דף מספר 2305
5/1/2018
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2305

 

דף מספר 2305 י"ח בטבת תשע"ח 5 בינואר 2018

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

2018?


הודעות לדף


מזל טוב

לשגית ושי אלוני

ללנה כהן

ולכל המשפחה

להולדת הנכד ,הנין

בן לחן ווולה

 

מזל טוב

לאפרת ויפתח גביש

ליוסי וחנה לימור

ולכל המשפחה

להולדת הבת-הנכדה

נגה

 

מזל טוב

לנירקה רז

לעומר

ולכל המשפחה

להולדת הנין, הנכד ,

הבן ירדן לבארי ומיכל

 

מזל טוב

לריה וייסמן

ולכל המשפחה

להולדת הנכד

בן לשני ואילן

****************

 

תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין 1/2018-31/12

*

חוג בטחון

יום ב' 8/1 20:30 בית שטורמן

ד"ר אורית פרלוב

שיח ברשתות החברתיות של העולם הערבי

*

חוג יהדות

יום ד' 10/1 בשעה 20:30 בגבע

הרב יהודה גלעד

התכלית של גלות מצרים "   שלח את עמי"

משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

תקציב 2018 -  הידוק חגורות.

הגשם שירד על הגבעה בימים אחרונים הביא אנחת רווחה לשוחרי החקלאות המים והסביבה , אבל לא שטף את הצורך הדוחק לבצע צעדי חיסכון ,התייעלות והתאמת מחירים כדי  לעמוד בתקציבים ללא הגדלת חוב בשל צריכה שוטפת.  

שנת 2017 מסתיימת פחות טוב משנת 2016  ועל כך הרחבנו כבר פעמיים בדף.  יש לפנינו משימות מרכזיות חשובות:

ביטחון סוציאלי לסוגיו, בניה ושיפוצים 2009, שנת בית לבנים, שימור איכות חיים  (חינוך בריאות סיעוד תרבות  נוי)  ועוד.

אין  לנו היכולת והפריבילגיה וגם לא ההסכמה הבנקאית  ליצור מחדש חוב בקהילה ולכן אנו חיים מהכנסות עבודה + הכנסות פסיביות  + רווחי תאגידים.

כשיש פחות הכנסות נדרשים צעדי חיסכון ייעול וקיצוץ  , לא פופולאריים ,  שכולם עדיין עדיפים ( לדעתי )  על קיצוץ ישיר בתקציב האישי עצמו מהלך שהכי קל לבצע (  אם יש אישור  אבל פוגע באופן הקשה ביותר באפשרות הבחירה של כל חבר חברה ומשפחה.

לכן אנו מציעים את הצעדים הבאים המופיעים מטה. אלו צעדים ציבוריים משלימים על קיצוצים בתקציב השוטף של ענפי הקהילה שגם בהם אין "חיים קלים" בקיצוץ  חסכון והתייעלות. .   

לגבי צי הרכב הושגה הבנה בין הועדה הכלכלית המזכירות וועדת תחבורה על השמשת טנדר 87  + תקציב 300,00 ₪  ( 240,000 ₪ מתקציב קהילה ו 60,000 ₪ ממכירת רכבים בעלי קילומטראז גבוה 4 – 5 רכבים) .

התקציב מיועד לרכישת לפחות 2 רכבים ל – 7 נוסעים ומעלה והיתר למכוניות 5 נוסעים.

בנוסף מצורף מודל עדכני של חיוב-זיכוי בגין שימוש במים שגם הוא אמור לסייע בהורדת עלויות הקהילה – אישורו מצריך קלפי.  

בשם המזכירות, ההנהלה הכלכלית והנהלת קהילה :  דורון , רענן , יאיר

שבת שלום.

 

 הטבלה הבאה משקפת את  הסבסוד  = הפער בין עלות הסעיף ( רכב , מזון , וכולי )  לבין השתתפות החברים.

