דף מספר 2143
4/12/2014
דף מספר 2143
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2143

דף מספר 2143 י"ג בכסלו תשע"ה 5 בדצמבר 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.il, הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

חג העליה: י"ז בכסלו תרפ"א

הזמנה לאסיפה על העדכונים בתקנון הקיבוץ - צלילה לקס

לכל החברים, אסיפת קבוצת גבע

 

תיערך ביום ב', 8.12.2014

בשעה: 20:00, בחדר-האוכל

שימו לב לשעה ולמקום האסיפה!

סדר היום:

הצגת עדכונים לתקנון האגודה קבוצת גבע.

מוזמנים לאסיפה: עורכי הדין עומר כהן ויואב שמשי.

*************

חשובה מאד נוכחותם של החברים באסיפה לצורך קבלת הבהרות, העלאת שאלות והצעות לתוכן.

ניתן לקבל חוברת התקנון עם העדכונים המוצאים במזכירות

שבת שלום, צלילה

דף הסבר תיקון תקנון הקיבוץ

דף הסבר תיקון תקנון הקיבוץ

תקנון הוא מסמך הייסוד של הקיבוץ. לבד מהיותו מסמך היסוד של הקיבוץ כתאגיד, מהווה התקנון גם מעין חוזה בין הקיבוץ לבין חבריו ובין החברים לבין עצמם ועל פיו אמורים להתנהל חיי הקיבוץ.

חשוב להדגיש כי לכל קיבוץ וקיבוץ יש תקנון משלו ואין בנמצא "תקנון הקיבוץ" החל על כלל הקיבוצים, כפי שנוטים חלק מן החברים לחשוב.

הצורך בהתאמת התקנון אינו רק חיצוני כי אם נובע גם מן העובדה שבמשך השנים בוצעו בקיבוץהפרטות ושינויים  והתקנון הקיים אינו משקף כלל את המציאות החברתית/משפטית בקיבוץ.

לאור האמור מוגשת הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ והתאמתו ולאורח החיים בקיבוץ. להלן בתמצית,ולשם קבלת מושג כללי בלבד, השינויים המרכזיים המוצעים (הסברים מפורטים יימסרו בע"פ באסיפה):

סעיפים 4,7 העוסקים במטרות והגדרות- תיקונים נדרשים לאור העובדה שהעברת נכסי החבר אינה נאכפת מזה שנים ועל כן יש צורך להתאים את תקנון הקיבוץ למציאות (ראו להלן סעיף 53).

סעיפים 8- 33 העוסקים בקבלת חברים  בוטלו מרבית הסעיפים העוסקים במועמדות. קבלת החברים לקיבוץ תהא על פי הסדרי הקליטה של הקיבוץ תוך חתימה על הסכמים מתאימים ואין כל צורך בפירוט יתר בתקנון הקיבוץ שאינו חל למעשה על מי שאינו חבר בו (מועמד).

סעיף 44– הוספת שריון זכויות ותק.

סעיף 48 -  קובע כי החבר אחראי לפרנסתו ולמציאת מקום עבודה, מדגיש את חובת הדיווח של החבר על הכנסותיו ומגדיר מהי  הכנסה החייבת דיווח.

סעיף 53– הושמטה לחלוטין חובת מסירת הנכסים שהייתה כבר שנים בגדר "אות מתה" בתקנון.

סעיף 66– שריון תקציב לחברים שהגיעו לגיל פרישה למקרה בו יחליט בעתיד הקיבוץ על שינויים באורחות חייו באופן כלשהו.

סעיפים 86- 110ב' - סעיפים העוסקים ברשויות הקיבוץ תקופת כהונתם, סמכויותיהם, ודרך בחירתם. שימת לב מיוחדת לסעיפים 96א' ו96 ב' העוסקים בהצבעה בקלפי, ולסעיף 102 העוסק בתקופת כהונת ועד ההנהלה. הסברים בע"פ באסיפה ככל הצורך.

סעיפים 111-113 - סעיפים העוסקים ביישוב סכסוכים ובנוהל ערעור החברים על החלטות רשויות הקיבוץ, לרבות דיון חוזר באסיפה.

סעיף 118– הותאם נוסח הסעיף לדרישת תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) של שר התמ"ת.

ההצבעה על תיקון התקנון תתקיים בנוהל הבא:

1.     כינוס אסיפה/ות להסבר ודיון בהשתתפות עורך דין ממשרד שלמה כהן ושות'.

