תקנון שימוש באתר האינטרנט
קבוצת גבע

תקנון שימוש באתר האינטרנט

פעילות הגלישה, הכתיבה בפורומים והשימוש באתר ובתכניו

כמוהם כהסכמה לכל סעיפי התקנון.
אם אינך מסכים לתנאים הנ"ל אינך רשאי
להיכנס לאתר או לעשות בו שימוש כלשהו.

כללי

1. אתר קבוצת גבע (להלן - "האתר") הינו אתר המציע מידע ותכנים הקשורים לקיבוץ שיש בהם עניין לחברי הקיבוץ. עצם השימוש באתר זה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים הכתובים בתקנון זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

2. הגדרות:


"מידע"

כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט ולרבות אופן עיצובם.

"הקיבוץ"

קבוצת גבע דואר גבע 18915

"משתמש"

כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס ו/או גולש באתר.

"מנהל האתר"

מי שמונה לכך ע"י הקיבוץ

3. הקיבוץ מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שבאתר, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי הקיבוץ באמצעות מנהל האתר (להלן- "האתר") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "ההודעות").

כל מידע המפורסם באתר מציג את שם הכותב ואת שעת ותאריך הכתיבה.

 

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

4. למשתמש ידוע כי העלאת תכנים לאתר לרבות תמונות וקבצים מתבצעת ב- "זמן אמת" וכי ההודעות המתפרסמות באתר מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שהקיבוץ, מנהל האתר או מי מטעמם בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן ו/או עמידתן של הודעות אלה בהוראות כל דין.

5. על כן, המשתמש מתחייב כי כל תוכן שיתפרסם על ידו לא יפר הוראות כל דין ו/או לא יכלול כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה הסתה לגזענות או עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, או כל דין אחר.

6. המשתמש מתחייב שלא להעלות פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך של ידיעה, מודעה או בכל דרך אחרת, אלא אם יקבל לכך היתר מפורש, מראש ובכתב ממנהל האתר.

7. המשתמש מתחייב שלא לשלוח או להפיץ דואר "זבל ו/או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו/או לגרום בכך מטרד כלשהו למשתמשים אחרים באתר. כמו כן מתחייב המשתמש כי לא יעשה שימוש כלשהו בנתונים אישיים מהאתר למטרה זו.

8. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות העלולות לגרום נזק לאתר או לאמצעי האבטחה של האתר לרבות העלאת תכנים המכילים וירוסים או כל יישום מזיק אחר וכן להימנע מכל ביצוע שינוי בעיצוב האתר.

9. המשתמש מודע לכך שהמידע הנמסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים והם יכולים להשתמש בו בכל דרך הנראית להם. מנהל האתר רשאי לפרסמו בכל מקום ובכל במה שיחפוץ, תוך ציון שם הכותב.

10. המשתמש מודע ומסכים לכך שמנהל האתר יהיה רשאי למנוע את השימוש ו/או להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת. כמו כן רשאי מנהל האתר למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה, על-פי שיקול דעתו. כמו כן רשאי מנהל האתר, אם יידרש לכך מכוח החוק, למסור כל מידע בכל דרך שהיא, לרשויות החוק אודות זהות הכותבים עד כמה שידוע זאת למנהל האתר.

הגבלת אחריות

11. המשתמש מודע ומסכים לכך שהקיבוץ, מנהל האתר וכל מי מטעמם אינם יכולים לבדוק, ולא יבדקו, את התכנים שמשתמשי האתר מוסרים לפרסום או כותבים בפורומים ואינם יכולים לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה. אי לכך, המשתמש לבדו ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שיפרסם בעצמו או מטעמו ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

12. הקיבוץ, מנהל האתר וכל מי מטעמם לא ישאו באחריות ביחס לכל תוכן שמשתמש ימסור לפרסום, חוקיותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, שלמותו, קבצי מחשב שיצורפו אליו, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לצד שלישי.
המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את הקיבוץ ו/או מנהל האתר או מי מטעמם בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו להם ובגין כל טענה דרישה או תביעה שתוגש נגדם ע"י צד שלישי עקב או בקשר לפרסום או שימוש של המשתמש באתר.

13. למען הסר ספק השירותים מוצעים למשתמש כפי שהם (as is) - הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו, מנהל האתר וכל מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

14. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מפות, טבלאות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הקיבוץ מנהל האתר וכל מי מטעמם - אינם אחראים לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.
אין להסתמך על כל מידע כאמור, ללא בדיקה עצמאית נוספת של המידע.

15. הקיבוץ, מנהל האתר וכל מי מטעמם - אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, ולא יחולו בו הפסקות ו/או טעויות ו/או תקלות או כשלים.
הקיבוץ, מנהל האתר וכל מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לטעויות, שיבושים או תקלות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

16. הקיבוץ, מנהל האתר וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג'.

17. מוסכם על המשתמש כי הקיבוץ מוסמך לשנות תקנון זה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי. שינויים משמעותיים שיש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על המשתמש יוצגו בדף תנאי השימוש באתר 15 יום לפני כניסתם לתוקף.

גלישה נעימה

תגובות לדף