 

הצעדים המופיעים בטבלה זו יופעלו על פי החלטת מזכירות + ועדה כלכלית אלא אם יהיה 10 חברים באסיפה שיבקשו משאל.

 

 

הצעדים המופיעים בטבלה זו עוברים למשאל יופעלו רק אם יעברו במשאל שמתוכנן לתאריך  19.1.2018  

 

מודל חיוב-זיכוי צריכת מים – שתי החלופות ( הכרעה בקלפי ) .

רקע

גבע הוא ישוב כפרי המבקש לשמור על צביון כפרי ומטופח.

בסוף 2016 נקבע ואושר במשאל מודל חיוב מים, אך טרם הופעל.

אנו מבקשים להפעיל את המודל, ומציעים מודל חיוב מים מעודכן ומוזל משמעותית המאפשר גם זיכוי עבור חיסכון, זאת לאחר שקיבלנו מספר פניות של חברים בנושא.

להלן נקודות מרכזיות שעלו בפניות החברים, ומעודכנות ביחס למודל הקודם:

· במודל המעודכן מרכיב חיוב ומרכיב זיכוי (במודל הקודם היה מרכיב חיוב בלבד).

· בשל טענות לדיוק המדידה, במודל המעודכן תוספת 4 מ"ק לבית אב, לשמירת  צביונו הכפרי והמטופח של הקיבוץ (במודל הקודם תוספת 2 מ"ק לבית אב עבור טיפוח הגינה).

· נציין שמערכות המדידה בהן אנו משתמשים נבדקו, ונמצאו תקינות ומדויקות לחלוטין.

· במודל המעודכן החיוב הוא על מרכיב המים בלבד (במודל הקודם נוסף על חיוב המים, חיוב גם מרכיב הביוב).

· במודל המעודכן מבוצע חיוב רבעוני כדי לאפשר קיזוזים עונתיים וחריגות חודשיות (במודל הקודם הוצע חיוב חודשי) .

המצב הקיים

ביום ה- 1.7.2011 קבעה רשות המים את הקצאת המים במחיר נמוך (להלן "הכמות המוכרת") לשימוש ביתי בקיבוצים ובמושבים ל- 3.5 מ"ק מים לחודש לנפש ולא פחות מ- 7 מ"ק מים ליחידת דיור.

גבע מקבלת מים מאגודת מים מקומית, שהיא "ספק מים מקומי שאינו חייב בתאגוד".

אגודת המים מחייבת את צרכניה, ואת גבע בפרט, באופן הבא:

שיטת החישוב המקובלת באגודה מתבססת על חלוקה לשתי מדרגות מחיר (כולל מע"מ)

תעריף א – הכמות המוכרת (הקצאה לנפש) - לפי 3.97 ₪ לכל מ"ק

תעריף ב – כל כמות החורגת מגובה ההקצאה לנפש (תעריף א) – לפי 9.698 ₪ לכל מ"ק

 

כיום, החברים אינם מחויבים בגין צריכת המים המוקצבת, או החורגת, והקיבוץ נושא בעלות המים המוקצבת לחבר, ובעלות ההיטל ואגרת הביוב בגין כלל צריכת המים הביתית.

 

היקף צריכת המים לכלל החברים ועלותה במצב הקיים :

הקצבת מים שנתית לגבע, על פי הכמות המוכרת ולפי נפש

30,408 מ"ק

שווי ההקצבה מחושב על פי תעריף א' (3.97 ₪ למ"ק)

120,720 ₪

צריכת מים שנתית נמדדת בבתי חברים, על פי נתוני צריכה בפועל

48,000 מ"ק

הערכת צריכה ביתית שנתית לא מדודה (השקיה לפני השעון למשל)

25,000 מ"ק

סה"כ צריכה ביתית – נמדדת + משוערת

73,000 מ"ק

חריגה שנתית מהקצבת המים השנתית לגבע

42.592 מ"ק

שווי החריגה מחושב על פי תעריף ב' (9.698 ₪ למ"ק)