2.     הצבעה בקלפי הפתוח לכלל החברים.

3.     לאשור תיקון התקנון על פי דין נדרש רוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד ובלבד שהשתתפו בהצבעה שני שלישים מכלל חברי הקיבוץ ("קוורום").

4.     במידה ובהצבעה בקלפי לא ישתתפו מספר חברים כנדרש על פי הוראות הדין (קוורום של לפחות שני שליש מחברי הקיבוץ), תתקיים אסיפה כללית נדחית והצבעה נוספת. על פי הוראת הדין בהצבעת קלפי נדחית – הרוב הנדרש הינו 75% מכלל המצביעים בעד ונגד מבלי צורך בקוורום האמור.

יודגש כי דף זה מהווה הסבר ותקציר לחלקים מרכזיים בהצעת ההחלטה בלבד. דף זה אינו מהווה הצעת החלטה ו/או חלק מהצעת החלטה וכן הוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח התיקון המלא המוצע.כמו כן דף זה אינו מתיימר להסביר בפירוט את התיקונים המוצעים והוא אינו מחליף את ההסברים שיימסרו בע"פ באסיפה.

לקראת האסיפה - יאיר קארו

לקראת אסיפה – עדכון תקנון גבע.

ביום שני 8.12.2014 תתקיים אסיפה שעניינה – עדכון תקנון האגודה השיתופית – גבע.

התקנון שבתוקף עודכן ואושר בפעם האחרונה בשנת 2007. 

מאז חלו שינויים בתקנונים פנימיים ( למשל : עבודה/פרנסה , עובדי חוץ ועוד ) בתהליכי תאגוד שונים (למשל : אגש"חים) וכו'.

מזכירות גבע ,כבר בחודש מרץ 2011 , החליטה על הקמת צוות לבדיקת העדכונים וההתאמות הנדרשים בתקנון גבע .

תקנון האגודה השיתופית  - גבע ( תקנון גבע)  נמצא באמצע בין התקנונים הפנימיים לבין תקנונים וחוקים חיצוניים.

תקנון גבע עומד מעל כל התקנונים הפנימיים וכפוף לתקנות האגודות השיתופיות ולחוקי המדינה.

הצעת " התקנון המעודכן" העולה לדיון היא תוצאת עבודה שהתמשכה לסירוגין למעלה מ-3 שנים וכללה מעבר על כל סעיפי התקנון - אשר יש להם השלכות נרחבות למגוון רב של נושאים שפורטו על ידי צלילה בדף הקודם.

במהלך העבודה נבדקו בין השאר ניסוחים הקיימים בתקנונים פנימיים שעודכנו החל משנת 2007 והנוסח החדש של הצעת התקנון מבקש ליצור שפה וניסוח אחיד ותאימות בין התקנונים השונים – ובכל מקרה הוא הנוסח הגובר.  נושאים שונים הקשורים לתפקוד שוטף של גופים שונים הועלו על ידי המזכירים ונידונו אף הם . 

לאחר סיום מעבר ראשון על כל התקנון – מהלך שהתבצע לכל אורך הדרך עם ליווי היועצים  המשפטיים של גבע , הועברה טיוטת הצעה לעו"ד כרמית דורון  ,אשר ליוותה את עדכון התקנון שבתוקף , שאושר כאמור בשנת 2007.  הערותיה הועברו במלואן ליועצים המשפטיים של גבע והצריכו  פגישות נוספות לדון בהערות ששלחה והטמעתן.

הנוסח המוצע הוא טיוטה לדיון . נוסח זה הוצג בפני המזכירות -  והחל תהליך של איסוף הערות  - השגות – שאלות  - הבהרות.

מתוכננות לפחות שתי אספות אשר בהן ניתן יהיה לקיים דיון ציבורי פתוח – בנוכחות היועצים המשפטיים של גבע  : לשאול שאלות  , לבקש הבהרות ,  להציע אלטרנטיבות   ולהביע הסתייגויות. כל אלה יירשמו ויבדקו מחדש לקביעת נוסח סופי. 

לאחר השלמת הנוסח הסופי , תתקיים אסיפה נוספת שבה יוצג הנוסח הסופי  וכל חבר יוכל להעלות אלטרנטיבות והשגות אשר לגביהם תתקיים הצבעה פרטנית בעת הבאת התקנון למשאל בקלפי.

