הצעה למבה ארגוני של תחום הבינוי - המזכירות

מבנה ארגוני וניהול תחום הבנוי בגבע

הצעת אסיפה לקראת משאל (12.5.15)

הגדרה כללית:

** נוהל זה מובא לציבור להחלטה

** הנוהל מגדיר :מבנה ארגוני, הגדרת רשות הבינוי ופעילותה והגדרת ענף הבניין ופעילותו.

**  ההצעה יוצרת בהירות ושקיפות ציבורית בתחום הבינוי בגבע ומגדירה סמכות, אחריות וכפיפות.

**  יצירת מבנה ארגוני המאפשר לעמוד במשימות המוטלות על ענף הבינוי באופן מקצועי ויעיל. 

**הצעה זו מחליפה את תקנון רשות הבינוי (1995)

מבנה ארגונירשות הבינוי


1. כללי

1.1רשות הבינויהינה גוף ציבורי נבחר.

    1.2באחריות הרשות כל נושאי בינוי ותשתיות בגבע(תשתיות - מים, ביוב, חשמל, תקשורת ודרכים)

    1.3 צוות איתור באחריות מש"א, הכולל אנשי מקצוע ושלושה נציגי ציבור, יציע את המועמד/ת לתפקיד.

    1.4 חתימת 10% מחברי הקבוצה תאפשר הגשת מועמד/ת מטעמם, ישירות לאסיפה/קלפי.

2. הרכב הרשות

2.1 יו"ר רשות הבינוי– נבחר בקלפי לארבע שנים.

2.2נציגי ציבור ברשות– שמונה (8) חברים הנבחרים באסיפה לתקופה של ארבע שנים.

2.3מתוקף תפקיד – מנהל קהילה ומנהל בניין.

 2.4אחד/ת מנציגי הציבור ברשות, ימונה על ידה כנציב פניות הציבור.

2.5יו"ר הרשות יעסוק בענייני הרשות כחלק מעבודתו ועל פי מסגרת הזמן שימצא לנכון.

3.תפקידי הרשות

3.1התווית תכנית מתאר של גבע.

3.2 יצירת אסטרטגיה כוללת של כיווני התפתחות מבני המגורים בגבע: צרכים,מיקום, מרחב, צורה, שטח-מבנה, בניה חדשה ו/או שיפוצים.

3.3 קביעת קריטריוניםלזכאות חברים לבניה חדשה, שיפוץ והרחבתדירות ויישומן בפועל. קריטריונים אלו יאושרו ע"י האסיפה.

3.4 תכנון אדריכלי ותקציבי של המבנים השונים שבתחום אחריותה בעתבניה חדשה או שיפוץ.

3.5 פיקוח על ביצוע הפרויקטים בהתאם לתקציב מוגדר.

3.6  קביעת סטנדרטים שונים בתחום הדירה והבניה.

3.7  מתן מענה למשאלות, בקשות חריגות וכו' המועלות ע"י החברים.

3.8  הקצאת דירות בתחומי הקהילה.

   3.9הקצאת דירות תיעשה ע"י צוות מתוך חברי הרשות. בראשו יעמוד אחד מנציגי הציבור.

4. כללי פעולה

4.1  ה"רשות" תמסורבמחצית שנה ובסוף שנה (בנפרד מהדיון על תכנית הקהילה) דו"ח לאסיפה על פעולותיה, ותבקש את אישורהאסיפהלתוכנית השקעות עתידית.

   4.2  ה"רשות" תפעל במסגרת תקציב השקעות שייקבע כחלק מתכנית הקהילה השנתית.

5.ממשק רשות הבינוי וענף הבניין

** (ממשק – דרך שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת)

5.1  בנייה חדשה, הרחבות ושיפוץ גדול.

5.2  מעברים בין דירות.

5.3  תיאום בעבודות תשתית– חשמל, מים, ביוב, דרכים, תקשורת.

5.4  יו"ר הרשות, מנהל הבניין ומנהל הקהילה יקיימו ישיבות קבועות לתיאום כלל העבודות בתחום.

5.5 מובהר כי תתקיים הפרדת רשויות בין רשות הבינוי וענף הבניין. הענף, אינו כפוף לרשות הבינוי.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ענף הבניין

הגדרה כללית:

** ענף הבניין הינו ענף קהילה המהווה זרוע ביצועית של קב' גבע לעבודות בניין ותשתית ומתן שירות ללקוחותיו.

** לרשות הענף יועמדו העובדים והציוד המתאימים לביצוע המטלות.

** ענף הבניין כפוף למנהל הקהילה.

** ניהול ענף הבניין יופקד בידי מנהל מקצועי. המנהל יבחר בקלפי, לקדנציה של ארבע שנים .

** צוות איתור באחריות מש"א, הכולל אנשי מקצוע ושלושה נציגי ציבור, יציע מועמד/ת לתפקיד.

**בחתימת 10% מחברי הקבוצה, נתן להגיש מועמד/ת מטעמם, ישירות לאסיפה/קלפי.

**בכל פרוייקט שיפוץ/בניה,ילווהמנהלהבניין את הדיירים ויסייע להם בייעוץ מקצועי ופירוט זכאויותיהם בפרוייקט.

1.כישורים נדרשיםלמנהל ענף הבניין.