413,057 ₪

סה"כ תשלומי גבע עבור צריכה ביתית שנתית ולפני היטל ואגרת ביוב

533,777 ₪

יעד חיסכון לשנת 2018:  חסכון של 55,000 ₪ שהם 5,671 מ"ק מים בשנה (כ 8% חסכון)   

להלן המודל המעודכן אותו אנו מציעים לחברים:

מודל חיוב מים

1.  על חשבון הקיבוץ -  הקצאת המדינה לנפש ובנוסף, 4 מ"ק בחודש לכל בית אב עבור הגינה הפרטית (לטיפוח צמחי עציץ וגן).

אפשרות א' לבחירת החברים:

2.  חיוב רבעוני של כל בית אב בגין צריכה החורגת מההקצאה לעיל (סעיף 1), 6 ₪ לכל מ"ק

3. זיכוי רבעוני של כל בית אב בגין צריכה שמתחת להקצאת המדינה6 ₪ לכל מ"ק שנחסך.

אפשרות ב' לבחירת החברים:

2.  חיוב רבעוני של כל בית אב בגין צריכה החורגת מההקצאה לעיל (סעיף 1), 9 ₪ לכל מ"ק

3.  זיכוי רבעוני של כל בית אב בגין צריכה שמתחת להקצאת המדינה9 ₪ לכל מ"ק שנחסך.

4.  באחריות ק.ג. חשמל לספק מידי חודש לכל בית אב, דוח על צריכת המים בביתו.

5.  בבתים להם שעון משותף או מערכת מים לא מופרדת, תחושב כמות המים שנצרכה באופן יחסי למספר הנפשות בכל בית אב.

6.  ההקצאות והתעריפים יעודכנו בהתאם לשינויים בהקצאות המדינה ובמחיר המים, ובכפוף לנתוני רשות המים.

7.  ברזי גינה יחוברו אחרי השעון וצריכתם תימדד כחלק מהצריכה הביתית של בית האב.

8.  חיוב בתי אב בהם יותקנו תשתיות מים לפני השעון, יעשה בהתאם לתחשיב הקיבוץ, והחבר לא יוכל לטעון כנגד הקיבוץ בשל כך.

9.  בוסתנים ינותקו מתשתית מים פרטית ויחוברו לתשתית מים ציבורית. הבוסתנים יהיו נחלת הכלל ופתוחים לכלל ציבור החברים. חברים שיבקשו להמשיך להשקות בוסתנים מתקציבם באמצעות תשתית המים הפרטית המחוברת לביתם ואחרי השעון, יתיר להם הקיבוץ להשתמש במקרקעין שהינו נכס הקיבוץ, וזאת כל עוד הקיבוץ לא נזקק למקרקעין לצרכיו. החבר לא יוכל לטעון כנגד הקיבוץ, אם יחליט הקיבוץ להשתמש במקרקעין לצרכיו.

10. שינוי הנוהל מצריך אישור בקלפי ויפקע אם יחליט הקיבוץ להפוך לקיבוץ מתחדש, אז ייקבע מודל חדש.

11. המודל תקף לשנה אחת, החל מיום אישורו במשאל. לקראת פקיעת תוקפו, יובא המודל לאסיפה ולמשאל, לאישור מחדש.

להלן דוגמה:

מספר נפשות במשפחה

הקצאת מים חודשית למשפחה במימון הקיבוץ

הקצאת מים רבעונית למשפחה במימון הקיבוץ

הקצאת מים רבעונית למשפחה ללא 4 מ"ק בחודש

צריכה שנרשמה למשפחה ברבעון

כמות מים לזיכוי (חיוב) במ"ק

זיכוי / (חיוב) במודל   6 / 6 בש"ח

זיכוי / (חיוב) במודל   9 / 9 בש"ח

1

11

33

21

24

0

0

0

2

11

33

21

10

11

66

99

3

14.5

43.5

31.5

50.5

(7)

(42)

(63)

1

11

33

21

20

1

6

9

2

11

33

21

30

0

0

0

3

14.5

43.5

31.5

45

(1.5)

9

(13.5)

 

מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

שלום חברים,

תקציב קהילה 2018 – במזכירות מונחות חוברות תקציב הקהילה לשנת 2018, ואתם מוזמנים להגיע ולקחת לעיונכם לפני האסיפה בעניין.

