קיצורי דרך - מוקי ידין, יוסי לימור, יאיר קארו, יוסי רבי

לפעמים קיצורי דרך דווקא מאריכים אותה

ברשימתו לדף גבע מספר 1270 מתאריך  12.6.2015,  מתאר אלון קרל את תהליך בחירת נציגי ציבור לוועדת האיתור לבחירת מנהל הבניין.

מדבריו של אלון :"נערכה פנייה אישית, על ידי  מש"א למספר חברים להשתתף בצוות האיתור כ"נציגי ציבור". הפניה לחברים נעשתה על פי הנחיות שהתקבלו באסיפה (לא מרשות הבניין או המזכירות- אם כן מדוע לציין זאת?).... צוות האיתור שכלל את שלושת "נציגי הציבור" נפגש....".לצערי הטיפול המהיר, היעיל והמקצועי לא התקבל על ידי מספר חברים (החתומים מטה)שהגישו הסתייגות מתהליך בחירת "נציגי הציבור".. המזכירות הביעה אמון בתהליך ובטיפול בו שנעשה על ידי מש"א ואשר עמד בהנחיות האסיפה...."

על זה נאמר  - האמנם ?

ב-22.5.2015 אושרה בקלפי הצעת המזכירות "מבנה ארגוני וניהול תחום הבינוי בגבע" אשר כוללת חובת שלושה נציגי ציבור בוועדת האיתור לבחירת מנהל הבניין. היש לקבוצת גבע נוהל בחירת נציגי ציבור? האם זהו הנוהל? אכןיש ויש נוהל לבחירת נציגי ציבור !!!ולא - זה אינו הנוהל שעל פיו פעל אלון קרל !

בתאריך  14.3.2014 אושרה בקלפי הצעת מש"א אותה הגיש אלון קרל עצמו, שכותרתה "עקרונות מינוי ואיוש תפקידים".  שם נקבע מפורשות כי נציגי ציבור בכל ועדה יבחרו בדרך של מכרז אשר יפורסם באמצעים המקובלים ופורט תהליך אישור המועמדים ופרסום התוצאות.במקרה של ועדת האיתור כל שנדרש היה לבצע מראש: פרסום מכרז פומבי ,אישור מזכירות של נציגי הציבור ופרסום שמם לציבור באסיפה –אפילו המעט הזה לא נעשה! (לאור ההתרחשויות הללו מומלץ שנציגי ציבור יבחרו אך ורק בקלפי).

בתאריך 28.5.2015 התברר,בדרך מקרה, כי צוות שכלל"שלושה נציגי ציבור" התכנס ופעל כפי שפירט אלון קרל .לאחר שבררנו והתברר מעל לכל ספק כי  לא התקיימה אף לא אחת מהדרישות והתנאים הפשוטים שנקבעו לבחירת נציגי ציבור (חלק מחבריהמזכירות כלל לא ידע על התהליך בזמן אמת) פנינו למזכירות.מטעמים של רגישות ציבורית ואישית, רצון טוב ובתקווה שתשובתנו זו תסיים העניין,החלטנו שלא להרחיב.

ובכן על מה דברי השבח העצמיים בנוגע לתהליך? ועל מה בדיוק ניתן גיבוי המזכירות בדיעבד (אם בכלל ניתן)? ומה בדיוק עומד בהנחיות שהתקבלו באסיפה ? טובעשהאלוןקרלשביקשסליחהאישית מחבריגבעעלהעיכובבבחירתמנהלהבניין  - אילופעלמלכתחילהכנדרש,ניתןהיהכבר לקייםמשאללבחירתמנהללענףהבנייןולאהיהנדרש אלון קרל לסליחות, הסברים, שבחים עצמיים מיותרים וגיבוי בדיעבד.

בברכה,    מוקי ידין , יוסי לימור , יאיר קארו, יוסי רבי.

מופיע בעלון:
תגובות לדף