דף מספר 2171
19/6/2015
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2171

 

דף מספר 2171 ג' בתמוז תשע"ה 19 ביוני 2015

עריכה והדפסה: נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


קוצרים את התירס צילום דורותי בוון

הודעות לדף

 

 

מזל טוב

ליהודה חזין  ולכל המשפחה

להולדת הנכד, בן לבועז ושירן

 

*************

ליונה ברקאי

למלאת לך 100 אביבים

כה לחי

הרבה בריאות ונחת

*************

 

תודה גדולה,

לצוות הבניין,

לכל מי שהיה שותף לשיפוץ ביתנו,

לצוות הנוי על עזרתו הגדולה.

תודה רבה

דנדי וזיוה

**********


ביום שישי 19/6 בשעה 22:00     ברחבה מתחת למכון השקדים תתקיים מסיבת פתיחת הקיץ

בתכנית:

מסיבה בסגנון בירה ונשירה

 ולאחר מכן מסיבה אל תוך הלילה

הופעה של להקת הבית

מזמינים את כולם לחגוג איתנו את פתיחת הקיץ במסיבה רטובה.

 המסיבה מיועדת לכל חברי גבע צעירים ומבוגרים כאחד

באותו יום הפאב יהיה סגור.

בנוסף אנו מצטערים מראש אם יגרם רעש לתושבים באזור וכמובן שננסה להימנע מכך

לשאלות ובעיות מוזמנים לפנות אלי

בארי נחשון     נייד- 0546633817

****************

התרמת דם

התרמת דם תתקיים  ביום ראשון 21/6  בחדר  האוכל בין השעות: 16:00-19:00

אני מחפשת מספר מתנדבים/ות  לעזרה קלה לרוחלה באירגון לפני, במשך ובסוף ההתרמה. בשעות  15:30 – 20:00 (אפשר בחלקי שעות לא ברצף)

תודה , נא לפנות אלי.

בברכה  אמירה

*********************

רענן יעדר מהעבודה בימים  21/6/15- 18/6/15

 פדיקור

בקשה לחברים המטופלים ע"י איסי

לבקשת תור יש לפנות רק לורד אבן צור ולא ישירות לאיסי.

הדבר גורם לאי סדר ובלבול

מס. הטלפון של ורד 3110

********************************

שערים שערים

הבהרות:

אסף גוריון הוא רב"ש של קבוצת גבע בהגדררת תפקידו מופיעה גם האחריות למתן הרשאות וביטולן לפתיחת (טלפונים) שערי הקיבוץ  ושמירה על תקינותם.

השערים נועדו לשרת את הבטחון של כל הגרים בגבע

השער הראשי פתוח בשעות 05:30 – 17:30

בעלי הרשאה טלפונית לכניסה

1.      משפחות מגבע  ובניהם החיים מחוץ לגבע (אישור אחד למשפחת בן/בת שאינם גרים בגבע)

2.      תושבים הגרים בגבע

3.      עובדים (בשעות שלפני או אחרי פתיחת השער) באישור מנהלי ענפים (הפעילויות בתיאום עם הרב"ש)

4.      ספקי שרותים

סידור מיוחד לפתיחת שער, ייעשה באירועים מיוחדים, בתיאום מראש.

   בכל הקשור לנושא הכניסה נא לפנות לאסף גוריון

*השבוע נגרם נזק במכוון לשער הצפוני ביציאה הצפונית מתחת ללול,נזרק בול עץ לתוך המנגנון תוך כדי תנועה.

***************************************

תזכורת:

נא להביא צילום תעודת זהות עם מספר טלפון/ נייד, השם בלועזית כפי שמופיע בדרכון, כתובת אימייל.

אפשר להביא למזכירות לאביב, או לשלוח במייל או להשאיר בתיבה מחוץ למזכירות.

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

לקראת אסיפה שתערך ביום ב' 22/6/15 בשעה 20:00 במועדון

סדר היום

1.                              הצעת חברים כנציגי ציבור בצוות האיתור למרכז בניין.