חברים שברצונם , עוד לפני האסיפה , להעלות שאלות - הסתייגויות – הבהרות  - אלטרנטיבות – מוזמנים לעשות כן ולהעביר זאת בכתב למייל שמסרה צלילה בדף הקודם. 

כל החברים שכבר פנו אלי בכתב או בעל פה – שאלותיכם ופניותיכם נרשמו ויועברו  ( חלקן כבר עברו ) ליועצים המשפטיים של גבע.

ביום שני אולי יוקרן בטלוויזיה פרק מהסדרה  המרגשת  " המרוץ אחר המיליון"  - כוונו הממירים להקלטה ובואו בבקשה לאסיפה.

יאיר קארו

משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז משק

 

חברים שלום,

החל מתחילת החודש עברנו לרכוש חשמל מחברת חשמל פרטית "דוראד" , את החשמל אנו רוכשים בהנחה משמעותית על רכיב היצור בלבד, עבור רכיב ההולכה חברת חשמל תמשיך להיות הספק.

המעבר יחסוך כ- 100,000 ₪ בשנה.

להלן לשון ההודאה :

"לקוחות נכבדים,

לקראת המעבר הצפוי (ב 1.12.14 ) להיותכם לקוחות דוראד, ברצוננו לעדכן כדלקמן: החל מיום 1.12.2014 בשעה 00:01 אתם עוברים להיות לקוחות דוראד הנהנים מרכישת חשמל בתעריף מוזל בהתאם להסכם עם דוראד.

(כל המעבר מטופל ואין לכם צורך לעשות שום דבר מצדכם)."

רענן פרנס

מש"א - אלון קרל

משולחן מש"א

הבהרה! תורנויות אמצע שבוע ועוד.

מזה זמן שנעשה מאמץ בנושא התורנויות, מאמץ להקטנת הנטל על החברים, העוסקים במלאכה זו.

הנושא נמצא על 'סדר היום' במשאבי-אנוש ומתוך תפישה ואמונה כי חשוב להקל על החברים את נטל התורנויות, עבודה שמעבר לרגיל, הגם שזו חשובה לאורחות החיים ורמת השירותים לחבר.

תחילתה של פעילות זו הביאה לביטול התורנויות במתפרת-תאים ובהמשך לביטול התורנות שמירת לילה – 23:00 – 05:00 וכעת ולאחר איחוד הכלבו והמרכולית גם לביטול של התורנויות בכלבו, תורנות אמצע שבוע.

ביטול זה משמעותו שאין נידרש עוד מהחברים, שעשו תורנויות אלו, להמשיך ולעשותן וכי אין תורנות במקום תורנויות אלו.

הכוונה היא להמשיך במגמה זו, עד כמה שיתאפשר, ותוך אי-פגיעה או פגיעה מינימאלית באיכות השירות לחבר, צריך לזכור שביטול תורנות גם הוא עצמו העלאת איכות החיים לחבר.

זהירות! לא מדובר ב "דואר זבל".

בימים הקרובים ייתכן ותימצא\י "ברושור" צבעוני וקטן בתא הדואר שלך, זה אינו "דואר זבל". מדובר בהזמנה להשתתף בקורס ובחינם, סה"כ מוצעים שלושה קורסים שיבוצעו בגבע ובחינם. הקורס מיועד לכל מי שעומד בנתונים הנדרשים וסביר שרוב מקבלי ה "ברושור" יוכלו להיות מתאימים לקבלת הקורס שיבחרו. נוסף על אלו המוצעים בפגישה, אליה הינך מוזמן\ת קיימות עוד אפשרויות רבות לקורסים, לזכאים, במוסדות לימוד שונים ובחינם. על כל אלו ניתן יהיה לקבל מידע בפגישה המופיעה ב "בורשור" שיחולק לתאי הדואר. ההזמנה תחולק רק למי שעשוי להיות זכאי, בני ובנות 45 – 60.

מוזמנים לקרוא, להתרשם ולהגיע לפגישה, פרטים נוספים מופיעים ב "ברושור".

ועדת תרבות, נעמה רז.

לאחר תקופה ארוכה בה לא היה תפקיד של רכז\ת ועדת תרבות, נאותה ולקחה על עצמה את התפקיד נעמה רז. מדובר בתפקיד בעל חשיבות רבה לאיכות ואורחות החיים בגבע.   הצלחתה של נעמה תקרין על כל החברים ותיתן ערך מוסף לחיים המשותפים, בהצלחה רבה.