כלבת – בסביבת גבע נמצאו תנים נגועים בכלבת. הכלבת היא מחלה חשוכת מרפא, אם לא מטפלים בנפגע מיד עם הידבקותו בו. העברת המחלה נעשית דרך הדם, כלומר כתוצאה משריטה או נשיכה של נשא. מאחר ותנים נפוצים באזור וניצפו על ידי חברים משוטטים בסביבת הקיבוץ, ומאחר ובקיבוץ מסתובבים כלבים, חתולים ובעלי חיים אחרים, גדלה הסכנה שהמחלה תתפשט גם בקיבוצנו. לפיכך אנו פונים אל ציבור החברים לגלות ערנות ואחריות:

·       חברים שטרם חיסנו את חיות המחמד שבבעלותם, מתבקשים לעשות זאת בהקדם, אם במועצה ואם בכלביה.

·       ראיתם תן, שועל או חיית בר אחרת המשוטטת ברחבי הקיבוץ או בסמוך לו, אנא הודיעו למוקד המועצה (109).

·       ננשכתם חלילה או אתם חוששים שמי מילדכם ננשך, אל תהססו ופנו לטיפול רפואי.

·       ילדכם מגיע הביתה עם שריטה או פצע, בררו מה סיבת הפציעה.

·       השאירו את חיות המחמד שלכם בבית או בקרבת הבית, ובדקו מידי יום שאינן פצועות.

המועצה אף היא פועלת בעניין, אך עד שתפעל בגבע, חובתנו ואחריותנו לנהוג באחריות.

משלנו, נרתמו לסייע לפי הצורך שירה קפלן וערן גל, וחברים מוזמנים לפנות אליהם. תודה לשניהם על ההיענות.

תאורת רחוב – השבוע הסתיים תהליך החלפת תאורת הרחוב, ממנורות להט לנורות לד. את הפרויקט מבצע קבלן מטעם המועצה. יש להניח שחלק מהמנורות שהוחלפו אינן דולקות, אינן מכוונות כיאות, או אחר. אנא העבירו אלי במכתב אל תא הדואר בכניסה למשרדי הערות, ככל שישנן בעניין זה, על מנת שבתורי אפנה אותן לטיפול המועצה.

חורף – בשעה טובה החל החורף וגשם פוקד גם את הגבעה. יש להניח שלצד שפע הטוב הזה, תופענה שלוליות, דליפות מהגג, סתימת מרזבים. כאשר רוחות חזקות תחלנה לנשב, יש להניח שישברו ענפי עצים, ויתכנו תקלות חשמל. אנא, אם ישנה תקלה, דליפה, סיכון, התריעו על כך בפני בעלי התפקיד בנוי ובבניין. כמו כן, חשוב לאבטח במרפסות ביתכם, חפצים העלולים להתעופף ברוח.

תרגיל צבאי – לידיעתכם, במהלך 7-12/1/2018 תורגש תנועה ערה של כוחות צבא סביב גבע, ובישובים הסמוכים.

ולסיום, אומרים כי כל פטריה אכילה לפחות פעם אחת ....

ולשבת של שלום ומנוחה, אלו המלקטים פטריות בשדות ובחורשות, אנא בחרו את אותן אשר יאפשרו לכם לסבול גם מלקט הפרסומים הבא, מעט מנהל הקהילה.

מבקרה - יפתח רונן

דצמבר 2017

אל חברי גבע.

ברצוני לעדכן אתכם על מכלול הפעילויות הנוגעות לשיפור איכות הסביבה ובטיחות הפעילות בבקרה .

