משולחן המזכירות - צלילה, יאיר קארו

אסיפת קב' גבע תיערך ביום ג' 12.5.2015, בשעה, 20:30

סדר היום:

הצעות לדיון בנושא ענף הבניין (כולל רשות הבינוי) ואירגונו.

מובאת בדף הצעתו של יאיר קארו  "אירגון מחדש של הטיפול בתחומי הבנייה והאחזקה השוטפת"

הצעת המזכירות  תפורסם  בתחילת השבוע, ותחולק בתאי הדואר לחברים לקראת האסיפה.

*********************

לחברי גבע שלום רב!

רצופה הצעתי המפורטת לארגון מחדש של הטיפול בתחומי הבנייה והאחזקה השוטפת.

נעזרתי בהערות חברים רבים לגיבוש נוסח סופי זה אשר מובא לאסיפה. חן חן על ההערות וההתעות

בברכה – יאיר קארו

הצעה לדיון - ארגון מחדש של הטיפול בתחומי הבנייה והאחזקה השוטפת .

הפעילות בענף הבניין  תחולק לשני תחומי פעולה מרכזיים:

1.בניה חדשה/שיפוצי דירות/תשתיות תחת סמכות רשות הבנוי.

2. תחום  אחזקה שוטפת לחברים ומוסדות תחת רכז אחזקה שוטפת.

א. אחריות רשות הבנוי: תכנון וביצוע פרויקטים גדולים:בניה חדשה/שיפוצים/תשתיות.

1. רשות הבינוי כפופה למנהל הקהילה.

2. בראש רשות הבינוי יו"ר רשות הבינוי  אשר הליכי בחירתו בקלפי כפי התקנון הקיים.

3. רשות הבינוי אחראית לתכנון ופרוגרמה של:בניה חדשה,שיפוצי דירות והנחת תשתיות ולאישורם במוסדות המתאימים.

4.רשות הבינוי אחראית לביצוע (לאחר קבלת האישורים המתאימים) וליווי הפרויקטים עד השלמתם. 

5.רשות הבנוי אחראית לקיום מכרזים הכוללים תכנון וביצוע כמו גם קביעת מנהל עבודה ומפקח עבודה כחלק מהמכרז – כמקובל בתחום זה.

6. פונקצית הפיקוח תתבצע על ידי מפקח בניה שזה מקצועו ועיסוקו  בגבע ( בין אם ישמש באופן קבוע כמפקח בניה בעבור גבע לצורך פרויקטים גדולים ובין אם במסגרת אד-הוק של פרויקט ) .

7.במידת הצורך תשכור רשות הבינוי שירותיו של מפקח בניה/יועץ  מקצועי לצורך סיוע  בהכנת פרוגרמה,וליווי המכרז.

8. פניות וקשר עם חברים בתחומים הלל ויעשו בינם לבין יו"ר רשות הבינוי.

ב.תחום אחזקה שוטפת: פניות חברים ומוסדות.

1. בראש תחום אחזקה שוטפת עומד רכז אחזקה שוטפת (להלן רכז אחזקה) כפוף למרכז המשק.

2. רכז אחזקה יבחר במשאל בקלפי ( לקדנציה של 3 שנים)  ויהיה כפוף למרכז המשק .                     

חתימת 10% מחברי גבע בעבור מועמד תחייב העמדתו להצבעה בקלפי ישירות.

3. תחום האחזקה השוטפת כולל: תקלות מים ודודים  - החלפת גז ותקלות בצנרת גז – תקלות שוטפות בתחום החשמל –  תקלות תקשורת – אחזקת מדרכות – אחזקת מזגנים , ואחזקה שוטפת בבתי חברים ובבניני ציבור ( ובסקטור היצרני על פי הצורך) .

4.  כל האמצעים הנדרשים לאחזקה שוטפת ובכלל זה: תקציב פעילות שנתי, כח אדם, משרדים  וציוד משרדי, אמצעי תעבורה ,יוקצו ישירות לתחום אחזקה שוטפת.

5. במידה ורשות הבנוי תזדקק לאחד מנותני השירות/כח אדם של תחום אחזקה שוטפת תפנה לרכז אחזקה לתאם העבודה.