מה בכל זאת חסר, עדיין!  חבר\ה או יותר מאחד שייקח\ו על עצמם את ריכוז ועדת אבלות.

כבר כתבתי, יותר מפעם אחת, על חשיבות התפקיד ותרומתו לכל אחד ואחת מהחברים.

עד היום לא נמצא מתנדב\ת או כמה מתנדבים להחלפתה של יעל זיו, יעל מילאה את התפקיד במשך שנים ארוכות. על זה נאמר חבל ו 'שלא נדע', אבל כולנו יודעים שיום המבחן יגיע ואזי... לצערנו, לא תהיה תמיכה ראויה במשפחה וחבל שכך.

ממוען לכל עובדי החוץ

בימים אלו נשלחים אליכם, לתא הדואר, בקשות להעברת תלושי השכר ובזמן! הנושא בעל חשיבות הנוגעת הן להתנהלות תקינה בקיבוץ וכעובדי חוץ והן לרשויות חוץ-קיבוץ- מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד, אשר להם נגיעה לתשלומי\הפרשות השכר. נכון לסוף נובמבר עדיין לא התקבלו מספר לא קטן של תלושים מחודש אוקטובר, שלא לדבר על נובמבר או אף חודשים מוקדמים כמו יולי ואוגוסט.  עובדי חוץ, יקרים! נא עשו את המאמץ, הקטן, להביא את תלושי השכר עד ל- 15 בחודש, ובכל חודש ולספק את התלושים החסרים מחודשים מוקדמים יותר, מי שלא הביא עדיין.

סוף שבוע נעים ושבוע טוב לאחריו

אלון קרל

הודעות לדף


 

טיול הגיל השלישי

הטיול ל"אגמון החולה" יתקיים ביום רביעי ה – 10.12.2014.

   יציאה מההסעית בשעה: 12:30.

הסיור נקבע לשעה: 14:00  

הסיור נמשך כ שעה

נסיעה באוטובוס.

 

להתראות: שוש, דובי, יונה רבי


תכנית חוג העמקים, לשבוע שבין 7-14/12

*

חוג יהדות

יום ד' 10/12, שעה, 20:30 ,גבע, חדר-אוכל

פרופ' עלי יסיף – אגדות המקום

סיפורי ארץ-ישראל בתרבות היהודית והערבית

*

מועדון הזמר עם שרהל'ה שרון

יום א' 14/12 עין-חרוד-איחוד

*

יום ראשון 7/12 יתקיים טיול לעוטף עזה

בהדרכתו של שאול אריאלי

(יש עוד מקומות פנויים )

************

לקראת חג גבע

 תתלה הרשמה על לוח המודעות למספר האוכלים בחג.

יש לרשום בעמודה אחת מספר המנות למבוגרים, בעמודה השנייה מספר  מנות לילדים עד כתה ג.

הערות: חברים האוכלים בבית, בבקשה לרשום  את מספר המנות.

ביום שישי של החג לא תוגש ארוחת צהריים בחדר-האוכל

תזכורת - החברים: בבקשה להגיע לארוחות כ-10 דקות לפני סגירת הקופות

בברכה – יואב – ענף המזון

*******************************

הזמנה לקונצרט

 

המקהלה שלנו – מקהלת העמקים נבחרה להופיע ב"פסטיבל לבנובסקי" היוקרתי לשירה יהודית שמתקיים כל שנה בדצמבר בברלין.

הפסטיבל בא להנציח את יצירותיהם של מלחינים יהודיים שחיו בתקופת מלחמת-העולם השנייה בגרמניה והצליחו להימלט ולהגר לארה"ב שהפכה למקום חייהם ויצירתם.

"מקהלת העמקים" תערוך קונצרט ימים ספורים לפני נסיעתנו.

הקונצרט יתקיים  ביום חמישי 11.12, בשעה, 20:30 בעין-חרוד איחוד בחדר-האוכל.

נשיר את היצירות והשירים שנופיע אתם בברלין. כולם בשפה העברית.

הקונצרט הוא מחווה לאנשי עין-חרוד שאירחו אותנו שנים רבות ללא תשלום וברוחב לב.

השנה אנחנו מתכנסים בגבע מדי יום שני.

ההופעה היא חינם ונשמח אם אנשי גבע יבוא להאזין לנו.

ג'ניס בן-יהודה ונעמה מלכי

***************************

לחברים לילדים ולכל התושבים

אין לזרוק אשפה למיכל מחזור הקרטונים

מקום האשפה במיכלי האשפה

ליד כל מיכל לקרטונים מצויים גם מיכלי איסוף אשפה

האשפה הנזרקת למיכלי הקרטונים נשארת על הרצפה ואין  אוספים אותם!


תודה, רוח'לה

מודעה לחג גבע

קבוצת גבע בת 93

1921-2014

יום שישי – 12.12.2014

אירועי החג:

א.        ארוחת בוקר חגיגית , 7:00-10:00

ב.         קבלת חג, 19:00

ג.          שירה בצוותא עם עופר גביש , 21:30    ביקב הגבעה

ד.         חגיגת צעירים – שעה: 23:00 בדיסקו של פעם

 

יום שבת, 13.12.2014

התכנסות בבית-העלמין -  10:30

וצדק לכל - אבשי

וצדק לכל

אחד מהעקרונות החשובים בקיבוץ הוא העיקרון שלכל החברים חובות וזכויות שווים.

לפני כמה ימים אושר במשאל החברים ברוב דעות העיקרון כי כל בני גבע יקבלו
מהוריהם עזרה בבבניית עתידם אם זה ע''י עזרה בלימודים או ע''י בניית עסק
כלשהו או השתלבות באחד כזה.

העיקרון הבסיסי שעמד בבסיס ההחלטה שהתקבלה במשאל הוא שעזרה זאת היא הדרך היחידה להורים לעזור לילדיהם בבניית עתידם והעזרה היא ''בגין הורים'' כלומר בלי קשר למה שהנער עשה או לא עשה בתקופת חייו שקדמה למתן העזרה. היו כמה זוגות הורים שלא נכללו לפי סעיף מסוים בהסדר ולכן הגענו יורם אלוני ואני ושטחנו את טענותינו לפני המזכירות בבקשת השבת הצדק כשטענתנו האחת והיחידה היא: מה שמגיע לכל הורי גבע מגיע גם לנו ולשאר ההורים שנפגעים מההחלטה בגין השנים הרבות שעבדנו ותרמנו לחוסנה של גבע ולבנינה כמו שאר ההורים שכן מקבלים את הזכות לעזור לילדיהם.

התפתח דיון במזכירות (בו לא היינו נוכחים) ונשמעו בו טענות כבדות משקל כמו למשל:''זאת החלטה מאד בעיתית כי זה יעלה לגבע המון כסף'' או: הבת שלי לא קיבלה אז למה שבניכם יקבלו'' ושאר נימוקים כבדי משקל אליהם לא אכנס.בסיכום הדיון נערכה הצבעה ובקשתנו לצדק לא התקבלה.

 

ואני שואל: האם חברי המזכירות לא שמעו על העיקרון לפיהו לכל החברים חובות וזכויות שווים?

האם לדעת חברי המזכירות לא מגיע לנו את העזרה הנ''ל כי לא נהגנו נכון לאורך הדרך?

האם לדעת חברי המזכירות ילדינו שווים פחות מילדיהם שכן קיבלו את הכסף?

האם לדעת חברי המזכירות דמנו סמוק פחות?

לחברי המזכירות פתרונים.

בכבוד רב ובהמתנה לצדק, אבשי

דברים טובים

 

וכדי לחנוך את המתקן  הנאה של הפירות והירקות בכלבו-מרכולית נטלנו הפעם שומר טרי ולבנבן ועשינו בו מעשי הרתחה  עם שומין ולימונים שמן מלח וזהו. וזה יצא טעים.

שומר עם שמן זית ולימון

 

מרכיבים

3 ראשי שומר

1/2 כוס שמן זית

מיץ לימון מסונן מלימון אחד

3 שיני שום

מלח

להגיש פושר

אופן ההכנה:

מרתיחים מים מומלחים קלות בסיר גדול. כשהמים מבעבעים מכניסים לסיר את ראשי השומר ומבשלים עשר דקות. מסננים וחוצים את השומר.

בסיר בינוני ושטוח מטגנים את שיני השום בחצי כוס שמן זית. כשהשום מזהיב מוציאים אותו ומכניסים במקומו את חצאי השומר. מסדרים אותם בצפיפות בסיר ומוסיפים מיץ לימון ומים עד לכיסוי.

מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים רבע שעה על אש בינוני

 

העתקת קישור