בשנת 2017 פעלנו על פי תקן 14001:2015   ISO (אנחנו בשלבי שדרוג לתקן), לשיפור של התשתית המונעת ו\או מקטינה את מכלול ההשפעות השליליות על הסביבה , כתוצאה מפעילות החברה.

פעולות עיקריות שננקטו:

בקרה הפסיקה לבצע פעילות "פסיבציה" ( טיפול כימי בחלקי פליז שנועד לשיפור חזות המוצר ) שהועברה לקבלן משנה בעל ההסמכות והתקנים הנדרשים לעיסוק בחומרים אלו.

כל חומרי מערך הטיפול בשומנים ( דגריזר ) הוחלפו לחומרים " ירוקים" המוכרים ככאלו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בקרה צמצמה מאד את כמות החומרים המוחזקים באתר ונדרשים בהיתר רעלים, אשר עודכן ואושר השנה, כמו כן מונה עובד ( חבר גבע ) האחראי לטיפול שוטף באחסון החומרים שנותרו.

אחסון חומרים כאלו הוסדר במאצרות מתאימות ותחת גג, למניעת שטיפת שאריות על ידי מי גשם.

בקרה מבצעת באופן שוטף בדיקות מז"ח ( מגוף מונע זרימה חוזרת ) המותקן ומיועד למנוע מצב בו מים עם חומרים מהפעילות במפעל יחזרו לקו מי השתיה של הקיבוץ.

בקרה מבצעת בדיקות שפכים תקופתיות מדי שנה לניטור המצאות חומרים אסורים בשפכים אלו – אנו עומדים בתקן .

כל שאריות החומרים ( נוזלי קרור, שמנים, חומרי דגריזר וכיו"ב ) מפונים באופן שוטף  לרמת חובב על ידי קבלן מורשה ומוסמך.

נחתם הסכם פינוי קרטונים מול "אמניר" המפנה את הקרטונים המיותרים הנוצרים בפעילות בקרה.

כל פינוי השבבים ושאריות המתכת \ מוצרים פסולים נעשה למפעלי מחזור מתכות תוך הפרדת סוגי המתכות השונות באופן המבטיח את אפשרות מחזורן.

פינוי פסולת אלקטרונית נעשה למפעל "אקולוגיה לקהילה מוגנת " בגוש שגב המפעיל בעלי צרכים מיוחדים ומבצע פרוק המוצרים לצורך מחזור \ השמדה באתרים מורשים בחוק.

פינוי הפסולת הגושית באופן מוסדר על ידי המועצה.

סביבת המפעל נסגרה בשערים חשמליים המונעים כניסת מי שאינו מורשה לאזורים התפעוליים, כך אנו מקטינים את הסיכון הבטיחותי שעלול לנבוע מהגעת אנשים לאזורים בהם יש פעילות תפעולית שעלולה לסכן אותם, כמו גם מניעת חשיפה לחומרים שונים.

בברכה יפתח .

 

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים בגבע

בעקבות מספר פניות ועל מנת להבהיר את הנושא, מועצת חינוך עדכנה את נוהל האבחונים והטיפולים לילדים, המובא להלן:

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים בקיבוץ גבע

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים מגיל לידה עד 18, בא להסדיר את אופן הפניה, האחריות והתשלום עבור תחום שירות זה.

נוהל האבחונים והטיפולים יבחן מחדש כל שנה בנובמבר ויעודכן ע"פ הצורך.

1.    האחריות המלאה למתן הטיפול לילד/ה הינה של ההורה.

2.    פנייה לטיפול תעשה ע"י ההורה, לאחראי/ת על תחום החינוך המיוחד. התחלת טיפול מחייבת אישור של האחראי/ת, כתנאי למימון הטיפול. 

3.    לפני כל תחילת טיפול או אבחון, יש לקבל מכתב הפנייה מרופא המשפחה. ללא מכתב הפנייה לא יתחיל טיפול.

4.    התשלום עבור הטיפול ישולם ישירות על ידי ההורים.

