סיכום פעילות שנת 2015 - רענן פרנס ויהודה בכר

חברים שלום,

לפני שבוע קיימנו אסיפה שנתית לאישור הדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת גבע לשנת 2014, אלו הם הדוחות המאחדים את סך הפעילויות והתאגידים של גבע.

הצגת הדוחות וניתוח המגמות בין השנים נעשה ע"י רו"ח סילביה רוטברט- ברית פיקוח.

הדוחות משקפים מגמות שחלקן חיוביות וחלקן משקפות התנהלות בעייתית . על מנת לשמר את חוסננו הכלכלי, עלינו לפעול להגדלת ההכנסות ובה בעת, להתאים את רמת החיים שלנו לרמת ההכנסות בפועל ולבצע התאמות בהוצאות המשותפות.

המגמות החיוביות :

1.     המשך מגמת ירידה בחוב הכולל משנת 2013. הירידה היא גם בחוב הקהילה. את עיקר הירידה תרמו בקרה ומכון השקדים.

2.     חוב הקיבוץ סולו גדל (בנטרול ההשקעה בחשמל הסולרי), קטן במקצת .

ההשקעה בחשמל הסולארי עתידה להגדיל את הכנסות הקהילה ב 500,000 ₪ כל שנה, למשך 20 שנה.

המגמות השליליות:

1.     ההפסד הכולל ב 2014 הסתכם בכ 0.5 מיליוני ₪ לעומת רווח של כ 1.1 מיליוני ₪ בשנת 2013.

ההפרש ברווחיות מוסבר:

·        ירידה ברווחיות בפעילות העסקית של הקיבוץ ותאגידיו בסך של כ 1.4 מיליוני ₪ לעומת שנת 2013.

·        ירידה בהכנסות עובדי חוץ וגמלאות בהיקף של כ 0.7 מיליוני ₪ .

·        עליה בהוצאות הנהלה וכלליות בקיבוץ בהיקף של כ 500 אלפי ₪, שעיקרן הוצאות משפטיות.

2.     עליה ברמת החיים - בסך של כ 2.1 מיליוני ₪ לעומת שנה קודמת.

·        גידול בתקציבים אישיים עקב הפרטת חדר האוכל (בניכוי קיטון בעלויות חדר האוכל)- כ 700 אלפי ₪.

·        גידול בהוצאות חשמל, מים וארנונה בסך של 700 אלפי ₪ עקב שינוי במחיר התקן ע"י מוסדות המדינה.

·        גידול בתקציבי חברים בסך של כ 300 אלפי ₪ עקב הצמדת התקציבים למדד של שנת 2013.

·        גידול של כ 300 אלפי ₪ בהוצאות שכר לשכירים במסגרת הוצאות הקיום.

חשוב להדגיש, שאילולא מקור הכנסה חד פעמי של 2 מיליוני ₪ מהפקעות קרקעות לטובת כביש 71. הינו מתקשים להתמודד עם הגדלת ההוצאות המפורטות לעיל.

מגמה מדאיגה נוספת היא המשך ירידה בהכנסות מעבודה, בשנת 2014 בקרה שינתה את חישוב תמחור העבודה והשינוי הגדיל את העברות בגין עבודה באופן משמעותי. ללא השינוי, יש ירידה משמעותית מעבודת חברים, מגמה הולכת וגדלה.

הירידה בהכנסות מעבודת חברים, מדאיגה ומעמידה בסימן שאלה גדול את עתידנו הכלכלי. קהילה/חברה/ משפחה צריכה בראש ובראשונה לבסס את הוצאות הקיום (רמת חיים) שלה, על הכנסות מעבודה. השענות ארוכת שנים  על העברת הכנסות מעסקים, שוחקת את יכולת העסקים להתפתח  ולצמוח.

רענן פרנס

ישיבת הנהלה כלכלית לסכום רבעון ראשון לשנת 2015–06–04

ביום ג' 9/6 תתקיים במועדון בשעה 07:30

חברים המעוניינים מוזמנים להצטרף

רענן פרנס  יהודה בכר
מופיע בעלון:
תגובות לדף