    החברים המוצעים  (נדרשים שלושה) גילעד (גילגיל) רם, מירה ידין, איימי אלוני (השתתפו בצוות הראשון שראיין את המועמדים)ובנוסף הוגשה מועמדות על ידי : ערן גל,יוסי לימור ,יובל גלילי,

עמיר נחשון. יובא לאסיפה ולקלפי.

2. הצעה לצרף שני חברים לרשות הבינוי: חגית גוריון, יוחאי לימור

3. דיון בהצעה לתיקון שלושה סעיפים בתקנון האגודה.

לאסיפה מוזמן: עו"ד יואב שימשי יועץ משפטי של גבע

  תקנון קיים

שינוי מוצע

סעיף 48

חבר הקיבוץ חייב בכל אלה:

א.      להעמיד לרשות  הקיבוץ את  מלוא כוח עבודתו, הכנסותיו ויכולת התפרנסותו ולקיים את הוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור לכך.

ב.       לדווח לקיבוץ על כל הכנסותיו מעבודה ומחלף עבודה.

 

סעיף 48

א.                    למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, על החבר מוטלת חובת העבודה וההתפרנסות. החבר חייב לקיים את הוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכך. הקיבוץ רשאי לקבוע סנקציות, לרבות כספיות, כנגד חבר המפר את חובת העבודה וההתפרנסות, בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף 52 להלן או בהחלטה של האסיפה שעניינה יישום הוראות סעיף זה.

ב.                     החבר, למעט חבר שהקיבוץ אישר לו חופשה מיוחדת או עצמאות כלכלית, יעביר לקיבוץ את מלוא הכנסותיו. חובה זו תפקע עם מתן צו כינוס לנכסי הקיבוץ או צו פירוק או צו להקפאת הליכים כנגדו.

ג.                      החבר ייתן לקיבוץ גילוי מלא ונאות בדבר הכנסותיו וימסור את כל המסמכים וההצהרות הנדרשות על ידי הקיבוץ.

ד.                     הכנסהשאיןאפשרותלהעבירהאולהמחותהלקיבוץבאופןמיידי, תועברלקיבוץעלפיהחלטותיולענייןזהובכלמקרההכנסותשלאהועברו יהוו חוב של החבר לקיבוץ שיגבה אותו במועד ובאופן שימצא לנכון. הכנסות שלא הועברו כאמור – לא תעמוד לחבר טענת התיישנות כלפי הקיבוץ ביחס אליהן.

 

סעיף 52

 חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חבר שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה, לרבות נקיטה בסנקציות כספיות ואחרות,  יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 118 לתקנון זה, ויופעלו בהתאם לאותה החלטה.

סעיף 52

חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה.
 דרכי תגובת הקיבוץ, לרבות הטלת קנסות, לגבי חבר שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה או החלטות כאמור, יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה או ברשות אחרת שהוסמכה לשם כך בין דרך כלל ובין ביחס למקרה מיוחד או סוגי מקרים.
 
 
 
 

 

 

סעיף 71

בקביעת עבודתו של החבר ינהג הקיבוץ, לפי יכולתו ואפשרויותיו, על פי עקרונות אלה:

א.   מקום עבודתו של כל חבר ייקבע תוך התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של החבר ובצרכי משק הקיבוץ;

ב.   קידום הכשרתו והתמחותו של החבר בעבודתו.

האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לסדר את החבר העובד במקום עבודה קבוע לעבוד באופן זמני בשירותים או בעבודה עונתית או בעבודות מיוחדות אחרות כפי שיידרש מפעם לפעם, ובמקרים שיהיה צורך בכך אף להחליף את מקום עבודתו הקבוע.

סעיף 71

בוטל.

 

 

 

מישיבת המזכירות 16/6/15

המזכירות דנה בהצעה להפרטת ענף הביגוד (מכבסה וקיפוליה ) כאשר תגובש ההצעה באופן סופי, תובא לדיון ציבורי.    

**************************

בחירות למזכיר התנועה הקיבוצית

ביום ג' 23/6/15 ייערכו בחירות למז"כל התנועה הקיבוצית.

להלן סדרי הבחירות בגבע:מקום הבחירות – מועדון לחבר, שעת קיום הבחירות – 12:00 – 20:00

ועדת הקלפי – וועדת הקלפי של גבע יו"ר ציבי מלכי

בוחרים – רק חברי הקבוצה ברשומים כחברים באגודה השיתופית קבוצת גבע (לא מועמדים)

לא ייתאפשר שימוש בייפוי כוח לצורך הצבעה, אין צורך להביא תעודת זהוי.

קיצורי דרך - מוקי ידין, יוסי לימור, יאיר קארו, יוסי רבי

לפעמים קיצורי דרך דווקא מאריכים אותה

ברשימתו לדף גבע מספר 1270 מתאריך  12.6.2015,  מתאר אלון קרל את תהליך בחירת נציגי ציבור לוועדת האיתור לבחירת מנהל הבניין.

מדבריו של אלון :"נערכה פנייה אישית, על ידי  מש"א למספר חברים להשתתף בצוות האיתור כ"נציגי ציבור". הפניה לחברים נעשתה על פי הנחיות שהתקבלו באסיפה (לא מרשות הבניין או המזכירות- אם כן מדוע לציין זאת?).... צוות האיתור שכלל את שלושת "נציגי הציבור" נפגש....".לצערי הטיפול המהיר, היעיל והמקצועי לא התקבל על ידי מספר חברים (החתומים מטה)שהגישו הסתייגות מתהליך בחירת "נציגי הציבור".. המזכירות הביעה אמון בתהליך ובטיפול בו שנעשה על ידי מש"א ואשר עמד בהנחיות האסיפה...."

על זה נאמר  - האמנם ?

ב-22.5.2015 אושרה בקלפי הצעת המזכירות "מבנה ארגוני וניהול תחום הבינוי בגבע" אשר כוללת חובת שלושה נציגי ציבור בוועדת האיתור לבחירת מנהל הבניין. היש לקבוצת גבע נוהל בחירת נציגי ציבור? האם זהו הנוהל? אכןיש ויש נוהל לבחירת נציגי ציבור !!!ולא - זה אינו הנוהל שעל פיו פעל אלון קרל !

בתאריך  14.3.2014 אושרה בקלפי הצעת מש"א אותה הגיש אלון קרל עצמו, שכותרתה "עקרונות מינוי ואיוש תפקידים".  שם נקבע מפורשות כי נציגי ציבור בכל ועדה יבחרו בדרך של מכרז אשר יפורסם באמצעים המקובלים ופורט תהליך אישור המועמדים ופרסום התוצאות.במקרה של ועדת האיתור כל שנדרש היה לבצע מראש: פרסום מכרז פומבי ,אישור מזכירות של נציגי הציבור ופרסום שמם לציבור באסיפה –אפילו המעט הזה לא נעשה! (לאור ההתרחשויות הללו מומלץ שנציגי ציבור יבחרו אך ורק בקלפי).

בתאריך 28.5.2015 התברר,בדרך מקרה, כי צוות שכלל"שלושה נציגי ציבור" התכנס ופעל כפי שפירט אלון קרל .לאחר שבררנו והתברר מעל לכל ספק כי  לא התקיימה אף לא אחת מהדרישות והתנאים הפשוטים שנקבעו לבחירת נציגי ציבור (חלק מחבריהמזכירות כלל לא ידע על התהליך בזמן אמת) פנינו למזכירות.מטעמים של רגישות ציבורית ואישית, רצון טוב ובתקווה שתשובתנו זו תסיים העניין,החלטנו שלא להרחיב.

ובכן על מה דברי השבח העצמיים בנוגע לתהליך? ועל מה בדיוק ניתן גיבוי המזכירות בדיעבד (אם בכלל ניתן)? ומה בדיוק עומד בהנחיות שהתקבלו באסיפה ? טובעשהאלוןקרלשביקשסליחהאישית מחבריגבעעלהעיכובבבחירתמנהלהבניין  - אילופעלמלכתחילהכנדרש,ניתןהיהכבר לקייםמשאללבחירתמנהללענףהבנייןולאהיהנדרש אלון קרל לסליחות, הסברים, שבחים עצמיים מיותרים וגיבוי בדיעבד.

בברכה,    מוקי ידין , יוסי לימור , יאיר קארו, יוסי רבי.