1.1 ניסיון רלוונטי בתחום הבינוי.

1.2 השכלה בתחום – יתרון.

1.3 יכולות ניהול וארגון עבודה במספר עבודות במקביל.

1.4 יחסי אנוש טובים.

2. תפקידים ומשימות מנהל ענף הבניין ועובדיו

2.1 מנהל ענף בניין  -(יועסק במשרה מלאה)

ניהול הענף: עובדים, קבלנים, תקציב, ציוד, ספקים, לקוחות, פיקוח על פרוייקטים של שיפוץ, הרחבות, בנייה חדשה ותשתיות.בכל פרוייקט בנייה/שיפוץ מורכב, ימונה מפקח בנייה חיצוני מטעם ענף הבניין.

2.2 עובדיענף הבניין

ביצוע תיקונים ואחזקה בבתי חברים וענפים, על פי מומחיותם, להפחתתשכירת בעלי מקצוע חיצוניים וצמצום עלויות.

   2.2 חשמלאי –

ביצוע עבודת חשמל בבתי חברים וענפים, להפחתתשכירת בעלי מקצוע חיצוניים וצמצום עלויות.

הערה : תשתיות החשמל בגבע הן באחריות ק.ג.חשמל.החשמלאי כפוף למנהל ענף הבניין.

2.4 עובד משרד –  עוזר למנהל הבניין

** מרכז את שירות לקוחות בכל הקשור באחזקה בבתי חברים ,במוסדות וענפים.

 **קבלת פניות ומתן תשובה לפונה.

** סיווג הפניות לבעלי מקצוע/עובדיהענף,בתיאום עם מנהל הבניין.

** קביעת סדר יוםלביצוע העבודות ותיאום מול הלקוח. ליווי עובדים חיצוניים למקום ביצוע העבודה. 

** עבודות משרד כלליות : רישום עבודה, איסוף חשבוניות והגשתן להנה"ח, לאחר אישור מנהל הענף.

** ניהול מחסן : קבלת סחורה,  בדיקת תעודות משלוח, רישום, סידור במחסן.

** קריאת מוני מים וחשמל.

3. אופן התנהלות ענף בניין– שירות לקוחות

3.1  קבלת פנייה לתיקון

** רישום התקלה והודעה ללקוח על קבלתה.

** בחינת התקלות על ידי מנהל הענף וזיהוי בעל מקצוע מתאים.

** תיאום מועד לביצוע התיקון, למול לקוח ובעל מקצוע.

** ריכוז תקלות בעלות אופי\תחום דומה והפעלת בעל מקצוע מתאים.

3.2  נהלים ותקנונים

** בעבודות בהן יש חיוב חבר\ענף, יש לפרט את מרכיבי העבודה והעלויות ללקוח.

 ** יש לקבל אישור וחתימת הלקוח, טרםתחילת עבודה.

3.3  עבודות מורכבות

 **לפני תחילת ביצוע נדרש תיאום של מנהל ענף הבניין עם כל הנוגעים בדבר: יו"ר הרשות, לקוחות, מנהל הקהילה, נוי וגורמים נוספים כפי שיידרש.

3.4  הפעלת בעלי מקצוע חיצוניים -  באחריות מנהל הענף

  ** ככלל יש לאזן בין יכולת ביצוע בטיב גבוה ועלות השירות.

**  העסקת בעלי מקצוע קבועים רצויה.

**  ייבדקו מידי שנה הסכמי שירות עם בעלי מקצוע, בהתאם לביצוע.

**  ליווי ופיקוח העבודות והחיובים בגינן, בגמר העבודה.

**  הכנת סדר עבודות בענף, ליווי ופיקוח על ביצוע

יתרונות

1.יצירת מבנה ארגוני המאפשר הסתכלות כוללת על מערך הבינוי והבניה.

2. ריכוז כלל הסמכויות והאחריות לפעולה ביחידה מקצועית, אחת.

3.מבנה ארגוני "רזה" המותאם להיקפי העבודה וכמות הפרויקטים.

4. צמצום בירוקרטי– מנהל אחד לענף הבניין, מיעוט עובדים, 'זרימת' פעולות פשוטה.

5. גמישות ויעילות בביצוע – באחריות מנהל ענף הבניין המופקד על היישום והפיקוח.

6. נגישות לפניית לקוחות – מבנה ארגוני המאפשר מיון פניות על פי הגדרת תפקיד.

7.צמצום עלויות–כפועל יוצא מארגון יעילשל ענף הבניין.

8.יעילות בהקצאת משאבים – משרד, מחסן, כלי רכב, כלי עבודה, חלפים, עבודה.

9.  מניעת כפילויות בביצוע עבודות – ראייה כוללת של כלל העבודות לביצוע.

מוגש על ידי : רשות הבינוי ומזכירות גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף