דין ודברים בין החברים, נסגרה האסיפה כיוון שהאורח סירב לצאת, על פי בקשת היו"ר, וטוב שנסגרה.

יש דרכים מקובלותו לגיטימיות להביא נושאים לדיון,

לא יזיק לשמוע חוות דעת נוספת,אך לא במחטף,

יעלו החברים את בקשתם בצורה מסודרת, ויביאו למזכירות ולאסיפה הצעה כתובה ומסודרת, ואם ברצונם להביא את היועץ לאסיפה, שיפנו למזכירות לקבלת אישור.

לדעתי בקשה כזאת צריך לאשר,

ואני קורא לרוב הדומם לבוא אל אסיפות, ולשמור על כללי המשחק שקבענו לעצמנו.

אריק לביא

נ.ב. בשני סבבים של שיחות עם רוב חברי המשק בקבוצות קטנות על המצב במשק, ועל מה יש לשים דגש לשינוי המצב, עלה נושא העבודה והפרנסה למקום הראשון ברוב גדול.

***********************************

מבלי לפגוע בזכויות.

אני קורא למזכירות קיבוץ גבע להתפטר לאלתר  באופן קולקטיבי! חוסר יכולת המזכירות לגרום לציבור החברים לגבות את מהלכיה, מביא אותי למסקנה שהמזכירות הנוכחית  אבדה את אמון הציבור.

אני קורא לחברים : יאיר קארו, מיכה קארו, עמיר נחשון, כרמל סלע וחברים נוספים שתומכים בדרכם, להציג עצמם לבחירה למזכירות קבוץ גבע. היה ויקבלו את אמון הציבור, יובילו את הקבוצה על פי דרכם ובעזרת הייעוץ המשפטי המועדף על ידם.

היה ולא תיבחר מזכירות חדשה, יש לפנות לרשם האגודות השיתופיות למנות ועד מנהל מטעמו, לקבוצה.

יפתח רונן

מופיע בעלון:
תגובות לדף