תגובה - אלון קרל

 


נציגי ציבור לצוות לאיתור מנהל בניין

המועמדים לצוות איתור לבחירת מנהל בניין הם : גיל (גילגיל) רם, מירה ידין, איימי אלוני (השתתפו בצוות הראשון שראיין את המועמדים) ובנוסף הוגשה מועמדות על ידי : ערן גל,יוסי לימור, יובל גלילי ועמיר נחשון. כל המועמדים יובאו לאסיפה כהודעה ולקלפי לבחירה.

האם אין גבול לציניות.

מספר חברים מפרסמים מאמר הסבר, מאמר שהוא הטחת אשמה בי, באופן מקצועי ובדרך פעולתי עבור קבוצת גבע, מאמר הבא לתת הסבר מלומד מדוע לעכב את בחירת מנהל בניין, ובכך לפגוע בכל חברי הקבוצה. חברים אלה סומכים ידם, כפי שנעשה בעבר, על כך שחברי קבוצת גבע לא יטרחו לבדוק מה עומד מאחורי המילים, התאריכים ומספרים שונים אותם הם מפזרים בידענות רבה, נכון או לא נכון.

ובכן להלן מתוך התקנונים עצמם ומתוך הנספחים לתקנונים, שנכון שאלון קרל כחלק מעבודתו קידם אותם, ולא רק, לטובת חברי גבע. כזכור, אני אינני מגבע ואין לי שום רווח אישי מקידום תהליך זה או אחר, שכרי הוא הצלחתכם, בעיקר.

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים (התקבל בקלפי 14.03.2014). המקומות בהם נזכר "נציג ציבור"

1.     בסעיף 'הגדרות' - "נציג ציבור" : חבר בהנהלה או ועדה, בין שנבחר ובין שלא.

2.     בסעיף 'תפקידים, האחריות לבחירה ודרך הבחירה, כללי'

נציגי ציבור במזכירות, הנהלה כלכלית, דירקטוריון תאגידים, גופי חוץ, בחירה בקלפי.

כלומר : אסיפת גבע אישרה כי "נציג ציבור" יכול שייבחר בקלפי ויכול שלא!

      אסיפת גבע קבעה כי "נציג ציבור" שייבחר בקלפי יהיה זה בהנהלות המוזכרות לעיל, בלבד.

בנוסף אם מכובדי היו טורחים, הרי שבנספח (קובץ אקסל) תחת ההגדרה "חברי ועדה נציגי ציבור" אין כל הנחייה לגבי דרך הבחירה, שוב למעט אלה בהנהלות מרכזיות, מופיעים באותו נספח, בהמשכו.

לא פחות חשוב להזכיר, כי הנוהל עליו מסתמכים החברים: מוקי ידין, יוסי לימור, יאיר קארו ויוסי רבי  נקרא ולכן גם מתייחס, לבחירת בעלי תפקיד וחברי ועדות והדרך לביצוע, הנוהל אינו מתייחס לצוותי האיתור של כל תפקיד ותפקיד, למעט אלו הנזכרים לעיל,בהנהלות מרכזיות. לכן דרך בחירת "נציגי הציבור" הייתה אכן על פי הנחיות האסיפה וכל ניסיון לומר אחרת, נגוע.

בנימה מבודחת, ידוע הכלל בשיווק ופרסום כי החשוב הוא ששמך נרשם כיאות, על כך תודות לכם. (7 פעמים)

בנימה חברית, מעולם לא מנעתי מחבר\ה עובד להיפגש איתי בכל עניין, אז למה להטריד את קוראי דף גבע.     

בנימה פולמוסית, לא צריך להרבות במילים ותאריכים כאשר הצדק קיים בדברייך, חידלו מדרך זו שאימצתם.

בנימה אישית, קוראים לי אלון אבל... תרדו מהעץ, זה לא לעניין ולא מהעניין.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו,

אלון קרל, מש"א גבע

 

זווית ראיה - נחמן רז

 

מדוע אין תשובות? מדוע מסתפקים בהצהרות?


בעלון האחרון מופיעה רשימה של רחלי וייס בשם"סיכום כלכלי 2014: וכן "תהיות" ובעקבותיה מהו תפקידו של הבטאון המקומי "העלון" אם לא להיות כלי לחברים להעלות דעות, לשאול שאלות לבקר או להודות על מעשים טובים? גם אלה וגם אלה.

צר לי אבל לשאלות שהעלתה רחלי אין ניתנות כלל תשובות כבר זמן רב.  למרות שנשאלו. ואין זו שאלה של תקנונים  ארוכים יותר מדוע? אולי מישהו חושב שבמידה ותהיינה יותר מודעות (?)   ופרסומת  (?}    על ישיבות ועל                אסיפות זה יהיה מקור לתשובה ומענה לשאלות. זו טעות גמורה!אכן לישיבות צריך לבוא. אבל לא תמיד – אפשרי, וגם אז לא תמיד ולא בכלל, ניתן ואפשרי לפרט ולפרש באסיפה איזו תשובה לשאלה מציקה.

לפעמים התשובה אינה מדוייקת בעיני מישהו או לא שלימה ואזזה נתפס כהתחמקות מתשובה, משהו מעין זריעת חול בעיניים ולא מענה ישיר ושלם לשואל.

לפעמים אין סבלנות למאזינים לשמוע את כל דברי ופרטי השאלות של השואל. וכך כל זה הופך  ל"כאילו". לא תגובה ולא מענה אלא תרגיל של התחמקות.

בקשתי שמטעם המזכירות תנתן בכל זאת תשובה . מפורטת לכל 5 – 6 השאלות שבהן עוסקת רחלי, בלעדי זה נוצרת תחושה שגבע נכנסת לימים של מצוקה כלכלית ואפס כיוון חברתי. על עניינים אלה יש לשמור מכל משמר ועליהם להגן בכל הכוח

זהו שלב חדש ומאיים בחיי גבע ואין לנו גבע אחרת


תרבות בעמק

 

משכן לאמנות עין חרוד   אודיטוריום מירון סימה

***************************

רינה קימחי: שיטוטים בין חימר לחרס/אוצר: יניב שפירא

 

פתיחה: שישי 19.6.2015 שעה 11:00

משכןלאמנות,עיןחרוד1896500

טל: 04-648603804-6486038, 04-653167004-6531670

www.museumeinharod.org.il

museum@einharodm.co.il

שעותפתיחה:

א - ה : 09:00 - 16:30

שישי וערבי חג: 09:00 - 13:30

שבתות וחגים: 10:00 - 16:30

Museum hours:

Weekdays, 09.00 am - 4.30 pm

Fridays and holiday, 09.00 am - 1.30 pm

Saturdays and holidays, 10.00 am - 4.30 pm

***************


**********************************

שרון גלזברג: משכן

משכן לאמנות עין חרוד

פתיחה: 27.6.2015 סגירה: 30.9.2015

אוצרות: גליה בר אור ונועם סגל

תערוכתה של שרון גלזברג המוצגת בציר העמודים המרכזי במשכן לאמנות עין חרוד - היא במהותה תערוכה תהליכית הפושטת ולובשת צורה במהלך שלושת חודשי תצוגה. נקודת המוצא לתערוכה היא הצבת בלוקים של איטונג - שבמהלך יציקתם, בעוד החומר נוזלי, הוטמנו בתבניות הענקשלהם חפצים מוליכי זיכרון שנמסרו לאמנית על-ידי חברים וילדים מעין חרוד. הבלוקים הכבדים יוצרו והובלו לעין חרוד בשיתוף פעולה עם מפעל איטונג בקיסריה.כמו כן מוצגים בתערוכה ארונות תצוגה ארכיאולוגית של ממצאים מהסביבה שהועברו  מהמוזאון האזורי הסמוך, בית שטורמן. התערוכה מפגישה אם-כן בין נרטיבים שונים של ייצור ועיצוב משמעות – מפעל ייצור, קיבוץ ומוזאון לאמנות, וכן,מעמתתהתערוכה אסטרטגיותאיסוף, נרטיב ותצוגה של שני מוזאונים מקומיים - משכן לאמנות עין חרוד שנוסד בינואר 1938 כמוזאון לאמנות, ובית שטורמן, שהוקם ב-1940 כמוזאון לטבע וארכיאולוגיה לזכרו של חבר הקיבוץ חיים שטורמן.חומר האיטונגהמזוהה עם "פרויקט בניין הארץ",  הוא תשלובת כימיקלית של מלט, חצץ וחול עם מים,ונחשף בתהליכי הייצור לחום בטמפרטורה גבוהה. היעדר גמישות היא נקודת התורפה של החומר החזק המסוגל לשאת על גבו עומס רב. כתשובה משמש ברזל להגמשת החומר - שרון גלזברג הטמינה במקום הברזל חפצי זיכרון רב-דוריים שייחפרו במהלך התערוכה על-ידי ילדים ומבוגרים במטרה לחלץ מגושי האיטונג פריטים מוליכי זיכרון שיוצבו במוזאון כממצאי חפירות ארכיאולוגיות.

