משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

לקראת אסיפה שתערך ביום ב' 22/6/15 בשעה 20:00 במועדון

סדר היום

1.                              הצעת חברים כנציגי ציבור בצוות האיתור למרכז בניין.

    החברים המוצעים  (נדרשים שלושה) גילעד (גילגיל) רם, מירה ידין, איימי אלוני (השתתפו בצוות הראשון שראיין את המועמדים)ובנוסף הוגשה מועמדות על ידי : ערן גל,יוסי לימור ,יובל גלילי,

עמיר נחשון. יובא לאסיפה ולקלפי.

2. הצעה לצרף שני חברים לרשות הבינוי: חגית גוריון, יוחאי לימור

3. דיון בהצעה לתיקון שלושה סעיפים בתקנון האגודה.

לאסיפה מוזמן: עו"ד יואב שימשי יועץ משפטי של גבע

  תקנון קיים

שינוי מוצע

סעיף 48

חבר הקיבוץ חייב בכל אלה:

א.      להעמיד לרשות  הקיבוץ את  מלוא כוח עבודתו, הכנסותיו ויכולת התפרנסותו ולקיים את הוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור לכך.

ב.       לדווח לקיבוץ על כל הכנסותיו מעבודה ומחלף עבודה.

 

סעיף 48

א.                    למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, על החבר מוטלת חובת העבודה וההתפרנסות. החבר חייב לקיים את הוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכך. הקיבוץ רשאי לקבוע סנקציות, לרבות כספיות, כנגד חבר המפר את חובת העבודה וההתפרנסות, בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף 52 להלן או בהחלטה של האסיפה שעניינה יישום הוראות סעיף זה.

ב.                     החבר, למעט חבר שהקיבוץ אישר לו חופשה מיוחדת או עצמאות כלכלית, יעביר לקיבוץ את מלוא הכנסותיו. חובה זו תפקע עם מתן צו כינוס לנכסי הקיבוץ או צו פירוק או צו להקפאת הליכים כנגדו.

ג.                      החבר ייתן לקיבוץ גילוי מלא ונאות בדבר הכנסותיו וימסור את כל המסמכים וההצהרות הנדרשות על ידי הקיבוץ.

ד.                     הכנסהשאיןאפשרותלהעבירהאולהמחותהלקיבוץבאופןמיידי, תועברלקיבוץעלפיהחלטותיולענייןזהובכלמקרההכנסותשלאהועברו יהוו חוב של החבר לקיבוץ שיגבה אותו במועד ובאופן שימצא לנכון. הכנסות שלא הועברו כאמור – לא תעמוד לחבר טענת התיישנות כלפי הקיבוץ ביחס אליהן.

 

סעיף 52

 חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חבר שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה, לרבות נקיטה בסנקציות כספיות ואחרות,  יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 118 לתקנון זה, ויופעלו בהתאם לאותה החלטה.

סעיף 52

חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה.
 דרכי תגובת הקיבוץ, לרבות הטלת קנסות, לגבי חבר שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה או החלטות כאמור, יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה או ברשות אחרת שהוסמכה לשם כך בין דרך כלל ובין ביחס למקרה מיוחד או סוגי מקרים.
 
 
 
 

 

 

סעיף 71

בקביעת עבודתו של החבר ינהג הקיבוץ, לפי יכולתו ואפשרויותיו, על פי עקרונות אלה:

א.   מקום עבודתו של כל חבר ייקבע תוך התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של החבר ובצרכי משק הקיבוץ;

ב.   קידום הכשרתו והתמחותו של החבר בעבודתו.

האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לסדר את החבר העובד במקום עבודה קבוע לעבוד באופן זמני בשירותים או בעבודה עונתית או בעבודות מיוחדות אחרות כפי שיידרש מפעם לפעם, ובמקרים שיהיה צורך בכך אף להחליף את מקום עבודתו הקבוע.

סעיף 71

בוטל.

 

 

 

מישיבת המזכירות 16/6/15

המזכירות דנה בהצעה להפרטת ענף הביגוד (מכבסה וקיפוליה ) כאשר תגובש ההצעה באופן סופי, תובא לדיון ציבורי.    

**************************

בחירות למזכיר התנועה הקיבוצית

ביום ג' 23/6/15 ייערכו בחירות למז"כל התנועה הקיבוצית.

להלן סדרי הבחירות בגבע:מקום הבחירות – מועדון לחבר, שעת קיום הבחירות – 12:00 – 20:00

ועדת הקלפי – וועדת הקלפי של גבע יו"ר ציבי מלכי

בוחרים – רק חברי הקבוצה ברשומים כחברים באגודה השיתופית קבוצת גבע (לא מועמדים)

לא ייתאפשר שימוש בייפוי כוח לצורך הצבעה, אין צורך להביא תעודת זהוי.

מופיע בעלון:
תגובות לדף