5.    כל תהליך ההחזר על הטיפול, יתבצע דרך המרפאה (המזכירה הרפואית), הקיבוץ משתתף בפער שבין העלות להחזר.

6.    הדרכת הורים תהיה כחלק מסך הפגישות של הילד/ה .

7.    מספר הפגישות לשנה, לסוג טיפול אחד 30 מפגשים בלבד כפי שמאפשרת קופת החולים במידה ובמהלך השנה עוברים את מכסת הטיפולים, ההמלצה היא תשלום מלא של ההורים, או הפסקה וחידוש הטיפול בינואר של השנה החדשה.

8.    החל מהשנה השנייה של הטיפול (במידה ומתמשך), הקיבוץ ישלים 50% מהפרש העלות של קופ"ח, עבור מספר הפגישות (כלומר הקבוץ מחזיר מחצית מההפרש).

9.    החזר מקסימאלי לאבחון פסיכו דידקטי הוא 2200 ₪. אבחון יאושר לילד פעם בשש שנים )ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד האבחון נעשה דרך בית- הספר ועל חשבונו).

10.  הנסיעות על חשבון ההורים. 

11.  כל ילד/ה הלומד/ת במסגרת של חינוך מיוחד (גן/כיתה/ביה"ס) מתבקש לגשת למוניקה בהנח"ש, למיצוי זכויות מול המדינה.

12.  תמיכת גבע תינתן בהתניה של שיתוף פעולה מלא, מיצוי זכויות, בקשות מביטוח לאומי וכדומה. משפחות המטופלות ע"י עו"ס / רווחה מתבקשות לדווח לאחראית על תחום החנ"מ על מנת לקבל החזרים עבור טיפולים / אבחונים.

13.  ניתן לפנות למזכירה הרפואית רוחלה לוסטיג בכל שאלה או בעיה לגבי ההתנהלות מול קופ"ח.

14.  תרשים פניה לטיפול:


 

מועצת חינוך  ינואר 2018

 

מועדת תרבות - לילך רז

פינתרבות –

 

1.    ב- 20.1, שבת, בשעה 17:00, בחדר האוכל הקטן יעלה המופע "ילדים לנצח"- שירי רוקנרול ישראלים לכל המשפחה, עם עידו מוסרי וחברים.

2.    אני מחפשת מרכז/ת לחג ט"ו בשבט, מדובר בהפקה קטנה ויש כבר אנשים שמוכנים להיות בצוות אך אינם פנויים לרכז אותו. מכיוון שהחג נפגש עם יום המשפחה, אולי בכלל יש משפחה או שתיים שירצו לארגן אותו?


3.    אני גם מחפשת מרכז/ת לפורים של הילדים, כאן מדובר בהפקה מסוג אחר, אך גם כאן יש מי שמוכן להיות בצוות אך אינו פנוי לרכז.

 

4.    מי שמוכן להכין חלון תצוגה לט"ו בשבט, מוזמן לפנות אליי.

5.    לקראת פורים, למי שיש צילום נחמד בתחפושת לפורים, בעיקר מהילדות ומהנעורים, מוזמן לסרוק ולשלוח אליי למייל –  lilajraz@gmail.com

בתקווה לשיתוף פעולה.

לילך רז

 

רעש הרוח - דו"ח

רעש הרוח

להלן החומר הנוגע לרעש הרוח אשר הועבר לחברי ועדה כלכלית 1.1.2015 טרם אישור ההתקשרות המסחרית.

 

 

 


תרבות בעמק

 

 

 

  שוחרים יקרים,

הנכם מוזמנים לארוע פתיחת התערוכות במשכן:

אורי ניר | סכר פרפר

תמר גטר | הליוטרופיון

 

תמר גטר | הליוטרופיון


אירוע הפתיחה יתקיים ב 6.1.2018

תמר גטר היא מהאמניות הבכירות באמנות הישראלית העכשווית. תערוכתה הנוכחית מורכבת משני מיצבים של ציור המייצרים סביבה אמנותית מהפנטת. אל תחמיצו! התערוכה תוצג עד 3.3.18.