6. יקבע מהו הסכום המקסימאלי ( ויעודכן לאחר צבירת ניסיון)   לטיפול בפניה בודדת ( בכל תחום שוטף)  שעד אליו רשאי רכז אחזקה לפעול באופן מידי על פי שיקול דעתו בין אם על ידי הצוות המקומי העומד לרשותו ובין אם על ידי קריאה לקבלן/ספק שירות חיצוני . כל פעולה מעבר לסכום זה תצריך אישור מראש של מרכז המשק.

7.  יוכן נוהל  קצר וברור של טיפול וחיוב אחזקה שוטפת בבתי חברים , ונהלי טיפול וחיוב לפעולה במבני ציבור ובסקטור היצרני,  ובכלל זה  ניסוח ברור של אחזקה שוטפת על חשבון גבע / על חשבון החבר – אשר יחייב את רכז האחזקה לפעול לפיו , ולידע את החבר מראש.

8. קבלנים וספקי שירות בתחומי האחזקה השוטפת יעברו מכרז/הליך אישור מסודר ויקבעו תנאי הפעלתם והם יחייבו את רכז אחזקה .

9.רשות הבינוי תוכל להשתמש, במידת הצורך, גם בנותני שירות אלו במסגרת תחומי אחריותה, בתיאום מראש ובאישור רכז אחזקה.

10. המייל של משרד  אחזקה שוטפת  והסלולר של רכז אחזקה יפורסמו לציבור ויהיו הכתובת אליה מופנות בקשות לאחזקה שוטפת. 

11. רכז אחזקה יהיה זמין לפניות דחופות בכל העת.

ג. יו"ר רשות הבנוי ורכז אחזקה יתאמו ביניהם במידת הצורך הקצאת אמצעים ושיתוף במידע הנוגעים לעבודתם. 

יתרונות:

1.                 הפרדה והתמקצעות בין שני התחומים אשר צריכים לתת מענה שונה, לדרישות שונות. 

2.                 מעבר לעבודה מקצועית בתחום התכנון והביצוע של תשתיות, בניה חדשה ושיפוצים.

3.                 מעבר לתפישת שירות לקוח בכל תחום האחזקה שוטפת.

דרישות בסיסיות לתפקיד :

פרופיל שירותי, יכולת הפעלת ספקי שירות,יכולת הפעלת צוות כפוף,ניסיון באחזקה שוטפת.

נספח – תרשים טיפול בפנייה לאחזקה שוטפת.

**************

א.                סיכום משאלים – מיום שישי 17.4.15 .

  משאל א' – אושרה תוכנית השקעות 2015 (139 בעד, 46 נגד, 25 נמנעים)

  משאל ב' -   בחירת נציגי ציבור למזכירות. נבחרו שרסטין רם וענת לוין.

משאל ג'    -   עדכון הסדר נסיעות לביקור בנים/הורים בחו"ל, במימון הקבוצה.

                      עדכון ההסדר אושר (137 בעד, 49 נגד, 24 נמנע)

*******

א.                תוצאות בוררות

לחברי המזכירות דווח כי התביעה שהגיש עופר נחשון כנגד קב' גבע למתן סעד משפטי, בגין תביעת לשון הרע שהוגשה נגדו ע"י חבר קיבוץ אחר, נדחתה ע"י הבורר.

התביעה התבררה בבוררות מטעם רשם האגודות, בפני בורר יחיד.

ב.                 בישיבת המזכירות (5.5.15) נידונו הנושאים הבאים

1.                                          הצעת יאיר קארו בנושא ענף הבניין תובא לדיון באסיפה הקרובה.

2.                                           דיון ראשון בפסק-הדין, בתביעת מיכה קארו נגד קב' גבע, בשל הטלת סנקציות כספיות בגין אי-מילוי תקן העבודה.

מצורף בזאת מכתב עו"ד יואב שימשי לצלילה ולמזכירות המתמצת את עיקרי פסק-הדין.

א.              המזכירות תערוך בזמן הקרוב ישיבה פתוחה לציבור אשר תעסוק בפסק-הדין ומשמעויותיו בניהול חיינו.

לקראת הישיבה יחולק לציבור עותק פסק-הדין המלא.

ב.               כפי שגבע מחויבת עפ"י פסק-הדין, יוחזר למיכה סכום הסנקציה במלואו וישולמו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ג.                 לגבי חברים נוספים אשר אינם עומדים במילוי תקן עבודה  (8 חברים ,2014 ) תעוכב הסנקציה המוטלת עליהם (המופיעה בתקנון העבודה)                  

שבת שלום - צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף