דף מספר 2155
27/2/2015
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2155

 

דף מספר 2155 ח' באדר תשע"ה 27 בפברואר 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח  ל e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il.

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן, אייל אורן

 

  • פורים במערכת ובגבע- במערכת נחוג את הפורים במהלך יום ג', 3/3/15.
  • בקהילה נחוג את פורים ביום ה', 5/3, אחר הצהריים
  • ביום הבחירות 17/3, מערכת הגיל הרך תהיה סגורה.
  • תאריכי שבוע סגירת המערכת באוגוסט  להיערכות הם- 23- 29  לאוגוסט. המערכת תפתח לשנת תשע"ו ביום א', 30/9/15.

בברכה,

מורן,מנהלת הגיל הרך


אני פורים אני פורים שמח ומבדח הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח...

ביום חמישי 5.3.2015 נחגוג את פורים לילדינו!

בשעה 16:00 ניפגש ליד ד-ו לתהלוכת תחפושות צוהלת ושמחה

בשעה 16:30 בחדר האוכל ייפתחו מתקנים ותחנות הפעלה ואכילה

בשעה 17:45 ייערכו הופעות

שיהיה לכולנו פורים שמח!

***********************

מסיבת פורים!!

ביום שישי ה-6.3  בשעה 21:00 בבית גוריון מסיבת ג'ונגל!!

ב-22:30 הופעות ותחרות תחפושות - פרס ראשון לילה זוגי בצימר!

    שווה להשקיע... שתייה חופשית!

להזכירכם הכניסה חינם לחברי ותושבי גבע. אורחים ישלמו 50 ש"ח.

כניסה בליווי מארח בלבד!

 

לקראת האסיפה - רענן פרנס, אלי מזרחי, יהודה בכר

לקראת אסיפה

 

האסיפה תיערך ביום ג' 3/3/15

בשעה 18:00 (שימו לב לשעה) במועדון

סדר היום

א .מועמדים לכהונה כנציגי ציבור במזכירות

1.      ריצ'ארד אברהם

2.      מורן שבילי רז

3.      יוחאי רז-קדנציה שניה

4.      יאיר עמית- קדנציה שלישית (נדרשת הצבעה ברוב של 60% לפחות)

ב. אישור הסדרת מבנה התחיבויות וערבויות של גבע ותאגידיה מול בנק לאומי

הסדרת מבנה התחייבויות וערבויות של גבע ותאגידיה למול בנק לאומי,

מוצע בזאת לאשר הסכם למתן אשראים, שירותים בנקאים וקבלת התחייבויות שונות וערבויות מבנק לאומי.

ההסכם הוא תולדה של תהליך ארוך שנדון ואושר בוועדת הכספים, ועד אחזקות (ההנהלה הכלכלית) וועד ההנהלה (ועדת מזכירות).

עקרונות ההסכם:

1.     העברת מכלול התחייבויות וערבויות של קבוצת גבע לאחזקות קבוצת גבע 2012 אגש"ח בע"מ.

המשמעות היא, שחרור הקהילה מהתחייבויות וערבויות, הגנה על הקהילה והחברים. חובות הקיבוץ מועברים לעסקים.

2.     אחזקות גבע ביחד עם תאגידי מכון שקדים וחקלאות, ישרתו את החוב ויקטינו אותו בהיקף של 2.5 מיליון ₪ לשנה.

3.     בקרה פועלת בנפרד בכל הקשור למבנה ההון שלה, הן בגיוס ההון והןבפירעונות.

4.     ההסכם קובע התניות פיננסיות בכל הקשור לשינויים במבנה בעלות ובאמות מידה פיננסיות, עבור כל תאגידינו.

ההצבעה לסעיף זה, תיערך באסיפה

בברכה,

רענן פרנס, אלי מזרחי, יהודה בכר.

ג. עדכון הסדר נסיעות לביקור הורים/בנים בחו"ל במימון הקבוצה (פרטים בהמשך)

הסדר נסיעות לביקור בנים/הורים בחו"ל, במימון הקבוצה

ינואר 2015

1.כללי

1.1.קבוצת גבע תממן לחברים הזכאים לכך, ביקור הורים/בנים (מדרגה ראשונה) החיים דרך קבע בחו"ל, פעם בשלוש שנים.

1.2.אישור ההסדר בקלפי, יבטל כל הסדר קודם הדן באותו נושא.

2.פירוט הזכאות

2.1.חבר/ה גבע ובת/בן זוג,שלו הורים או בנים* החיים דרך קבע בחו"ל, לפחות שלוש שנים רצופות, זכאי למימון הקבוצה ביקור בנים/הורים בחו"ל, פעם בשלוש שנים, כמפורט בהסדר זה.

*בנים – בני גבע החיים בחו"ל לפחות שלוש שנים,לאחר הודעה על עזיבת הקבוצה.

2.2.ילדי החבר, עד גיל 18, זכאים לנסיעה עם הוריהם, במימון הקבוצה, במסגרת נסיעה לביקור הורים בלבד.

2.3.הזכאות שמורה לחבר שהוא ההורה הביולוגי ולמי שאימץ ילד באופן חוקי.

2.4.במצב של יותר מבן/בת החיים בחו"ל, הורה(יחיד) זכאי למימון נסיעה כל שלוש שנים ליעד אחד בלבד.

2.4.1.במצב של יותר מבן/בת החיים בחו"ל לכל אחד מזוג הורים חברים, נשמרת הזכאות של יעד אחד, כל שלוש שנים.

2.5.הזכאות ניתנת (לראשונה) שלוש שנים ממועד הקבלה לחברות .

2.6.חבר שאינו יכול לממש זכאותו לביקור בחו"ל.יוכל לקבל זיכוי לכרטיס טיסה (בלבד) לבן/בת לצורך ביקור בארץ.

2.6.1.חבר שאינו יכול לממש זכאותו לביקור בחו"ל,יוכל לקבל זיכוי לכרטיס טיסה (בלבד) עבור זוג הוריו(הורים ביולוגיים), לביקור בארץ.

2.7. המימון למימוש זכאות של חבר לנסיעתו, כולל: עלויות כרטיסי טיסה (מח' תיירים) ומיסי נמל ובטחון.

3.פירוט מניעת זכאות

3.1. אין העברת זכאות לקרובי משפחה אחרים, לרבות ילדי בן/בת זוג(שאינו חבר) של החבר.

3.2. נכדים לסבים הגרים בחו"ל וסבים לנכדים, אינם זכאים למימון הקבוצה.

3.3. בן משפחה, שלא השתתף בנסיעה המשפחתית לחו"ל, לא יהיה זכאי למימון נסיעה בנפרד.

3.4.תידחה זכאותו של חבר ומשפחתו לנסיעה/הבאת הורים,במצב בו אינו ממלא אחר תקנוני הקבוצה ונהליה, עד שיסדיר את ענייניו מול הקבוצה, לרבות מצב של חוב בתקציב, אי עבודה, הפרת תקנון עו"ח.

3.4.1.דחיית הזכאות תידון במזכירות הקבוצה.

3.4.2.לאחר שנה מיום הסדרת הדברים ומתן אישור מזכירות לתאריך ההסדרה, תושב זכות הנסיעה/הבאת הורים, למשפחה.

4.אופן התנהלות

4.1.מרכז הועדה האחראית לקיום ההסדר, ינהל את תור הנסיעות ויידע את החברים על מועד תורם לנסיעה.

4.1.1.באחריות המרכז לנהל את תקציב הנסיעות, במסגרת תקציב הקהילההשנתי ולהגיש הצעת תקציב לקראת דיוני התקציב השנתי, למנהל הקהילה ולמזכירות.

4.1.2.המרכז ינהל רישום שנתי מפורט הכולל: רישום נוסעים ופירוט עלויות כל נסיעה.

4.1.3.באחריות המרכז לוודא אצל המזכיר אם אין מניעה למימון נסיעת חבר שהגיע תורו לממש את הזכאות.

4.2.החבר יזוכה עם הגשת כרטיס טיסה ו/או קבלה, שיועברו לאישור המזכיר וחתימתו.האישור יועבר למרכז הוועדה לצורך חישוב הזיכוי.

4.3.פירוט זיכויים לנסיעה:

החבר (ובני משפחה המצטרפים לנסיעה) יזוכהבעלויות כרטיסי הטיסה בתוספת מיסי נמל וביטחון.

4.4. על הזכאים תוטל השתתפות עצמית בעת מימוש הזכאות, של 10% מסך עלויות כרטיסי טיסה ומיסים.

4.4.1.סכום מרבי להשתתפות עצמית של חבר/ משפחה – 400 דולר.

4.5.מועד זכאות פעם בשלוש שנים.

4.5.1.בסמכות הוועדה לאשר הקדמת  נסיעה בשנה ,במקרה זה תידחה הנסיעה הבאה בשנה, (4 שנים במקום 3) וההיפך, תידחה הנסיעה בשנה, תוקדם בשנה הנסיעה שלאחריה.


משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

הצעה לתיקון תקנון קב' גבע

א.              כללי

 התקנון כמסמך יסוד של הקיבוץ יש לו משמעות מיוחדת בחיי קבוצה כמבנה חברתי, בהיותו מתווה את כללי הפרשנות שאנו נותנים להתנהלות חיינו בתחומים השונים,  בדרך של תקנונים, סדרים ונהלים, הנובעים מתקנון האגודה ואינם עומדים בסתירה אליו.

תקנון האגודה הוא מעין חוזה בין הקבוצה לחבריה ובין החברים לבין עצמם ומכאן מובנת החשיבות הרבה שבו השתתפות מירב החברים במשאל  שייערך להצעה לתיקון התקנון.

למשאל זה יש כללים שיפורטו בהמשך.

ההצעות המובאות בזאת ע"י הצוות באישור המזכירות, אין בהן שינוי אורחות חיים, בחלק מהסעיפים לא נערך שינוי. בחלקם, קיימות השמטות לסעיפים ותתי סעיפים שפג תוקפם.

יש הבהרות וניסוחים מדויקים. מוכנסות התאמות לתקנות האגודות (חוק מדינה, כמו בסעיף 28, 118).

מספר סעיפים הותאמו לנהלי חיינו כיום כמו סעיף 44 העוסק בצבירת זכויות לטובת החברים ע"י הקיבוץ, או סעיף 45 המציין את הקמת קרן המילואים, שתשמש לביטחון סוציאלי לחברים.

ישנו פירוט רב בסעיף 48 העוסק בנושא העבודה ופירותיה ועוד ועוד.

כל חבר יקבל את חוברת ההצעה לתאו כך שיוכל לבחון בפירוט את מכלול הסעיפים.

אנו קוראים לכולם לבוא, להצביע ולהשפיע

ב.    סדרי המשאלים

נערך משאל א' 20.2.15 – הצבעה על חלופות לתיקון התקנון.

במשאל הצביעו 148 חברים שהם 51.5%  מסך חברי גבע, העומד כיום על 287 חברים.

התקבלו הצעות הצוות בהמלצת המזכירות לסעיפים:

סעיף 28 – הליך קבלה לחברות.

סעיף  111א' – דיון חוזר בהצעת החלטה או נושא שנידון באסיפה.

סעיף 113 – נוהל ערעור על החלטות (סכסוך בין החבר לקיבוץ).

סעיף 118 – הליך הכנסת תיקונים או שינויים בתקנון האגודה.

ייערך משאל ב' 6.3.15 הצבעה על הצעת התקנון במלואה כולל החלופות שהתקבלו במשאל א'.

לתיקון התקנון כולו נדרשים שני תנאים מצטברים.

1.                 קוורום (מספר מצביעים) של 2/3 מחברי האגודה. כלומר, 192 מצביעים לפחות.

2.                 לאישור התקנון, כאשר יש קוורום, נדרש 3/4 מצביעים בעד, מבין המצביעים בעד ונגד. כלומר 144 תומכים לפחות.

והיה ולא יהיה קוורום במשאל 6.3.2015, ייערך משאל נוסף ("אסיפה נדחית" עפ"י תקנות האגודות) בתאריך 20.3.2015.

גם במשאל זה נדרשים אותם תנאים כמשאל ב'.

אם במשאל ב' יהיה קוורום אך לא יושג רב של 3/4 מהמצביעים בעד התקנון, תרד ההצעה מהפרק, ולא יערך משאל נוסף.

והיה וגם במשאל השלישי לא יהיה קוורום, נדון בהמשך תהליך האישור.

בתקנות האגודות יש לכך פיתרון.

ג.                תקציב הקהילה 2015 – הצעות לצמצום

בתאריך 6.3.15 ייערך משאל הצעות לצמצום (התייעלות) בתקציבי הקהילה

לשנת 2015.

במשאל יעמדו שתי הצעות זו מול זו:

א.               הצעת יאיר עמית – קיצוץ רוחבי של 5% בכל סעיפי תקציבי הקהילה, למעט תקציב אישי (תקציב כולל).

ב.                הצעת המזכירות לקיצוץ נקודתי בסעיפים שונים שפורטו באסיפה.

אם תתקבל במשאל הצעת המזכירות, יובאו למשאל נוסף, הצעות הקיצוץ השונות, להכרעת הציבור.

ניתן לקבל במזכירות הטכנית את חוברת תקציב הקהילה 2015.

שבת שלום, צלילה

מנהל קהילה - איציק מור

משולחן מנהל הקהילה

 

תקציב קהילה 2015

הצעות התייעלות – כיצד?

תקציב הקהילה נדון באסיפה. אושרה מסגרת תקציב ומסגרת השקעות, המהווה חלק מהתקציב. זהו תקציב מאוזן ללא אפשרות לגיוס חוב.

בעת דיוני התקציב במזכירות, הועלו הצעות ייעול וחיסכון בסעיפים מסוימים, שהוצגו באסיפה.

הועלתה בנוסף, הצעת יאיר עמית לקיצוץ רחבי של 5% בכל סעיפי תקציב הקהילה, למעט תקציבי חברים.

מהלך של קיצוץ רחבי בכל סעיפי התקציב בפועל – אינו בר ביצוע.

לעומתו, ניהול תהליך התייעלות בכל פעילות, לאורך כל השנה וביצוע קיצוץ נקודתי, בסדרי גודל המותאמים לפעילות, יעיל יותר ובר ביצוע.

נדרשת לכך העברת אינפורמציה עדכנית מדי חודש, מהנה"ח אל מנהלי הפעילויות ואל מנהל הקהילה ונדרשת שמירה הדוקה על מערך ההוצאות על  בכל יחידה ויחידה.

מהסיבות שנמנו לעיל אני תומך בהצעת המזכירות שתובא אל הקלפי ולא בהצעה של קיצוץ רוחבי.

איציק מור

מנהל הקהילה

************************

הודעה מהמזכירות הטכנית

נייר צילום למדפסות ניתן לקנות בכלבו.

נייר הצילום הנמצא במזכירות הוא  לשימו מזכירות טכנית בלבד.

עדנה

חוג עמקים - אלי גורן

טיול – אל השומרון

המדריך – שאול אריאלי

תאריכי הטיול ביום א' 15/3/2015  יום ב' 23/3/2015 

עלות הטיול: 100 ₪

·        נטייל לעיר החדשה ראואבי

·        מיגרון – איך הועבר יישוב ממקום למקום

·        קסר-אל-יהוד.

·        מצפה אדומים. תצפית על כל האזור עם הבעיות המיוחדות שלו.

טיול  ראשון - יום ראשון 15/3 נאסוף מ:

גזית, עין-דור, דברת, מולדת, רמת צבי, עין-חרוד-איחוד, עין-חרוד-מאוחד, גבע, חפציבה

טיול שני -, יום שני – 23/3  - נאסוף :

גבת, גניגר, עפולה, רם-און, יזרעאל, משמר-העמק

ההרשמה לטיול ב: 16/2/2015– בחוג בטחון.

18/2/2015– בחוג יהדות

25/2/2015   - בחוג יהדות.

פרטים נוספים בהמשך.

 

אלי גורן – 054-663322

ערי גיל – 054-6633932

 ****************

פעילות חוג העמקים

חוג ספרות

יום א' 1.3. – בלהה בן-אליהו

כל אישה אוהבת היא רחל ולאה

התנ"ך בשירת יהודה עמיחי

 

 

 

 

תרבות בעמק

 

משכן לאמנות עין חרוד

אודיטוריום מירון סימה

שלום רב,

להלן המודעות לאירועים הקרובים במשכן:

קונצרט – התאומים גורפינקל

סרט – הגננת

סדנאות לפורים

ופתיחת תערוכה - עודד הירש

תודה מראש,

לילך סמילנסקי

משכן לאמנות

סרט

"הגננת",

בתום ההקרנה, מפגש עם הבמאי  - נדב לפיד

שבת 14.3.15 בשעה 11.30 (119 דקות)

 סרט עטור שבחים, זכה בפרסים רבים בפסטיבלים בין לאומיים

הסרט מגולל את סיפורה של גננת חובבת שירה ,המגלה בגן שלה ילד בן חמש שהינו משורר מחונן, ואת סיפורו של ילד מהורהר שאין לו רצון להינצל.

מחיר 30 ₪

ניתן להזמין כרטיסים מראש

טל' 04-6486038  04-6531670

קפה ביקלס פתוח בחצר הפסלים

ארוחות קלות וקפה

קופון:כרטיס לסרט מקנה כניסה חופשית למוזאון

קונצרט

סיפור אהבה בין קלרינט למיתרים

התאומים דניאל ואלכסנדר גורפינקל -קלרינט

עם רביעיית כלי הקשת "ראשונים"

בתכנית:

חמישיית הקלרינט האהובה מאת מוצרט- "מחול החרבות" מאת חצ'טוריאן, אריה מתוך "הספר מסביליה" מאת רוסיני, יצירות מאת רחמנינוב, הנדל, ועוד.

שבת, 28.2.15 שעה 11:30 (משך הקונצרט כשעה ורבע)

כרטיסים:

55 ₪ במכירה מוקדמת

65 ₪ ביום האירוע

העתקת קישור