שבת 6.1.18, שעה 12:00.

 

נשמח לראותכם!

צוות המשכן לאמנות, עין חרוד

****************************

תערוכת ציורים קווים נקודות של אלדד זיו ואהרון גלוסקא,

אלדד ואהרון מציגים תערוכה זוגית זו פעם שניה ברציפות, והפעם בבית שטורמן כשהמוזאון משמש מקור ההשראה ליצירתם.

אהרון גלוסקא החי בניו יורק קרוב ל-40 שנה, מצייר בסוהו את מרחבי הנוף הפרושים מחוץ למוזאון, מהרי הגלבוע ועד מכתש רמון.

אלדד זיו החי ויוצר בתל-אביב קרוב ל-60 שנה מצייר את המרחב מהאיסט ווילג' בניו-יורק ועד פנים בית שטורמן .

חג חנוכה שמח ומואר.                                                  צוות בית שטורמן

****************************

שוחרים יקרים וחובבי הקולנוע,

הסרטים הבאים במשכן לאמנות:

שבת 13.1.18, שעה 11:30,  "פיגומים", סרטו של מתן יאיר, שנבחר לסרט הביכורים הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים. סיפורו של נער מופרע (אשר לקס), אב נוקשה (יעקב כהן) ומורה חדש, מסור ומשפיע שמשנה את התמונה (עמי סמולרצ'יק). בסיום ההקרנה מפגש עם השחקן עמי סמולרצ'יק, זוכה פרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסרט.

שבת 3.2.18, "למה לא אמרת לי", סרטה התיעודי של יעל לביא על אביה, הזמר אריק לביא. בסיום ההקרנה מפגש עם הבמאית.

 בהמשך: "המוזאון", סרטו של רן טל ("ילדי השמש", "גן עדן"), המתעד את מוזאון ישראל, המבקרים, העובדים ומאחורי הקלעים של מוסד התרבות החשוב.

 

להזמנת כרטיסים: 04-6486038

להתראות במשכן!

****************************

 

דברים טובים

 

התפללנו והוא הגיע החורף.אמה מה? הגיעו איתו גם ההתכרבלות העצלה עם כוס תה או קפה ספר טוב וקצת טלויזיה.

אבל מה לעשות ובני הבית מבקשים למלא את הבטן במשהו משמין וטוב כיאה לערב חורפי גשום וקר.אז מוצאים מתכון פשוט וקל שלא צריך להשקיע בו מי יודע מה מאמץ ומאידך הולם את מזג האויר ומנסים ויוצא מאפה מעולה לארוחת ערב מהירה וקלה להכנה.

 

מלוואח במילוי פירה ובצל מטוגן

המצרכים

תפוח אדמה

מעט אבקת מרק בצל או "דגש"

בצל קצוץ

מלח ופלפל לפי הטעם

למנה))1 מלוואח

מעל למאפה

ביצה טרופה

שומשום , קצח, או גרעיני דלעת ,ואולי מעט גבינ"צ מגוררת?

ההכנה

תחילה נקלוף את תפוח האדמה, נחתוך לקוביות ונרתיח בסיר עם מים חמים עד לריכוך

נסנן מנוזלים, נוסיף תבלינים ונמעך לפירה, נצנן בטמפרטורת החדר

בינתיים נטגן בצל קצוץ במחבת עד להזהבה יפה

ניקח את בצק המלוואח, נמלא בשכבה של פירה ומעליו בצל מטוגן, נאסוף לכדור מהצדדים, נשטח בעדינות ונחתוך שתי וערבנמרח מעל למלוואח ביצה טרופה ונפזר שומשום בנדיבות

נאפה בתנור חם על 200 מעלות עד להזהבה אחידה. אפשר  להגיש עם רוטב פטריות

 


העתקת קישור