בתערוכה ובאירועים הנלווים ישתתפו קבוצות בין-דוריות, התוועדויות ותת-קבוצות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות שהתערוכה תהווה להן מקום מפגש ובימה לפעילות.לתערוכה מבנה רב-שכבתי הטווה באמצעות סרטי וידיאו, מפגשי תנועה בחלל (רקדנים וחבורות לא מקצועיות), מוסיקה (קבוצת חליליות, מקהלה, שירה בציבור), מספרי סיפורים ופורומים שונים אסמבלאז' מולטי-טקסטואלי שאורג בין האוטוביוגרפי והפיקטיבי ומתחקה אחר עיצוב משמעות כתירבות. המבנה התהליכי של התערוכה נועד לפתוח פתח למרקמי חיי יום-יום, לחשוף טרנספורמציה אישית וקולקטיבית ותהליכי עיצוב וייצוג של נרטיבים מקבילים.

שרון גלזברג פועלת מזה כשנתיים בעין חרוד ובתקופת התערוכה יהפוך מרחב התערוכה כולו לסטודיו, לסדנת מחקר, לפורום מפגש ובימת תצוגה. כותרת התערוכה, "משכן", מתייחסת להקשרו ותפקידו של המוזאון - "משכן" הממוקם במרחב הקיבוץ על זיקותיו לשאלות של "אמנות - חיים", נושא המהווה מוקד בפעילותה לאורך שנים. התערוכה מפרקת, בונה ומהפכת נרטיבים מקבילים במערכת היחסים הדינמית, הדיאלקטית, בין זיכרון והיסטוריה, זיכרון פרטי וקולקטיבי, באותה הקהילה עצמה אשר לה היסטוריה מורכבת בבניין החברה כמו גם בבניין האומה בארץ ישראל.

שרון גלזברג ילידת 76', בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במכון לאמנות בסאן פרנסיסקו ותואר שני בהצטיינות באמנות באוניברסיטת חיפה, הציגה תערוכות יחיד בגלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם, בין היתר הציגה בביאנלה של קובה הוואנה, במוזאון היהודי בניו יורק, בברגן קונטהאל בנורוובגיה, במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון, מוזיאון חיפה לאמנות, מוזיאון בת ים לאמנות ובמוזיאון פתח תקוה לאמנות,

ימים א'-ה':  9:00 – 16:30, ימי ו' וחג :9:00  – 13:30 שבת וחג: 10:00 – 16:30

טלפון: 046531670   mueum@einharodm.org.ilwww.museumeinharod.org.il/

***********

20:00-פתיחת דלתות עם קפה ועוגה20:30- המופע מתחיל

בית פוזנק גבעת המורה

30 ש"ח כניסה בלבד!

מור ליפשיץ,

"אֹהל"

תנועת תרבות- עפולה

0502029918

lif.mor@gmail.com

********************************

ערב המתגייסים הגדול של מרכז צעירים גלבוע!

2.7.15  בשעה 20:00 בבריכה הקהילתית גן נר

אורי ברויר מהיפה והחנון במופע חימום, ארז שלם ממלחמת המינים במופע מרכזי מצחיק ביותר!!!

מסיבת בריכה מטורפת אל תוך הלילה עם DJ מני סטאר!

תיק מתנה לכל מתגייס!

אוכל שתייה ועוד המון הפתעות!

! **************

 


העתקת קישור